Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-suoja ja näkemäalueelle rakentaminen-ingressi_sv

Byggande på skydds- och frisiktsområde

Landsvägens skyddsområde sträcker sig i regel

 • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
 • på riks- och stamvägar 30 m
 • på motorvägar och motortrafikleder 50m

från mittlinjen på vägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av trafiksäkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln.  NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande inom landsvägens skyddsområde såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Aktuell information

Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Andvändningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning har upphört. Från början av 2022 övergå till att använda en elektronisk ärendetjänst (E-tjänst) för ansökan om tillstånd.

Behandlingsavgifter

 • ett jakande beslut för bostads- och semesterfastigheter 200 euro
 • ett jakande beslut för företags- och affärsfastigheter 400 euro
 • för ett nekande beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.

Ansökan

Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggninen antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. E-tjänsten finns för närvarande endast på finska, men E-tjänsten kommer även finnas på svenska senare.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda fritt formulerad ansökan. Skicka ansökningsblanketten jämte övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Av ansökan ska de planerande åtgärderna, motiveringarna till varför byggnaden inte kan placeras utanför skyddsområdet, fastighetens nummer (xxx-xxx-xx-xx) och den sökandes kontaktuppgifter framgå.

Till ansökan ska alltid bifogas följande bilagor. Uppgifterna i bilagorna behövs för handläggningen av ansökan.

 • kopia av den lokala NTM-centralens utlåtande om grannemedgivandet, som måste begäras innan ansökan om byggande på landsvägens skyddsområde
 • Utlåtande om grannemedgivandet
 • redovisning av fastighetens byggrätt (planeringsbehovsbeslut eller annan utredning) Du får en redogörelsen från kommunen​​
 • ​​​​planritning över tomten, varav byggnadernas/anläggningarnas placering på tomten samt deras avstånd till landsvägens mittlinje framgår
 • karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår
 • faktureringsadress samt sökandens FO-nummer eller personbeteckning.

Infograf: vägområde, skyddsområde och frisiktsområde utanför och innanför stadsplanområdet. Innehållet av infografen öppnas i textformat i nästa avsnitt (Definitioner)

Bild: Principen för avgränsning av olika områden på landsvägar

Texterna i bilden:

Ett vägområde vars gränser inte bestämts vid en fastighetsförrättning sträcker sig två meter utanför yttre kanten av vägdiket eller, om dike saknas, två meter utanför den yttre kanten av vägslänten eller vägskärningen.

​​​​​​Skyddsområdet för en landsväg sträcker sig 20 meter från mittlinjen av landsvägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje. I fråga om en viss väg eller del av en väg kan det i vägplanen av särskilda skäl anvisas ett kortare avstånd än 20 meter eller avståndet förlängas till högst 50 meter.

 

Frisiktsområde för landsväg: Där en landsväg bildar en kurva eller till vägen ansluter sig en annan landsväg eller en viktig enskild väg eller vägen korsas av järnväg, är det förbjudet att även utanför skyddsområdet hålla byggnader inom ett område som med hänsyn till trafiksäkerheten ska vara fritt från hinder som skymmer sikten (frisiktsområde).

Landsvägens trafiksområde: Trafikområden är områden som i detaljplanen anvisas för landsvägar, järnvägar, vattenvägar, hamnar och flygfält. Trafikområden för landsvägar kan anvisas för riksvägar, stamvägar och regionala vägar samt för vägar som förbinder dessa eller utgör fortsättning på dem och som betjänar i huvudsak annan trafik än lokal trafik.

 


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)