Navigeringsmeny

liikenne-luvat-suoja ja näkemäalueelle rakentaminen-ingressi_sv

Byggande på skydds- och frisiktsområde

Landsvägens skyddsområde sträcker sig i regel

 • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
 • på riks- och stamvägar 30 m
 • på motorvägar och motortrafikleder 50m

från mittlinjen på vägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av trafiksäkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln.  NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande inom landsvägens skyddsområde såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Aktuell information

31.8.2021 Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Andvändningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning upphör utgången av 2021, då uppdateringarna av driftportalen upphör och man därför har beslutat att köra ned plattformen före slutet av 2021.

Du kan registrera dig i E-tjänsten för ärenden på webbplatsen https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

I fortsättningen kan tillstånd ansökas främst i E-tjansten. Det alternativa sättet är att skicka ansökan per post.

Behandlingsavgifter

 • ett jakande beslut för bostads- och semesterfastigheter 200 euro
 • ett jakande beslut för företags- och affärsfastigheter 400 euro
 • för ett nekande beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.

Ansökan

E-tjänsten och den elektroniska ansökningsformulär  finns för närvarande endast på finska. (E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.) Om möjligt, rekommenderar vi användning av e-tjänsterna eller elektroniska ansökningsformulär, eftersom det påskyndar handläggningen av ansökan.

Vid behov kan du skriva ut pappersblanketterna och skicka in dem via e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller per post till NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Av ansökan ska de planerande åtgärderna, motiveringarna till varför byggnaden inte kan placeras utanför skyddsområdet, fastighetens nummer (xxx-xxx-xx-xx) och den sökandes kontaktuppgifter framgå.

Till ansökan ska alltid bifogas följande bilagor. Uppgifterna i bilagorna behövs för handläggningen av ansökan.

 • kopia av den lokala NTM-centralens utlåtande om grannemedgivandet, som måste begäras innan ansökan om byggande på landsvägens skyddsområde
 • redovisning av fastighetens byggrätt (planeringsbehovsbeslut eller annan utredning) Du får en redogörelsen från kommunen​​

 • ​​​​planritning över tomten, varav byggnadernas/anläggningarnas placering på tomten samt deras avstånd till landsvägens mittlinje framgår

 • karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår.

Infograf: vägområde, skyddsområde och frisiktsområde utanför och innanför stadsplanområdet. Innehållet av infografen öppnas i textformat i nästa avsnitt (Definitioner)

Bild: Principen för avgränsning av olika områden på landsvägar

Texterna i bilden:

Ett vägområde vars gränser inte bestämts vid en fastighetsförrättning sträcker sig två meter utanför yttre kanten av vägdiket eller, om dike saknas, två meter utanför den yttre kanten av vägslänten eller vägskärningen.

​​​​​​Skyddsområdet för en landsväg sträcker sig 20 meter från mittlinjen av landsvägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje. I fråga om en viss väg eller del av en väg kan det i vägplanen av särskilda skäl anvisas ett kortare avstånd än 20 meter eller avståndet förlängas till högst 50 meter.

 

Frisiktsområde för landsväg: Där en landsväg bildar en kurva eller till vägen ansluter sig en annan landsväg eller en viktig enskild väg eller vägen korsas av järnväg, är det förbjudet att även utanför skyddsområdet hålla byggnader inom ett område som med hänsyn till trafiksäkerheten ska vara fritt från hinder som skymmer sikten (frisiktsområde).

​​​​​​​Landsvägens trafiksområde: Trafikområden är områden som i detaljplanen anvisas för landsvägar, järnvägar, vattenvägar, hamnar och flygfält. Trafikområden för landsvägar kan anvisas för riksvägar, stamvägar och regionala vägar samt för vägar som förbinder dessa eller utgör fortsättning på dem och som betjänar i huvudsak annan trafik än lokal trafik.

 


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-16.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-16, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

 • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)