Avaa chat-ikkuna

Förbättring av förhållandena för fotgängare och cyklister

Reparation av beläggning på gång- och cykelvägar
Nya skyltar och ny utrustning

Jalankulku- ja pyöräilyväylän käynnissä oleva päällystystyö, jossa väylä on soralla.

Statens äger sammanlagt cirka 6 000 kilometer gång- och cykelvägar. NTM-centralerna ansvarar för utvecklingen av det statsägda gång- och cykelnätet under ledning av Trafikledsverket. I enlighet med det riksomfattande programmet för främjande av gång och cykling bör man i valet av trafikledsprojekt allt mer betona att fördelningen av färdsätten ska bli hållbar.

Byggandet av en gång- och cykelväg eller någon annan lösning som förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafiken kan genomföras så att det vid den befintliga vägen byggs en gång- och cykelväg eller vidtas någon annan åtgärd som förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafiken.

En ny gång- och cykelväg kan också byggas som en del av byggandet av en ny landsväg eller längre bort från landsvägen bland annat på grund av bättre utjämning, bättre bottenbyggnadsförhållanden eller kortare sträcka. På gång- och cykelvägar med ett stort antal användare kan förhållandena förbättras till exempel genom att separera trafikantgrupper eller bredda den nuvarande leden.

Förhållandena för gång och cykling kan också förbättras genom en byvägslösning. På byvägar har endast en körbana reserverats för bilar och på bägge sida av vägen finns bredare vägrenar än vanligt.

Nya behov av gång- och cykelvägar har identifierats och många av dem är kända. Årligen kan man dock bygga endast några nya gång- och cykelvägar. Under de senaste åren har nya trafikleder genomförts som en del av betydande investeringsprojekt för huvudvägarna. Dessutom har gång- och cykelvägar byggts i samarbete med kommunerna så att kommunernas finansieringsandel ofta har varit betydande.

Du kan föreslå en ny gång- och cykelväg i Responskanalen i Trafikens Kundservice. Testa dock möjligheten att genomföra ett eget utvecklingsförslag med hjälp av NTM-centralens förslagshjälp (på finska) innan du lämnar in förslaget. Alla åtgärder kan inte genomföras.

Reparation av beläggning på gång- och cykelvägar

Asfalttiin maalattu pyöräilyä kuvaava merkintä.

Beläggningen på gång- och cykelvägarna iståndsätts årligen enligt behov och resurser som beläggningsentreprenader beställda av de lokala NTM-centralerna. Vid bedömningen av beläggningsbehovet beaktas gång- och cykelvägens skick som en del av området som helhet.

När man väljer leder till beläggningsprogrammet är vikten större på sådana leder som har en betydande förbindelsesträcka. Ledens användningsgrad och till exempel eventuell cykling till arbetet beaktas vid valet till beläggningsprogrammet. Dessutom repareras gång- och cykelvägar enligt behov.

Gång- och cykelvägarnas beläggningsobjekt kan granskas på Trafikledsverkets projektkarta. Beläggningsobjekten uppdateras på kartan allteftersom sommarens planer för beläggningsentreprenaderna preciseras. Dessutom kan du kontrollera pågående vägarbeten i Fintraffics tjänst Trafikläget.

Nya skyltar och ny utrustning

Den nya vägtrafiklagen har infört nya skyltar för cykeltrafik. Vägvisarna och skyltarna är informations- och avståndstavlor samt traditionella skyltar som är bekanta för biltrafiken. Dessutom används olika kännetecken på vägvisarna och skyltarna.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn suunnistustaulua.

Orienteringstävla för cykeltrafik
På cykelvägarna före de viktigaste korsningarna kan man använda en informationstavla för cyklar, med hjälp av vilken en cyklist som närmar sig anslutningsområdet kan få förhandsinformation om vart man kommer från nästa korsning. Informationstavlan för cyklar kan också användas till exempel för att med ett nummer styra till en guidad rutt eller till en EuroVelo-rutt.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn etäisyystaulua.

Avståndstavla för cykeltrafik
Avståndstavlan för cyklar används för att berätta avstånden till följande objekt framför.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn paikannimeä.

Ortnamn för cykeltrafik
Platsbeteckningsskylten för cyklar visar att man har anlänt till ett objekt eller område.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn pyöräilyn viittaa.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn pyöräilyn viittaa.

Vägvisare för cykeltrafik och gångtrafik
Dessutom kan bekanta vägvisare användas som skyltar för cyklar. Som skylt för gångtrafiken kan man använda till exempel vägvisaren för fotgängare.

Bilder: Trafikledsverket.

Den lokala NTM-centralen ansvarar för planeringen, genomförandet och underhållet av vägvisarna för cykeltrafik i landsvägsnätet, och i gatunätet är ansvaret kommunens. Vägvisningen för cykeltrafik planeras och genomförs i allmänhet i samarbete mellan den lokala NTM-centralen och kommunerna i området. Skyltning för regionala turistleder kan också utarbetas och genomföras av andra aktörer, till exempel föreningar i samarbete med kommunerna. Även då deltar NTM-centralen i arbetet vad gäller statens trafikleder.

Man samarbetar också med andra aktörer. Om en cyklist visas till exempel till en privat väg, kommer man överens om saken med väglaget. Om en cyklist visas till exempel till ett ban- eller stationsområde, kommer man överens om saken med Trafikledsverket och, om det är fråga om en privat spåranläggning, med förvaltaren av den privata spåranläggningen. 

Staten stöder främjandet av kommunernas gång och cykling till exempel med statsunderstöd som delas ut till kommunerna och som används bland annat för att bygga eller förbättra trafikleder och deras utrustning och cykelparkering.


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen mån-fre kl. 9-15
  • ​​​​​​Kundservice 0295 020 600 mån-fre kl. 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • ​​E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

  • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 01.02.2024