Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-yksityisteiden parantamisen avustaminen-ingressi sv

Statsbidrag för förbättring av enskilda vägar 

Ett behovsprövat statsbidrag kan beviljas  för väghållning för en enskild väg som är berättigad till statsbidrag. Bidraget kan sökas av vägens väglag.  Bidrag beviljas för förbättring av enskild väg som utifrån klassificeringen ska repareras i främsta hand. NTM-centralen bedömer hur brådskande och relevant projektet är. Beslut om bidrag fattas av den behöriga NTM-central, inom vars område vägen i sin helhet eller till största delen är belägen.

Projekt som understöds

Till prioriterade projekt hör bland annat:

 • broar och vägtrummor i dåligt skick
 • objekt som är viktiga för trafiksäkerheten

Dessutom kan understöd beviljas till exempel för:

 • förbättring av vägens dränering och bärkraft
 • annan förbättring av trafiksäkerheten, såsom flyttning av väglinje eller uträtning av kurva
 • översvämnings- och tjälskador

Bidragets storlek

Bidraget utgör vanligen 50 procent av de godkända och stödberättigande momsbelagda kostnaderna för projektet. Vissa projekt kan få ett större bidrag, det vill säga 75 procent. Sådana är t.ex. förnyelse och totalrenovering av broar och stora trummor samt reparation av skador på vägen som förorsakats av exceptionella naturförhållanden.

Ansökning

Rekommenderat ansökningssätt: E-tjänst

Ansökningen kan sparas som utkast och du kan senare fortsätta fylla i den. I e-tjänsten går understödsprocessen smidigt genom de olika stegen och kunden kan följa med hur ärendet framskrider via e-tjänstens arbetsbord. E-tjänsten förutsätter stark autentisering.

Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i och sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (du kan bifoga filer, max 40 Mb) eller printas ut och skickas in till registratorskontoret vid den NTM-centralen i Birkaland.

Bilagor till ansökan (i två exemplar):

 • registerutdrag och kartbilaga där fast bosättning inom vägens influensområde är utmärkt (Lantmäteriverket, utdrag ur fastighetsdatasystemet/enskild väg)
 • protokollsutdrag av väglagets möte där beslut om bidragsansökan fattades
 • planläggningsdokument (arbetsbeskrivning, prestationsbaserad kostnadsberäkning, plankarta)
 • intyg eller annan utskrift över uppdaterade uppgifter i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad)

Bilagor som lämnas in vid behov:

 • öppningsutlåtande (expertutlåtande för dimensionering av bro eller trumma)
 • vid behov övriga tillstånd, samtycken och utlåtanden
 • väglagets stadgar, om väglaget har fastställt sådana åt sig

Bilagor lämnas in i ett exemplar, i första hand elektroniskt. Broplaner och bilagor större än A3 lämnas i första hand endast in elektroniskt. Om de inte är tillgängliga i elektroniskt format ska de lämnas in i pappersformat i två exemplar.

Det finns ingen bestämd tidsfrist för ansökande om förbättringsbidrag. Det rekommenderas ändå att ansökan görs senast under den sommarsäsong som föregår året då arbetet är planerat att utföras.

Bidragsbeslut

I det jakande bidragsbeslut som NTM-centralen fattat meddelas det godkända totalkostnadsförslaget för projektet, bidragsprocent av de godtagbara kostnaderna, bidragets maximibelopp, antalet betalningsrater samt beslutets giltighetstid (beslutsdatum–datum när projektet ska vara färdigt). 

Bidragsmottagaren ska se till att projektet blir färdigt och att kostnaderna uppkommer under projektets giltighetstid. Dessutom ska ansökan om utbetalning av den sista posten ha lämnats in under beslutets giltighetstid.

Mottagande av bidrag

Senast 60 dagar efter att väglaget fått bidragsbeslutet ska det meddela om det tar emot bidraget.

I anmälan om mottagande av bidraget uppges väglagets kontonummer samt namnet på den övervakare som väglaget har utsett och övervakarens telefonnummer. Väglagets beslut om att renovera vägen och ansöka om statsunderstöd från NTM-centralen ska framgå av mötesprotokollutdraget som ska bifogas understödsansökan. På samma möte kan väglaget för att påskynda projektbehandlingsprocessen fatta ett beslut om att ta emot understödet. Väglaget kan också ge bestyrelsen eller sysslomannen fullmakt att ta emot understödet, så att ett nytt väglagsmöte inte behöver hållas.

Övervakaren förutsätts ha tillräckligt tekniskt kunnande inom området. Övervakaren ska vara oberoende av entreprenören. Uppgifter om övervakaren ska uppges på den blankett som finns som bilaga till anmälan om mottagande av bidraget.

Om väglaget inte inom utsatt tid skickar in anmälan om mottagande av bidraget förfaller bidragsbeslutet.

Entreprenad/konkurrensutsättning

Ett enskilt väglag anses vara en offentlig upphandlande enhet och ska vid ett entreprenadförfarande iaktta upphandlingsbestämmelserna, om beloppet av de understöd som beviljas objektet av staten, kommunen eller något annat offentligt samfund totalt överstiger hälften av upphandlingens värde.

Härvid ska lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), det vill säga upphandlingslagen, iakttas.

Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena; upphandlingar som överstiger tröskelvärdena ska alltså konkurrensutsättas enligt förfarandereglerna i lagen om offentlig upphandling.

För upphandling som görs av enskilda väglag gäller i praktiken de nationella tröskelvärdena:

Upphandling av varor och tjänster: 60 000 euro moms 0 %

Byggnadsentreprenader: 150 000 euro moms 0 %

Om väglaget enligt 5 § i ovannämnda upphandlingslag är skyldigt att konkurrensutsätta sin upphandling ska väglaget efter att upphandlingsbeslutet har fattats skicka följande dokument till ELY-centralen i Birkaland:

 • upphandlingsannons som publicerats i den elektroniska annonskanalen Hilma
 • anbudsbegäran
 • erhållna anbud
 • upphandlingsbeslut

Utgående från dessa dokument övervakar ELY-centralen att det väglag som enligt 5 § i upphandlingslagen är upphandlande enhet konkurrensutsätter sin upphandling i laga ordning.  Om ett väglag försummar sin plikt att konkurrensutsätta en upphandling, kan beslutet om statsunderstöd upphävas i enlighet med 21 § i statsunderstödslagen.

Utförligare anvisningar om konkurrensutsättning och tillämpning av upphandlingsreglerna för enskilda väglag finns i Trafikledsverkets (Trafikverket) anvisning:

och på Arbets- och näringsministeriets webbplats:

Även om värdet på väglagets upphandlingar inom förbättringsprojektet inte skulle överstiga ovannämnda nationella tröskelvärden rekommenderar NTM-centralen att väglaget konkurrensutsätter de arbeten som läggs ut på entreprenad och övriga projekt för att göra eventuella kostnadsbesparingar.

Påbörjande av arbetet

Väglaget får påbörja arbetet först när NTM-centralen har fattat ett positivt beslut och väglaget skriftligen har anmält att de tar emot bidraget. Det är bra att per telefon eller e-post göra en anmälan till NTM-centralens övervakare om noggrannare tidpunkt för när arbetet påbörjas.

Färdigställande av arbetet

Projektet ska genomföras och kostnaderna ska uppkomma under beslutets giltighetstid. Projektet ska slutföras och den sista delbetalningen av utbetalningsansökan jämte bilagor ska skickas till ELY-centralen i Birkaland under beslutets giltighetstid.

Anmälan om att arbetet har slutförts görs skriftligen till NTM-centralen. Projektet konstateras vara slutfört genom den slutgranskning som NTM-centralens representant utför.

Om projektet inte verkar bli klart inom utsatt tid ska väglaget i god tid skriftligen ansöka om förlängning för att genomföra projektet.

Väglagets eget arbete

Talkoarbete är vägdelägarnas eget arbete, som inte medför några bidragsberättigande kostnader. Det är väglagets egen sak att följa hur mycket talkoarbete som utförs. Kostnader för talkoförsäkringar kan godkännas.

Om arbetet utförs av vägdelägarna själva mot vägavgifter är det inte fråga om arbete utan vederlag. Sådana arbeten och kostnader är berättigar till bidrag. I fråga om personarbete godkänns 10 euro per timme och arbetstagare som värde på arbetet. Om arbetet utförs med traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin är värdet på arbetet 20 euro per timme utöver personarbetet. Personarbete + maskinarbete blir alltså totalt 30 euro per timme.

Vid ansökan om utbetalning bör man visa upp ett verifikat av vilket framgår

 • vägdelägarens namn
 • datum då arbetet utförts
 • beskrivning av arbetet som utförts
 • arbetsmängd
 • enhetspris (upp till ovan nämnda värde)
 • sammanlagt pris
 • andel av eventuell mervärdesskatt
 • beloppet av kvitterade vägavgifter

Utbetalning av bidrag

I bidragsbeslutet är det fastslaget i hur många rater bidraget maximalt kan utbetalas.

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av understöden för enskilda vägar. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

​​En ansökan som lämnats in elektroniskt behöver inte skickas per post.

Av verifikaten eller fakturorna bör framgå typ, antal och pris i fråga om fakturerade arbetsprestationer eller varor. Verifikatens duglighet kan kontrolleras på väglagets kontoutdrag och vid behov i bokföringen.

Den första raten kan utan kostnadsredogörelse betalas ut i förskott efter att arbetet har påbörjats. Om bidraget utbetalas i två rater kan den första raten uppgå till högst 50 procent av statsbidragets belopp. Om bidraget betalas ut i fler än två rater kan den första raten uppgå till högst 30 procent av statsbidragets belopp.

Följande bidragsrater utbetalas i enlighet med bidragsbeslutet när tillräckliga kostnader uppstått. Vid ansökan om delutbetalningar ska väglaget skicka in kopior på fakturor och en uppskattning av de kommande totalkostnaderna för projektet. Fakturorna behöver i det här skedet ännu inte vara betalda.

I samband med ansökan om den sista bidragsraten ska en utredning över totalkostnaderna för projektet lämnas in (förteckning med arbetsredovisningar).

Bidraget utbetalas utifrån godkända, genomförda kostnader enligt den bidragsprocent och det maximala bidragsbelopp som presenteras i bidragsbeslutet.

Till ansökan om utbetalning av den sista raten av bidraget bifogas

 • en förteckning med arbetsredovisningar, i vilken antecknas verifikatsvis mängden utfört arbete och övriga kostnader
 • kopior av fakturor adresserade till väglaget
 • kopior på betalningsverifikat eller kontoutdrag där det framgår att räkningarna har betalts från väglagets konto
 • verifikat på arbete som utförts mot vägavgifter (kopior)
 • bokföringsrapporter (om projektet genomförs av en kommun)
 • Slutrapport, med redogörelse för genomförandet, centrala byggskeden och slutresultatet (dessutom ska foton av olika byggskeden ingå)

Den sista raten utbetalas när arbetet är färdigt och godkänt. I samband med godkännandet görs vid behov en slutgranskning i terrängen där det kontrolleras att de åtgärder som presenterats i planen har genomförts. Eventuella ursprungliga verifikat som väglaget har lämnat in returneras till väglaget tillsammans med beslutet om utbetalning. En anvisning om rättelseyrkande fogas till beslutet om utbetalning.

Som kostnader som berättigar till statsbidrag godtas de rimliga kostnader som uppstått till följd av planering, genomförande av förbättringsarbete och övervakning av arbetet.  Godtagbara kostnader finns närmare specificerade i webbpublikationen:

Med förverkligade kostnader avses fakturor som är adresserade till väglaget och som har betalats från väglagets konto.

Mervärdesskatten är inte en bidragsberättigad utgift om bidragstagaren i enlighet med bestämmelserna i mervärdesskattelagen får dra av skatten i upphandlingar som görs i affärsverksamhetssyfte.

Rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar

Ytterligare information och rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar fås av trafikens kundservice (mån.–fre. kl. 9–16)

 • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 • 0295 020 603 (lna/mta)

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar:

 • Tel. 0295 020 603 mån-fre kl 9-15 (lna/mta)
 • Chatservicen mån-fre kl.9-15
 • E-post: trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi

 

Uppdaterad: 28.11.2022