Navigeringsmeny

liikenne-yksityistieavustukset-erityiskohteiden avustaminen-ingressi sv

Statsbidrag för specialobjekt 

För specialobjekt på enskilda vägar (färjelägen, broar som årligen nedmonteras och vintervägar) beviljas statsunderstöd inom ramen för anslaget för ändamålet i fråga i statsbudgeten. I första hand beviljas statsunderstöd för enskilda vägar med fast bosättning.

Du kan söka bidrag för specialobjekt som är berättigade till statsbidrag, vilka är

 • färjor för enskilda vägar
 • broar som årligen nedmonteras
 • vintervägar

Bidragets storlek

Det maximala statsunderstödet för ett färjeläge och för en bro som årligen nedmonteras är 80 procent av de godkända underhållskostnaderna. För en vinterväg är det maximala statsunderstödet 65 procent av de godkända underhållskostnaderna.

Bidrag för specialobjekt betalas senast före utgången av maj innevarande år. Av bidrag för underhåll av färjelägen och broar som årligen nedmonteras kan högst 80 procent av bidragsbeloppet, som baserar sig på föregående års kostnader, betalas ut i förskott.

Ansökan om bidrag

Du kan söka bidrag genom att skicka blanketten Utbetalning av statsbidrag för underhåll av enskild väg, färjeläge, vinterväg, bro som nedmonteras jämte en utredning av kostnaderna till NTM-centralen i Egentliga Finland på adressen:

KEHA-centret
Mellersta betalningsområdet/Privata vägar
PB 136
33101 Tammerfors

Ansökningen och utredningen av kostnaderna ska inlämnas in senast före utgången av februari under det år som följer efter kostnadsåret.

Bifoga till ansökningen väglagets

 • Väglagets bokslut/redogörelse för inkomster och utgifter (färjeläge)
 • Kopior av de bokföringsverifikat som framläggs som grund för ansökan. Om hela bokföringen bifogas ansökan ska de verifikat som framläggs för godkännande märkas för den händelse att de inte annars klart kan urskiljas.
 • Bokföringsrapporter (dagbok, huvudbok)
 • Väglagets bokslutsuppgifter (väglagets och förvaltningsnämndens mötesprotokoll samt revisionsberättelse)
 • Grundkarta, där vägens sträckning och längd, objektets läge och fast bosättning har märkts ut.
 • Färjtidtabell och redogörelse för antalet anställda
 • Blankett för redovisning av kostnader (vintervägar och broar som årligen nedmonteras)
 • Senaste vägenhetsberäkning, varav framgår vägenheterna (vägavgifterna) och bruksavgifterna samt grunderna för fastställandet av dessa.
 • intyg eller annan utskrift över uppdaterade uppgifter i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad)
 • väglagets stadgar, om väglaget har fastställt sådana åt sig

Utbetalning av understöd

Blanketter finns tillfälliga på följande sidor:

Ansökningarna ska levereras till adressen:

KEHA-centret
Mellersta betalningsområdet/Privata vägar
PB 136
33101 Tammerfors


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar

 • 0295 020 603 mån-fre kl. 9-16 (lna/mta)
 • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi