Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet_SV

Bakgrundsmaterial för förutredningar

 

När behövs förutredningarna under planeringsskedet?

Förutredningar under planeringsskedet krävs för följande tillståndstyper:

 • Placering av el- och telekablar i vägområdet
 • Placering av el- och telekablar i eller utanför vägområdet
 • Placering av fjärrvärmeledningar i vägområdet
 • Placering av naturgasrör i vägområdet

Med förutredningarna säkerställs att kablarna, ledningarna och rören kan monteras effektivt, säkert och utan att skada vägen. Vid anmälningsförfarandet är utredningen av utgångsuppgifterna en förutsättning för att anmälan träder i kraft, eftersom planeraren använder dessa för att säkerställa att objektet är lämpligt för anmälningsförfarandet.

Vilka förutredningar krävs?

Gör förutredningarna alltid innan du skickar in ansökan eller anmälan. Innan en eventuell förutredning ordnas ska du alltid ta reda på punkterna 1–5 i förutredningen. Anvisningarna för förutredningarna vid planeringsskedet presenterar punkterna nedan med modellexempel: i vilket format visas utredningarna och när behöver de inte utföras.

En allmän lista för förutredningar som krävs finns på sidan 5 i anvisningarna. Alla förutredningar är dock inte alltid nödvändiga. Förutredningar för enbart underföringar, placering i befintligt rör samt luftledningsmonteringar finns på anvisningarnas sidor 6 och 7. Det lönar sig även att utnyttja Checklistan över förutredningar.

Var reder jag ut befintliga kablar och ledningar?

Transport- och kommunikationsverket Traficoms Nätverksinformationspunkt, nätbolagen, kommunerna och den nationella kabelinformationstjänsten ger information om kablar och ledningar i vägområdet. Information om väghållarens utrustning ges av den regionala NTM-centralen. Johtotieto Oy ger information om Försvarsmaktens kablar.

Den nationella kabelinformationstjänsten:

Hur reder jag ut grundvattenskyddet?

Grundvattenskydd invid landsvägarna kan kontrolleras på Trafikledsverkets Karta över grundvattenskydd. På kartan över hela landet anges var de byggda grundvattenskydden finns samt deras karaktär.

OBS! Du kan inte göra anmälan ifall arbetsobjektet har grundvattenskydd. Ifall det finns grundvattenskydd i det planerade arbetsobjektet ska planeraren kontakta den eventuella kontaktpersonen eller registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen för att utreda närmare detaljer. Utlåtandet av den lokala NTM-centralen ska bifogas till ansökan om placeringstillstånd.

Vid grundvattenskyddet får kablar, ledningar eller rör aldrig placeras vid eller på grundvattenskyddet utan rätt placeringsställe är utanför skyddet.

Om man vid arbetet i vägområdet märker ett grundvattenskydd som inte markerats på kartan ska arbetet avbrytas och kontaktpersonen vid NTM-centralen som anges i tillståndsbeslutet ska kontaktas.

Med länken nedan öppnas en ny flik där du hittar kontaktuppgifterna till alla registratorskontor vid NTM-centralerna.

Var utreder jag kommande vägsprojekt?

Du kan utreda kommande vägprojekt både på Nätverksinformationspunkten och i Trafikledsverkets omfattande projektkarta. OBS! Utred kommande projekt i båda de ovan nämnda platserna. De gamla NTM-specifika projektlistorna och -kartorna används inte längre. Via Nätverksinformationspunkten kan du skicka meddelande direkt till projektets kontaktperson för att reda ut projektets närmare detaljer.

Ifall det finns kommande vägprojekt i det planerade arbetsobjektet ska planeraren kontakta den eventuella kontaktpersonen eller registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen för att utreda närmare detaljer. Utlåtandet av den lokala NTM-centralen ska bifogas till ansökan om placeringstillstånd. Mer information om en del av projekten finns även på Trafikledsverkets webbplats.

Med länken nedan öppnas en ny flik där du hittar kontaktuppgifterna till alla registratorskontor vid NTM-centralerna.

Vad är landsvägens skyddsområdet och var tar jag reda på hur brett det är?

Landsvägens skyddsområde är ett betydligt mer omfattande område än vägområdet och sträcker sig vanligen

 • på motorvägar och motortrafikleder 50 m från mittlinjen på vägens körbanan
 • på riks- och stamvägar 30 m från mittlinjen på vägens körbanan
 • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m från mittlinjen på vägens körbanan

Du behöver information om skyddsområdets bredd till exempel om du planerar en transformatorbyggnad eller en annan byggnad större än l m3 i närheten av landsvägen.

Observera att transformatorstationer och andra byggnader enligt lag ska placeras utanför skyddsområdet. NTM-centralen kan av särskilda skäl tillåta byggande inom landsvägens skyddsområde såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

På bilden nedan presenteras gränserna för landsvägens vägområde/trafikområde, skyddsområde samt frisiktsområde inom detaljplaneområdet och utanför detaljplaneområdet.

Du kan ta reda på bredden på landsvägens skyddsområde i vägmappen. För att använda vägmappen behöver du Extranätkoder som du söker hos Trafikledsverket. Noggrannare anvisningar för ansökan om koder hittar du nere på denna sida.

Vilka uppgifter finns i trafikledsverkets vägdata-applikation?

För utredning av förutrednings- och basuppgifter för placeringstillståndsansökningar och anmälningar erbjuder Trafikledsverket en öppen applikation med information om vägnätet. Applikationen presenterar de uppgifter i vägregistret som behövs oftast, såsom vägadress, skötselentreprenad (t.ex. Pudasjärvi–Taivalkoski, inget entreprenörsföretag), hastighetsbegränsning, trafikmängden på vägen samt körbanans/beläggningens bredd på en karta. Användningen av applikationen presenteras kort i anvisningen nedan.

Vilka nyttiga applikationer finns det på Trafikledsverkets Extranet?

Vägmappen erbjuder bl.a.  mångsidiga sök- och konverteringsfunktioner (vägnummer, gatuadresser och koordinater).  Alla sökfunktioner fungerar på två sätt; man kan antingen ange sökvillkoren på formuläret eller peka på önskat objekt i kartfönstret. Vid planeringen av en kabelrutt är nyttig information i vägmappen bland annat konvertering av gatuadresser till vägadresser och vice versa. I vägmappen kan man välja antingen en bakgrundskarta eller ett flygfoto på vilken bland annat lantmäteriverkets fastighetsindelning och vägnätet kan visas.

Hur får jag Extranet-koder för Trafikledsverkets tjänster?

Personer som planerar eller ansöker om tillstånd för placering av ledningar, kablar och rör kan beviljas användarkoder som gäller högst fyra år i taget till applikationerna Vägmappen i Trafikledsverkets extranät.

I det förhandsifyllda Extranätavtalet fyller du i uppgifter om företaget och personer som ska beviljas användarrättigheter. Extranätavtalet ingås per företag eller enhet. Därmed sammanställs uppgifterna om alla som i ett företag eller vid ett större företags enskilda enhet behöver koder i ett och samma avtal. Ansök alltså om inte koder separat för alla, utan samla uppgifterna om flera personer i ett och samma avtal. I avtalet ingår ett personligt användarnamn och lösenord med vilka användaren kan logga in i Extranätportalen. Skicka det ifyllda avtalsunderlaget till adressen kirjaamo@vayla.fi.

Hur tar jag reda på en vägadress med hjälp av min telefon eller surfplatta i terrängen?

Trafikledsverkets applikationer som presenteras ovan erbjuder vägdata utifrån vägadresserna. Vid arbete i terrängen kan det räcka med enbart vägadressuppgiften.

I terrängen kan du ta reda på vägadressen för platsen där du befinner dig med hjälp av applikationen Paalu som fungerar på Android-telefoner och surfplattor. Applikationen visar vägadressens noggrannhet i meter. Vid användningen av mobilapplikationen ska du beakta att tillståndsbesluten fattas utifrån kartorna och oftast med hjälp av Tiemappi. Detta innebär att det kan finnas små skillnader mellan vägadresserna i Paalu-applikationen och i tillståndsbeslutet.

Applikationen är gratis och kan laddas ner i Play-butiken.

Paalu -sovellus (på finska)


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)