Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Palkkaturva - usein kysyttyä - ingressi sv

Vanliga frågor

A. Frågor om ansökan
B. Frågor angående behandlingen av ansökan
C. Frågor angående beslutet
D. Till arbetsgivaren
E. Till fackförbundet
F. Till arbetsgivarens konkursbo

A. Frågor om ansökan

F: Min arbetsgivare har lovat betala mig mina innestående lönefordringar men har trots min begäran inte betalat dem. Vad ska jag göra?

S: Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre månader från fordrans ursprungliga förfallodatum. Om du inte vet, när din arbetsgivare kan betala dina lönefordringar, lönar det sig att lämna in en ansökan om lönegaranti, så att tidsfristen inte hinner gå ut. Ifall det skulle hända, att arbetsgivaren senare skulle betala dina fordringar, kan lönegarantiansökan annulleras i vilket skede som helst av ansökningsprocessen. Meddela alltid till lönegarantimyndigheten om de utbetalningar som arbetsgivaren gjort, om det är frågan om de fordringar som du har ansökt om som lönegaranti.

F: Vilka fordringar kan jag ansöka om som lönegaranti?

S: Du kan ansöka om alla fordringar som baserar sig på ett arbetsförhållande, vilka är typiskt till exempel lön och olika lönetillägg, övertidsersättningar, semesterersättningar och semesterpenning. Även sedvanliga och rimliga resekostnader eller övriga kostnader, som orsakats av att arbetet utförts, kan bli betalda genom lönegarantin. Du beaktar väl att fordringarna ska ansökas om inom tre månader från tidpunkten när fordringarna förfallit till betalning (se följande fråga).

F: Inom vilken tid ska ansökan lämnas in och hur räknas tidsfristen för inlämnandet?

S: Fordringarna ska ansökas om inom tre månader från att fordringarna förfallit till betalning. Med förfall menas den dag då fordran enligt lagen eller avtalet borde ha betalats, dvs. vanligast arbetsgivarens vanliga lönebetalningsdag. När arbetsförhållandet upphör, förfaller alla fordringar som ännu inte har förfallit, till betalning vanligen den dag då arbetsförhållandet upphör. Om arbetsgivaren har försatts i konkurs, förfaller alla fordringar som dittills har tjänats in (även semesterersättningar) till betalning den dag då företaget har försatts i konkurs. Förfall är alltid per fordran, därför även det om fordran har ansökts om inom utsatt tid, betraktas skilt för varje fordran.

F: Var får jag hjälp med att räkna fordringarna?

S: Om du inte får nödvändiga beräkningar av din arbetsgivare eller löneräknare eller misstänker att de inte stämmer, kan du vända dig till din fackförening eller rättshjälpsbyrån. NTM-centralen kan inte räkna fordringarna för dig, eftersom den är en myndighet som fattar beslut i ärendet.

F: Hur antecknas fordringarna på ansökan?

S: Meddela i ansökan, vilken fordran du ansöker om, under vilken tid fordringarna har tjänats in, och när de har förfallit till betalning. Specificera fordringarna enligt lönebetalningsperioder. Semesterersättningarna ska specificeras enligt kvalifikationsår (1.4-31.3.), angående semesterlön och semesterpenning som betalas för den, antecknas som intjäningstid den tidpunkt då semestern har hållits. Även beräkningsgrunden för fordringarna (t.ex. antalet timmar och timlön eller antalet semesterdagar) är bra att meddela i ansökan.

F: Vilka bilagor behövs det i ansökan?

S: Bifoga åtminstone arbetsavtal, arbetsintyg och de senaste lönespecifikationer som du har fått av arbetsgivaren  (betalda löner under 3 månaders tid och om möjligt, beräkningar för de fordringar vilka du ansöker om som lönegaranti). Bifoga också eventuella arbetstidslistor samt beräkning om semesterfordringar, ifall uppgifterna inte framgår av lönespecifikationen. Om din arbetsgivare inte har tillställt nämnda dokument, berätta det i din ansökan. Kontoutdrag behöver du inte bifoga till ansökan, lönegarantimyndigheten ber om dem vid behov. Lönegarantimyndigheten kan vid behov också be dig om övriga dokument, ifall de behövs för att utreda lönegarantiärendet.

F: Jag har inte fått de dokument som gäller arbetsförhållandet av arbetsgivaren. Vad ska jag göra?

S: Berätta i din ansökan att arbetsgivaren inte har tillställt dokumenten. Angående din ansökan  skickar vi en begäran om utlåtande till arbetsgivaren, då har vi möjlighet att få uppgifter som gäller ditt arbetsförhållande i arbetsgivarens utlåtande. Du kan också be om hjälp av arbetarskyddsmyndigheten för att få lönespecifikationer och övriga dokument som har med arbetsförhållandet att göra av arbetsgivaren. Ytterligare information hittar du på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst. Om du under behandlingen av ansökan får av arbetsgivaren dokument som har med arbetsförhållandet att göra, tillställ dem ofördröjligen till lönegarantimyndigheten.

F: Jag har betalat arbetsgivarens kostnader med mitt eget bankkort. Kan jag ansöka om dem som lönegaranti?

S: Du kan anteckna de ifrågavarande fordringarna i din lönegarantiansökan. Enligt lönegaranti kan betalas rese- eller övriga kostnader som beror på utförande av arbetet, för betalningen av vilka arbetsgivaren är ansvarig för, om de till sin natur är sedvanliga och till beloppet rimliga. NTM-centralen undersöker sådana situationer alltid från fall till fall på basis av lönegarantiansökan. 

F: Får jag skicka ansökan per e-post?

S: Personbeteckning och löneuppgifter eller annat sekretessbelagt material rekommenderas inte att skickas per oskyddad e-post. Du kan dock skicka din ansökan per skyddad e-post genom att välja som mottagare Uudenmaan ELY-keskus/Palkkaturva eller genom att beställa en skyddad e-postförbindelse under adress [email protected]

F: Om det kommer flera fordringar, ska jag göra en ny ansökan eller kan jag tillägga dem som komplettering till min ursprungliga ansökan?

S: Till den ursprungliga ansökan kan man inte lägga till nya fordringar, utan man måste alltid göra en ny lönegarantiansökan. Till exempel om man med den ursprungliga ansökan endast har ansökt om lön för augusti, ska lönefordran för september ansökas om med en ny ansökan när den har förfallit till betalning. Om du då har antecknat den ansökta fordran för liten eller för stor, kan du precisera den med en ny summa i den ursprungliga ansökan, eftersom det är frågan om samma sort av fordran och intjäningstid.

F: Min arbetsgivare har försatts i konkurs, vad ska jag göra?

S: Konkursboets boförvaltare kan ansöka om lönegaranti å arbetstagarnas vägnar genom ett s.k. påskyndat lönegarantiförfarande. I ett påskyndat förfarande betalar NTM-centralen lönegarantin till konkursboet, som fungerar som lönebetalare till arbetstagarna. Man strävar efter att betala fordringarna till arbetstagarna när arbetsförhållanden upphör dvs. inom två veckor efter att konkursen har börjat.  

Om konkursboet inte gör en ansökan eller om NTM-centralen anser att det inte finns förutsättningar för ett påskyndat förfarande, lämna en egen ansökan om dina fordringar. För att få information, om konkursboet kommer att ansöka om dina fordringar genom ett påskyndat lönegarantiförfarande, var i kontakt med konkursboets boförvaltare. 

B. Frågor angående behandlingen av ansökan

F: När får jag beslutet?

S: Behandlingstiderna varierar bl.a. beroende på hur arbetsgivaren är nåbar, men de är i varje fall flera månader. Tyvärr kan vi ge endast uppskattningar av en genomsnittlig behandlingstid. En noggrannare uppskattning om beslutstiden för en enstaka ansökan kan man ge i slutskedet av behandlingen.

Om den genomsnittliga behandlingstiden redan har gått från lämnandet av din ansökan, kan du fråga hos lönegarantins kundservice hur ser situationen ut för din ansökan.

F: Jag lämnade in ansökan, hur fortsätter behandlingen av ansökan?

S: Om din ansökan behöver komplettering, skickar vi dig en kompletteringsbegäran innan förhörsstadiet. För att försnabba behandlingen, svara begäran om komplettering inom den utsatta tiden.

Efter registreringen och den eventuella kompletteringen ber man om ett utlåtande angående din ansökan av arbetsgivaren. Om företaget är i konkurs, begäran om utlåtandet tillställs konkursboet. Ifall arbetsgivaren bestrider fordringar som du har ansökt om, bereder man dig tillfälle att ge ditt eget utlåtande i ärendet.

Innan beslut i ärendet ges ber vi nödvändiga tilläggsutredningar från olika parter för att fatta beslutet . I det här skedet kan man ännu be av dig tilläggsutredning angående de fordringar som du har ansökt om.

F: Behöver jag tillställa något annat ännu?

S: Om det finns brister i din ansökan, skickar vi dig en kompletteringsbegäran. Det viktigaste är att du har antecknat i din ansökan vilka fordringar du ansöker om (t.ex. lön, semesterersättning, övertidsersättning osv.), summorna för fordringarna, samt under vilken tid de har intjänats. Då har du anhängiggjort din ansökan gällande de ifrågavarande fordringarna. Du kan till exempel tillställa bilagor och komplettera övriga bristfälliga uppgifter även efter att din ansökan har blivit anhängig. I det skedet då ansökan kommer att få ett beslut kan man genom en begäran om utredning fråga om preciseringar som gäller din ansökan.

F: Jag har inte fått någon kvittering på att min ansökan mottagits. Hur kan jag försäkra mig om att den kommit fram?

S: Om du har ansökt om lönegaranti genom en elektronisk blankett, kontrollera i e-tjänsten, i ansökningens uppgifter, att det i ansökans tillstånd står Skickat. Då vet du att din elektroniska ansökan har mottagits. Beakta att ansökan har blivit anhängig i e-tjänsten först följande vardag som efterföljer dagen när anhängiggörandet har gjorts, om inte ansökan har skickats en vardag senast 16.15.

Om du har skickat ansökan per e-post, får du en kvittering per e-post om att ansökan har mottagits. Om du har tillställt din ansökan per post eller till närmaste AN-byrå eller NTM-central, kan du fråga om saken genom lönegarantins e-post eller telefontjänst. 

F: I vilket skede är behandlingen av min ansökan nu?

S: Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsutredning eller t.ex. om arbetsgivaren  i sitt utlåtande bestrider fordringar som du har ansökt om. 

Om du behöver noggrannare information om i vilket behandlingsskede din ansökan är, kan du fråga lönegarantins kundtjänst. Om tidpunkten för givande av beslutet lönar det sig att fråga först, om den genomsnittliga behandlingstiden redan har gått från inlämnandet av ansökan, eftersom en noggrannare uppskattning om tiden för beslutsfattandet kan ges först i slutet av behandlingen. 

F:Kan man skynda på behandlingen av min ansökan?  

S: Tyvärr kan vi inte ta enstaka ansökningar i behandling dvs. förbi kön, utan enligt förvaltningslagen ska behandlingen av ansökningsärenden vara jämlik. Ansökningarna behandlas huvudsakligen i den ordningen de kommit in.

F: Jag fick en begäran om svar angående arbetsgivarens utlåtande, vad betyder det?

S: Begäran om svar skickas, om arbetsgivaren i sitt utlåtande har bestridit sökta fordringar eller i utlåtandet annars har företetts saker som kan ha betydelse med tanke på när beslut i ärendet fattas. I svaret har du möjlighet att kommentera det givna utlåtandet och påståenden i det. Läs noggrant arbetsgivarens utlåtande och begäran och tillställ ditt svar inom den givna tidsfristen. 

F: Jag märker problem i bemötandet av anställda på min arbetsplats, i lönebetalningen osv. Vem ska jag kontakta?

S: Regionförvaltningsverkets arbetarskydd kan göra en inspektion på arbetsplatsen och i vissa fall bestämma t.ex. ett vite, ifall det kan konstateras osaklig verksamhet inom arbetsplatsen. Läs mera på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst:

C. Frågor angående beslutet

F: Jag fick pengarna på kontot, men vet inte vad som har betalats åt mig?

S: Beslut och lönespecifikation skickas per brevpost, så du får dem med ett par dagars dröjsmål. Av beslutet ser du de fordringar som betalats till dig och de avdrag som i lönespecifikationen gjorts av bruttolönen. Om inte du har fått dokumenten per post, kan du också fråga efter dem genom lönegarantins e-post eller telefontjänst.

F: Varför blev min ansökan avslagen?

S: Läs noggrant motiveringarna till beslutet. Om du ännu därefter har frågor, kan du vara i kontakt med ärendets föredraganden (föredragandens kontaktuppgifter hittar du på beslutets underskriftssida, under punkt Kommentarer.

F: Jag vill söka ändring i beslutet, vad ska jag göra?

S: Som bilaga till beslutet finns anvisningar om, hur du söker om ändring i lönegarantibeslutet. Beakta speciellt tidsfristen för ändringssökandet.     

D. Till arbetsgivaren      

F: Vi fick en begäran om utlåtande angående ansökan per post. Behöver arbetsgivaren ge ett utlåtande och vad har det för betydelse?

S: Det är önskvärt att alltid ge utlåtandet, så att lönegarantimyndigheten kan göra ett sakenligt beslut i ärendet. Även ett utlåtande över att arbetsgivaren har kontrollerat de sökta fordringarna och att de är rätt till grund och belopp, är viktigt med tanke på ärendets behandling. Om man i utlåtandet bestrider de sökta fordringarna, ska bestridandet motiveras och till utlåtandet bifogas till exempel lönespecifikationer och kvitton för betalning av fordringarna.

F:Vad ska det vara i utlåtandet?

S: I utlåtandet ska man ta ställning till de frågor som finns i begäran om utlåtande. Av utlåtandet ska framkomma företagets namn, ansökningens diarienummer samt namnet på den som ger utlåtandet, ställning vid bolaget och kontaktuppgifter. Om den som ger utlåtandet inte direkt på basis av sin ställning har rätt att representera bolaget, ska till utlåtandet dessutom bifogas en fullmakt.

F: Vi håller på att ge ett utlåtande om ansökan om lönegaranti, var får man anvisningar om att ge ett utlåtande?

S: Du kan vända dig till din arbetsgivarorganisation. Även advokatbyråer och juridiska byråer bistår i lönegarantiärenden. NTM-centralen kan inte ge anvisningar om utlåtandets noggrannare innehåll, eftersom den är en myndighet som fattar beslutet i ärendet.

F: Jag kan inte som arbetsgivare betala lönegarantibeslutets skuld på en gång. Vad ska jag göra?

S: Du kan ansöka om uppskov till betalning av lönegarantiskulden hos NTM-centralen i Nyland med en fritt formulerad ansökan. I ansökan om betalningslättnad ska meddelas grunderna för det, varför man ansöker om betalningslättnad samt förete ett förslag till skuldens betalningstidtabell. Till ansökan ska bifogas utredningar, varav framgår arbetsgivarens skuld- och förmögenhetssituation. Innan du utarbetar en ansökan om betalningslättnad, var i kontakt med föredraganden i lönegarantibesluten (föredragandens kontaktuppgifter hittar du i beslutets underteckningssida, under punkt Kommentarer.

F: Jag fick meddelande att utsökningsmyndigheten driver in lönegaranti av mig/mitt företag. Vad ska jag göra?

S: Lönegarantibeslut kan ges direkt efter att beslutet har fattats, till utsökningsmyndigheten för indrivning. Utbetalningarna ska i första hand betalas till utsökningen. Kolla också föregående fråga.

F: Hur sköter man anmälningarna till inkomstregistret angående fordringar som betalats som lönegaranti?

S: NTM-centralen i Nyland har som ställföreträdande betalare gjort anmälningarna till inkomstregistret för de fordringar som betalats som lönegaranti. Arbetsgivaren ska dessutom med en anmälan om löneuppgifter meddela för varje inkomsttagare skilt för sig de löner som den ställföreträdande betalaren har betalat. I anmälan används speciella inkomstslag avsedda för situationer med ställföreträdande betalare. Om du behöver tilläggsuppgifter om anmälan till inkomstregistret, bekanta dig med sidorna Skatteförvaltningens anvisninga om rprestationer som betalas av en ställföreträdande betalare eller kontakta Skatteförvaltningens Inkomstregister-enhet.

E. Till fackförbundet

F: Jag har lämnat in fackbörbundets lönegarantiansökan för arbetstagare. Hur får jag tilläggsuppgifter om ärendets behandlingssituation?

S: Du kan kontakta lönegarantins kundtjänst per e-post, skyddad e-post (tjänsten förutsätter registrering) eller via telefontjänsten och fråga efter tilläggsuppgifter.

F: Fackförbundet har mottagit ett lönegarantibeslut. Tillställer NTM-centralen i Nyland beslutet också för kännedom till arbetstagarna?

S: När fackförbundet är som sökande, tillställer NTM-centralen beslutet endast till facket samt till arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig. Fackförbundet bär ansvaret för att information om beslutet ges till arbetstagarna.  

F. Till arbetsgivaren konkursbo

F: Ska boförvaltaren ge ett utlåtande i ett lönegarantiärende, fastän konkursboet inte kan utreda fordringarnas sanningsenlighet?

S: NTM-centralen i Nyland önskar att konkursboets boförvaltare ger ett utlåtande i alla lönegarantiärenden. Om det är omöjligt att ge utlåtandet till exempel på grund av brister i bokföringen, ber vi er att meddela också om detta. Utlåtandet kan kompletteras senare under behandlingen av ansökan, om konkursboet får tilläggsutredning i ärendet. 

F: Arbetstagarnas uppsägningstid har gått ut, är det ändå möjligt att ansöka om lönefordringar genom ett s.k. påskyndat förfarande?

S: Konkursboets lönegarantiansökan kan från fall till fall tas i behandling även efter att uppsägningstiden har upphört. Kontakta föredraganden i ärendet eller lönegarantins kundtjänst.

F: Jag är tvungen, som representant för konkursboet, att göra anmälan till inkomstregistret och för detta behöver jag tilläggsuppgifter angående lönegarantin. Hur ska jag göra?

S: All nödvändig information för att göra anmälan syns i lönegarantibeslutet. Om du behöver tilläggsuppgifter om hur anmälan till inkomstregistret görs, bekanta dig med Skatteförvaltningens anvisningar eller var i kontakt med Skatteförvaltningens Inkomstregister-enhet.


Regional information


Telefonservice
0295 020 020 vardagar kl. 12 - 15

E-post
[email protected]

Säker post (tjänsten kräver registrering)

Postadress
NTM-centralen i Nyland / Lönegaranti
PB 54, 00521 Helsingfors

Uppdaterad: 17.10.2023