Tillfälligt informationsmärke

Aktuellt

31.8.2021 Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Andvändningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning upphör utgången av 2021, då uppdateringarna av driftportalen upphör och man därför har beslutat att köra ned plattformen före slutet av 2021.

Du kan registrera dig i E-tjänsten för ärenden på webbplatsen https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

I fortsättningen kan tillstånd ansökas främst i E-tjansten. Det alternativa sättet är att skicka ansökan per post.

Nytt trafikmärke med den nya vägtrafiklagen

I den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 finns ett nytt vägmärke, Tillfälligt informationsmärke (G42), som kan användas för att skylta för till exempel tillfällig/säsongsbetonad försäljningsverksamhet eller offentliga tillställningar där tillfälliga anmälningar inte kan användas. För användning av ett tillfälligt informationsmärke krävs ett avgiftsbelagt tillstånd.

För varje offentlig tillställning eller försäljningsevenemang ska en egen ansökan lämnas in och ett eget beslut fattas för varje evenemang.

Tillfälligt informationsmärke förutsätter tillstånd

Det tillfälliga informationsmärket är ett nytt trafikmärke som kan användas för olika typer av tillfälliga behov:

 • Skyltning till tillfällig försäljningsverksamhet
 • Skyltning till säsongsbetonad verksamhet när det inte är ändamålsenligt med en fast skylt som täcks under en del av året
 • Skyltning till vägkyrkor
 • Skyltning till offentliga tillställningar

Användningen av ett tillfälligt informationsmärke förutsätter tillstånd av NTM-centralen på samma sätt som skyltar till serviceanläggningar.

Utgångspunkten för användningen av ett tillfälligt informationsmärke är att informationsbehovet är tillfälligt och i allmänhet varar högst fyra månader. Från fall till fall kan längden vara högst sex månader.

Ansökningarna behandlas centraliserat av NTM-centralen i Birkaland.

Bild: exempel på tillfälliga informationsmärken:

valkopohjaisia opasteita, joissa nuoli, etäisyys, teksti ja symboli: Messut, nuoli oikealle, Mansikoita 400 m, Tiekirkko 2 km.

Behandling av ansökan och villkor

 • Behandlingen av ansökan tar i genomsnitt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.
 • För ett tillfälligt informationsmärke beviljas tillstånd för viss tid, i allmänhet för den tid en enskild händelse pågår eller för en säsong.
 • Tillstånd för tillfällig verksamhet som upprepas på samma sätt kan enligt prövning beviljas för högst fem år åt gången.
 • I vägvisningstillståndet för tillfälliga informationsmärken fastställs tidsgränser för uppförande och avlägsnande av märken.
 • För tillfälliga informationsmärken för tillfällig försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsområden kan tillstånd beviljas för samma tid som samtycke har beviljats. Ansök vid behov först om samtycke till tillfällig försäljningsverksamhet vid NTM-centralen i Birkaland. Sök därefter separat tillstånd för tillfällig skyltning.

Tillståndsavgifter

 • positivt beslut om tillfälligt informationsmärke 50 €
  • möjliggör enligt tillståndsmyndighetens prövning placeringen av 1–6 märken
  • skyltningen till objektet sker i allmänhet från närmaste landsväg, då räcker det med två märken
 • för förlängning av tillståndets giltighetstid uppbärs en tillståndsavgift som är hälften av den ursprungliga tillståndsavgiften, dock högst 50 €

Ansökan om tillstånd

E-tjänst (rekommenderat söksätt)

E-tjänsten gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Systemet sparar uppgifterna automatiskt. Du kan när som helst avbryta ifyllandet av ansökan och fortsätta senare vid en tidpunkt som passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

Alternativt sätt att uträtta ärenden

Skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till NTM-centralen i Birkaland. E-postadressen är kirjaamo.pirkanmaa @ ely-keskus.fi. Vid behov kan du även skicka in ansökan per post: NTM-centralen i Birkaland, Tillstånd, PB 297, 33101 TAMMERFORS

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn och tidpunkt för det objekt som skyltningen gäller
 • karta
 • väg/kommun
 • kontaktpersonens kontaktuppgifter
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-16.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-16, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

 • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)