Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat ja lausunnot-naapurin kuuleminen-sv

Utlåtanden om hörande av granne 

NTM-centralen som granne

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska samtliga angränsande grannar höras på grund av ett anhängigt byggprojekt. Enligt lagen avses med grannar fastigheter som ligger invid, väghållaren (Trafikledsverket) när fastigheten avgränsas av en landsväg, samt ägarna till en fastighet mittemot.

NTM-centralens ansvarsområde Trafik- och infrastruktur (T) ger utlåtande om hörande av grannen när det gäller väghållarens (Trafikledsverket) landsvägar.

Den sökande ska höra NTM-centralens T-ansvarsområde bl.a. om följande anhängiga ärenden:

 • Ansökan om avgörande av planeringsbehov (STR)
 • Ansökan om undantagslov
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om åtgärdstillstånd
 • Ansökan om rivningstillstånd
 • Avvikelse från detaljplanen och strandplanen
 • Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder
 • Ansökan om tillstånd för täktverksamhet

NTM-centralen yttrar sig om ett anhängigt projekt både som granne och som myndighet ur bland annat följande väghållningsperspektiv:

 • beaktande av skydds- och frisiktsområden på landsväg
 • anslutning/trafikförbindelse till fastigheten
 • eventuella bullerstörningar från trafiken
 • trafiksäkerhet
 • kommande förbättringsprojekt av landsvägen
 • ledning av dagvatten från fastigheten
 • trafikens inverkan på luftkvaliteten

För nytt byggande ska man hos kommunen ta reda på om man ska lägga fram en planeringsbehovslösning om byggandet eller om ärendet framskrider med ett direkt bygglov.

Two olika alternativ: 1. Direkt bygglov - Hörande av granne från NTM-centralen - Ansökan om anslutningstillstånd eller beslut om undantag i fråga om byggande på skyddsområde från NTM-centralen. 2. Planeringsbehövslösning - Hörande av granne från NTM-centralen - Jakande planeringsbehövslösning - Ansökan om anslutningstillstånd eller beslut om undantag i fråga om byggande på skyddsområde från NTM-centralen.

Hur ansöker jag om utlåtande och vilka bilagor behöver jag?

Utlåtande söks genom ett fritt formulerat brev. Flera kommuner har på webbplatsen ett formulär för hörande av grannar som också kan användas till tillämpliga delar. Följande handlingar ska lämnas in för utlåtande om hörande av granne:

 • kopia av anhängig tillståndsansökan (ansökan om bygglov, ansökan om avgörande av planeringsbehov eller motsvarande)
 • en allmän karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår (1:1000, 1:2000)
 • det noggrannaste gällande planutdraget (detaljplan, stranddetaljplan, delgeneralplan, generalplan)
 • en mätbar planritning som omfattar:
 • information om byggnadernas läge i förhållande till vägen
 • ett förslag till anslutningens placering / trafikförbindelse
 • ledning av dagvatten från fastigheten

Begäran om utlåtande jämte handlingar ska skickas per e-post eller post till registraturen vid den NTM-central på vars L-ansvarsområde byggobjektet ligger. Kontaktuppgifterna för NTM-centralernas registraturer hittas här: 

Behandlingstider för grannutlåtanden

Ansökningarna behandlas i ankomstordning i mån av resurser. Behandlingstiden är i genomsnitt 4 veckor beroende på hur länge utredningen av ansökan tar. Utlåtandet är kostnadsfritt.

Byggande inom landsvägens skyddsområde

Byggnader får inte finnas på ett skyddsområde för landsväg (Lagen om trafiksystem och landsvägar 44§). Stängsel eller andra anläggningar får inte finnas inom en landsvägs skydds- eller frisiktsområde, om de eller användningen av dem kan äventyra trafiksäkerheten eller medföra olägenhet för väghållningen.

Utlåtanden om hörande av granne om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde

Om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, bör man begära ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen bedömer reklamkonstruktionens placering och reklamens utseende med tanke på trafiksäkerheten och ger i egenskap av granne ett utlåtande om ärendet enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skicka begäran om utlåtande till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Till begäran om utlåtande ska alltid bifogas

 • ett utdrag ur detaljplanen, planbeteckningar och - bestämmelser
 • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
 • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 16.11.2023