Navigeringsmeny

liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde

Aktuellt

31.8.2021 Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Andvändningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning upphör utgången av 2021, då uppdateringarna av driftportalen upphör och man därför har beslutat att köra ned plattformen före slutet av 2021.

Du kan registrera dig i E-tjänsten för ärenden på webbplatsen https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

I fortsättningen kan tillstånd ansökas främst i E-tjansten. Det alternativa sättet är att skicka ansökan per post.

Nytt trafikmärke med den nya vägtrafiklagen

I och med den nya vägtrafiklagen kom ett nytt trafikmärke, tillfälligt informationsmärke, med vilket det kan vara möjligt att informera om sådana offentliga tillställningar där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Tillstånd att använda tillfälligt informationsmärke ska sökas. Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan ansöka om ett tillfälligt informationsmärke genom att i fältet för fritt formulerad text ange information om att ett tillfälligt informationsmärke söks. Obs! Det ska lämnas in en egen ansökan om vägmärke för varje offentlig tillställning eller försäljningstillfälle och ett eget beslut ska fattas om varje evenemang.

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

OBS! Behandlingstiden är minst 3 vardagar.

Ansökan om tillstånd

De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.

Alternativ söksätt

Skicka in en fritt formulerad ansökan som innehåller uppgifterna ovan till NTM-centralen i Birkaland per e-post kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi.

Vid behov kan du även skicka in ansökan per post. NTM-centralen i Birkaland,
 Tillstånds, 
PB 297
33101 TAMMERFORS

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Tillståndsavgifter

 • ​​​ett lokalt arrangemang (1-6 st. vägmärken)  50 €
  • Om det gäller ett lokalt arrangemang och man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift.
 • ett regionalt arrangemang (7-20 st. vägmärken)  200 €
 • ett omfattande arrangemang (fler än 20 st. vägmärken)  500 €
 • Handläggningsavgift för ett nekande beslut 50 €.

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Regional information