Avaa chat-ikkuna

Tillfälligt informationsmärke

Aktuellt

11.4.2022

Enligt beslut om vägmärken är det i fortsättningen också möjligt att fästa trafikmärken för försäljningsverksamhet, offentliga tillställningar eller andra evenemang på lyktstolpar. Närmare anvisningar om att fästa trafikmärken ges i samband med tillståndsbeslutet.

Ett annat rekommenderat sätt att resa upp tillfälliga märken är att fästa dem i marken. Vi rekommenderar att markytan på en vägslänt som hör till vägområdet eller på en avsats som ligger bakom ett sidodike till vägen alltid används som resningsunderlag när det inte är möjligt att fästa märket på en lyktstolpe. Mer information om installationsmetoderna finns i bilagan till beslutet som fattas utifrån ansökan

Användning av tillfälligt informationsmärke

Ett tillfälligt informationsmärke (G42) är ett informationsmärke enligt vägtrafiklagen med vilket man kan informera om ett objekt eller ett evenemang som på grund av att det är tillfälligt inte kan skyltas med andra informationsmärken. Användning av ett tillfälligt informationsmärke gäller tillfällig försäljningsverksamhet och kommersiella offentliga tillställningar samt vägkyrkor.

Utgångspunkten för användningen av ett tillfälligt informationsmärke är att informationsbehovet är tillfälligt och i allmänhet varar högst fyra månader. Från fall till fall kan längden vara högst sex månader.

Det tillfälliga informationsmärkets layout

Tillfälliga informationsmärken kan vara tavlor av lätt konstruktion, men märket kan också beställas av vägmärkestillverkaren. Märkets konstruktion ska tåla de naturkrafter som kan belasta det. De tillfälliga informationsmärkenas bottenfärg är vit och texten svart. Storleken på den text som används på informationsmärkena bestäms enligt den landsväg längs vilken informationsmärkena placeras.

På tillfälliga informationsmärken används i allmänhet ett fritt formulerat kännetecken eller mönster, som kan vara i färg eller svart, samt en pil. Dessutom kan man använda text på märket som vid behov kan ange avståndet till objektet. 

valkopohjaisia opasteita, joissa nuoli, etäisyys, teksti ja symboli: Messut, nuoli oikealle, Mansikoita 400 m, Tiekirkko 2 km.

Bild: Exempel på innehållet i tillfälliga informationsmärken.

Den tillfälliga skyltningens omfattning

Den tillfälliga skyltningens omfattning bestäms från fall till fall enligt objektets uppskattade besökarantal, plats och övrig vägvisning på landsvägarna. I fråga om tillfällig försäljning, vägkyrkor och andra offentliga tillställningar används i allmänhet nära vägledning, i allmänhet 200–300 meter före försäljningsstället eller anslutningen till det. Ett tillfälligt informationsmärke placeras alltid på vägområdet.

Däremot kan stora offentliga tillställningar behöva vägledning från längre avstånd.

Tillstånd behövs för att placera ut ett tillfälligt informationsmärke

Tillstånd ska sökas senast en månad innan behovet av vägvisning börjar.

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden. E-tjänsten gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Systemet sparar uppgifterna automatiskt. Du kan när som helst avbryta ifyllandet av ansökan och fortsätta senare vid en tidpunkt som passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda fritt formulerad ansökan. Skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till NTM-centralen i Birkaland per post: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn och tidpunkt för det objekt som skyltningen gäller
 • karta
 • väg/kommun
 • kontaktpersonens kontaktuppgifter
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Behandlingstid och tillståndsbeslut för ansökan

Behandlingen av ansökan tar i genomsnitt 2–4 veckor. Under rusningstider på våren och sommaren är det skäl att förbereda sig på en längre handläggningstid.

I tillståndsbeslutet för ett tillfälligt informationsmärke fastställs den tid då märkena får sättas upp och när märkena ska avlägsnas. Tillståndshavaren ansvarar för anskaffning, uppförande och avlägsnande av informationsmärkena enligt tillståndet i enlighet med anvisningarna i bilagan till tillståndsbeslutet. 

För ett tillfälligt informationsmärke beviljas tillstånd för viss tid, i allmänhet för den tid en enskild händelse pågår eller för en säsong. Tillstånd för tillfällig verksamhet som upprepas på samma sätt kan enligt prövning beviljas för högst fem år åt gången. För tillfälliga informationsmärken för tillfällig försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsområden på landsväg kan tillstånd beviljas för samma tid som samtycke till försäljningsverksamheten har beviljats.

Tillståndsavgifter

 • godkänt beslut 50 €
  • innehåller enligt tillståndsmyndighetens prövning placeringen av 1–6 märken
  • för nära vägvisning räcker det i allmänhet med två märken
 • för förlängning av tillståndets giltighetstid uppbärs en tillståndsavgift som är hälften av den ursprungliga tillståndsavgiften, dock högst 50 €

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)