Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-etuajo-oikeudet lautoille-ingressi_sv

Förkörsrätt till skärgårdsfärjorna

Till vilka färjor kan man få förkörsrätt?

Tillstånd för förkörsrätt beviljas till de landsvägsfärjor som trafikerar till öarna Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö i Pargas stad, till ön Hitis i Kimitoöns kommun, till ön Vartsala i Gustavs kommun, till Karlö och till Skåldö i Raseborgs stad samt till förbindelsebåten som trafikerar mellan Houtskär och Iniö i Pargas stad. Förkörsrätt till andra förbindelsebåtar beviljas inte.

Hur ansöker jag om tillstånd?

NTM-centralen i Egentliga Finland behandlar ärenden som gäller förkörsrätt till landsvägsfärjor i hela landet. Ansökningsblanketten för förkörsrätt finns längre ner på sidan. Du kan lämna in ansökan som bilaga till e-postmeddelande:

  • registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi

eller som brevpost:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
PB 236, 20101 ÅBO

Behandlingstid och avgifter

NTM-centralen har övergått från fasta ansökningstider till att behandla ansökningar allteftersom de inkommer. Handläggningen av ansökningarna tar exceptionellt flera månader. En bristfällig ansökan behandlas först efter att ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas.

Följande avgifter för beslut om förkörsrätt tas ut :

  • förkörsrätt till färja 200 euro
  • tilläggsbeslut 65 euro
  • tillfällig förkörsrätt 90 euro

Obs. Även avslag på ansökan om förkörsrätt är avgiftsbelagd.

  • Skyltar 30,00 euro/par (+ moms 24 %) + postavgifter
  • Självhäftande dekaler 20,00 euro/par (+ moms 24 %) + postavgifter

NTM-centralen beställer skyltar/dekaler enligt det som anmäls i ansökan. Skylttillverkaren levererar skyltarna/dekalerna och fakturan till kunden. Skyltarnas leveranstid är två veckor från beställningen.

Grunder för beviljande

NTM-centralen i Egentliga Finland kan bevilja tillstånd för förkörsrätt under vissa förutsättningar. Fordon som används i tillståndspliktig persontransport (taxibilar och bussar), djurtransportfordon, ett fordon i brådskande vägunderhållsuppdrag samt mopeder har också förkörsrätt.

NTM-centralen beviljar förkörsrätt antingen på basis av stadigvarande hemvist eller på basis av tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov.

Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor. Annan grund än varaktig boningsort för beviljande av förkörsrätt är tillräckligt stort behov. Förkörsrätt beviljas för högst fyra år. Beviljandegrunderna gäller tills vidare.

Vad gäller förkörsrätterna är beviljandetiden inte längre bunden till kalenderår. Utöver detta antecknas på förkörsrättsskylten antingen företagets eller sammanslutningens beteckning eller för privatpersoner beslutets diarienummer.

Övrig information om förkörsrätten

Lagstiftningen ger vissa fordon och transporter automatisk rätt att använda förkörsrättsfilen vid lastning av färjan. Utryckningsfordon och fordon i polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag har enligt lag rätt att komma ombord på färja före andra fordon. Även fordon som transporterar en insjuknad person för vård eller hälso- och sjukvårdspersonal, veterinär eller person i räddningsuppdrag på brådskande tjänsteresa har förkörsrätt till färjan.

Ett styrsystem för trafikljus är i bruk vid färjfästena på färjsträckan Pargas-Nagu och Karlö som gjort att trafiken vid färjfästena blivit tydligare och därmed har säkerheten och trafikens smidighet förbättrats. Då man börjar lasta färjan och ljuset är grönt töms först förkörsrättsfilen. När filen är tom växlar ljuset till rött. Därefter lastas fordon från filen för övrig trafik. Då det lyser rött för förkörsrättsfilen är ombordkörningen från filen i fråga slutförd. I samband med lastandet av fordon från filen för vanlig trafik eller efter det kan man vid behov fortsätta lasta fordon från förkörsrättsfilen, endast i särskilda undantagsfall (bl.a. ruttrafikens bussar och taxi). När filen för övrig trafik är tom, fortsätter lastningen vid behov från förkörsrättsfilen, ifall det finns plats på färjan.  

Vid färjfästena ska man vara uppmärksam samt följa angivna hastighetsbegränsningar och ljusstyrningen för att undvika farliga situationer. Vid ombordkörning ska vägtrafikanterna också följa färjpersonalens anvisningar.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 28.11.2022