Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi-sv

Anmälningsförfarande el och tele

Aktuell information

1.12.2022 Anmälningsblanketten har övergått till elektronisk ärendetjänst (e-tjänst)

Användningen av anmälningsblanketten för elektronisk ifyllning har upphört. Använda elektronisk ärendetjänst (e-tjänst) för att göra anmälan. E-tjänsten finns ny också på svenska.

1.1.2019 Checklistan över förutredningar blir obligatorisk bilaga

Från och med 1.1.2019 är checklistan över förutredningar en obligatorisk bilaga i alla anmälningar. Med hjälp av listan strävar man efter att minska anmälningar som leder till ett negativt tillståndsbeslut. Om du fyller i listan behöver du inte lämna in alla de förutredningsbilagor som beaktats i planeringen.

När kan jag göra en anmälan?

Anmälningsförfarandet gäller endast eljordkablar och elluftledningar upp till 45 kV samt telejordkablar och teleluftledningar.

Anmälningsförfarandet lämpar sig inte för placering av en jordkabel i vägens längdriktning på ett vägområde/på gränsen för ett vägområde, om det inte enbart är fråga om placering i ett befintligt rör eller en ny kundanslutning med telekablar som beställts under byggtiden för ett bredbandsprojekt.  I det senare fallet ska tillståndsbeslutet för den ursprungliga sträckningen vara i kraft och dess diarienummer anges i anmälan.

OBS! Anmälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planera ska inledas. Den planerade åtgärden får inte inledas före den dag som angetts i anmälan.

Fall där du kan använda anmälningsförfarandet

 • Undergång under landsväg eller lätt trafikled och inga kablar i vägens längdriktning.
 • Övergång över landsväg eller lätt trafikled med luftledning och inga luftledningar i vägens längdriktning.
 • En förlängning av en kabel i vägens längdriktning samt en tvärkabel utanför vägområdet eller under landsvägen eller den lätta trafikleden.
 • Luftledning i vägens längdriktning som placeras utanför vägområdet men vars ledningsområde sträcker sig till vägområdet.
 • Endast ett kablage som placeras i befintliga rör i vägens längdriktning.
 • En ny kundanslutning under byggarbetet för ett bredbandsprojekt om denna skaffas under
 • projektets byggarbete Då hänvisas till det ursprungliga tillståndsbeslutets nummer.

Fall där du inte kan använda anmälningsförfarandet utan måste ansöka om placeringstillstånd

 • åtgärden gäller vägområdet för en motorväg eller en motortrafikled
 • åtgärden gäller ett område med grundvattenskydd
 • åtgärden förutsätter ingrepp i en sprängstenskonstruktion
 • avståndet mellan undergången och en gångtunnels, rörbros eller trummas konstruktion är mindre än fem meter
 • undergångens avstånd från en brokonstruktion är under 25 meter

Vad kostar anmälan?

Anmälningens pris påverkas av antalet åtgärder och inom hur många områdesentreprenaders områden åtgärderna ligger. I tabellen hittar du maximiantalet och -längderna för åtgärderna i varje avgiftsklass per anmälan.

Priset på anmälan fastställs alltid enligt det största antalet åtgärder eller enligt längden. Anmälan kan omfatta åtgärder kring ett projekt av en nätinnehavare.

Anmälans pris enligt innehållet

 • Undergångar eller övergångar av en landsväg eller en gång- och cykelväg utan kablar eller luftledningar i vägens längdriktning
  • 1-3 st. undergångar eller övergångar: 300euro
  • 4-6st. undergångar eller övergångar: 600 euro
  • 7-10 st. undergångar eller övergångar: 900 euro
 • Förlängningar av en kabel som löper i vägens längsriktning samt anslutande korsande kablar till utanför vägområdet eller över eller under en landsväg eller en gång- och cykelväg
  • 1-3 st. undergångar eller övergångar: 300 euro
  • 4-6st. undergångar eller övergångar: 600 euro
  • 7-10 st. undergångar eller övergångar: 900 euro
 • Luftledningar som placeras utanför vägområdet vars ledningsområde sträcker sig till vägområdet och dessutom det högsta antal under respektive övergångsställen som respektive avgiftsklass tillåter
  • 1-500 m och 0-3 st. undergångar eller övergångar: 300 euro
  • 501-1500 m och 0-6 st. undergångar eller övergångar: 600 euro
  • 1501-3000 m och 0-10 st. undergångar eller övergångar: 900 euro
 • Kablar som enbart placeras i en befintlig rörledning och dessutom det högsta antal undergångställen för ett befintligt undergångsrör som respektive avgiftsklass tillåter
  • 1-500 m och 0-3 st. undergångar eller övergångar: 300 euro
  • 501-1500 m och 0-6 st. undergångar eller övergångar: 600 euro
  • 1501-3000 m och 0-10 st. undergångar eller övergångar: 900 euro
 • Dragning av sådana telekablar i vägens längsriktning som under byggandet av ett bredbandsprojekt anskaffats för nya kundanslutningar (sammanräknad längd) och dessutom det antal undergångsställen som respektive avgiftsklass tillåter
  • 1-150 m och 0-3 st. undergångar eller övergångar: 300 euro
  • 151-300 m och 0-6 st. undergångar eller övergångar: 600 euro
  • 301-500 m och 0-10 st. undergångar eller övergångar: 900 euro
 • Negativ beslut: 55 euro

Terrängsyner

 • Antalet syner som ingår i anmälans pris inom området för en områdesentreprenad. Tilläggssyner 200 euro/syn
  • 300 €: 1 st.
  • 600€: 1 st.
  • 900€: 2 st.
 • Extra pris för anmälan/områdesentreprenad om objektet ligger inom området för flera områdesentreprenander. I priset ingår en syn: 200 euro.

Information om områdesentreprenaderna finns till exempel i Trafikledsverkets applikation Vägnätdata eller i Vägregistret (kräver Extranätskoder).

Med vilken blankett gör jag anmälan?

Använd e-tjänsten för att uträttä ärenden. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, så för inloggningen behöver du antingen ett mobilcertifikat, ett certifikatkort eller bankkoder.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, så du kan avbryta ifyllandet av anmälan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet kan du se alla dina tidigare anmälningar.

E-tjänsten finns ny också på svenska. Inloggningen är endast på finska, men du kan välja språket efter du har loggat in.

Observera att anmälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planera ska inledas. Den planerade åtgärden får inte inledas före den dag som angetts i anmälan.

Observera att när du gör anmälan enligt anmälningsförfarandet är det möjligt att uträtta ärenden endast via e-tjänsten. Anmälan kan inte kompletteras i efterhand.

Vilka bilagor behöver jag för anmälan?

Ta reda på förutsättningarna för att göra anmälan, gör alla förutredningar som behövs och fyll i anmälningsblanketten noga. De förutredningar som krävs vid anmälningsförfarandet är de samma som vid förfarandet med placeringstillstånd. Bifoga alla bilagor som räknas upp i förteckningen nedan som PDF-filer till anmälan.

Bifoga till anmälan:

 • Entydig information om att specialobjekt inte begränsar tillämpningen av anmälningsförfarandet
 • Checklistan över förutredningar
 • Kartor över infarten i skalan ca 1:200 000 och 1:50 000
 • Jordmånskarta
 • Planen om placering av en ledning/kabel på vägområdet eller i närheten av det (projekteringskartor t.ex. 1:5000 och över planerade områden 1:2 000)
 • Trafikdirigeringsplan under arbetet
 • Arbetsplaner och -metoder samt fotografier på specialobjekten (information om grundvattenskydd, pålar, trummor längs rutten osv.)
 • Tvärsnittsbilder på under-/övergångar
 • Promemoria över en eventuell försyn

OBS! Vid anmälningsförfarandet ska förutredningen ordnas i följande fall innan anmälan skickas in:

 • om schaktningsdjupet vid vägundergången är mer än 2,0 meter.
 • om arbetet förutsätter brytning av berg.
 • om det är svårt att hitta lämplig plats för undergången på grund av vegetation, berg eller smalt vägområde.
 • om en kabel som betjänar kundanslutningen i vägens längdriktning görs på en betydligt mer krävande plats vad gäller vägens trafikmängd, hastighetsnivå, terränggrävbarhet, vegetationshinder eller annan situation än den övriga delen som byggs enligt det ursprungliga tillståndet.

Utöver ovan nämnda bilagor kan du också bifoga andra bilagor till anmälan om du anser att de underlättar handläggningen av anmälan. Markera alltid ut de befintliga kablarna, ledningarna och rören under jord på plankartorna.

Förutredningar innan anmälan skickas in

Gör förutredningen alltid innan du skickar in anmälan. Innan en eventuell förutredning ordnas ska du alltid ta reda på punkterna 1–5 i förutredningen. I anvisningarna för planeringsskedets förutredningar hittar du de förutredningar som behövs och modellexempel: I vilket format presenteras utredningarna och när behövs de inte göras. Anvisningar för de förutredningar som den allmänna listan kräver finns på sidan 5 i anvisningarna.

Alla förutredningar är inte alltid nödvändiga. Förutredningar för enbart underföringar, placering i befintligt rör samt luftledningsmonteringar finns på anvisningarnas sidor 6 och 7. Det lönar sig även att utnyttja Checklistan över förutredningar. Observera att du inte kan använda anmälningsförfarandet om arbetsobjektet har grundvattenskydd.

Länkar till kommande vägprojekt finns på sidan Bakgrundsmaterial för förutredningar där du kan reda ut de uppgifter som krävs. Om det finns ett kommande vägprojekt längs den planerade rutten ska du ta reda på vägprojektets konsekvenser via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen eller genom att kontakta vägprojektets kontaktperson.

Hur länge är anmälan giltig?

Anmälan gäller i ett år från att anmälan trätt i kraft, dvs. från startdatumet för det arbete som nämns i anmälan. Om arbetet inte står klart inom ett år ska en ny anmälan göras.

OBS! Den planerade åtgärden får inte inledas före den dag som angetts i anmälan.

Kontakt

Kontakta Trafikens kundservice vid problemsituationer. Hos kundservicen kan du även fråga efter kontaktinformationen till exempelvis den skötselentreprenadens kontaktperson.

Chat vardagar kl 12–16

0295 020 601 må–fr kl. 9–16 (lna/mta)

Lagar, föreskrifter och anvisningar som ska tillämpas vid anmälningsförfarandet

Lag om trafiksystem och landsvägar 2005/503

Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Elledningar och telekablar samt landsvägar 23.10.2018 i tillämpliga delar (på finska)


Regional information


Uppdaterad: 12.02.2024