Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-erityiskohteiden avustaminen-ingressi sv

Statsbidrag för specialobjekt 

För specialobjekt på enskilda vägar (färjelägen, broar som årligen nedmonteras och vintervägar) beviljas statsunderstöd inom ramen för anslaget för ändamålet i fråga i statsbudgeten. I första hand beviljas statsunderstöd för enskilda vägar med fast bosättning.

Du kan söka bidrag för specialobjekt som är berättigade till statsbidrag, vilka är

 • färjor för enskilda vägar
 • broar som årligen nedmonteras
 • vintervägar

Bidragets storlek

Det maximala statsunderstödet för ett färjeläge och för en bro som årligen nedmonteras är 80 procent av de godkända underhållskostnaderna. För en vinterväg är det maximala statsunderstödet 65 procent av de godkända underhållskostnaderna.

Bidrag för specialobjekt betalas senast före utgången av maj innevarande år. Av bidrag för underhåll av färjelägen och broar som årligen nedmonteras kan högst 80 procent av bidragsbeloppet, som baserar sig på föregående års kostnader, betalas ut i förskott.

Ansökan om bidrag

Rekommenderat ansökningssätt: E-tjänst

Ansökningen kan sparas som utkast och du kan senare fortsätta fylla i den. I e-tjänsten går understödsprocessen smidigt genom de olika stegen och kunden kan följa med hur ärendet framskrider via e-tjänstens arbetsbord. E-tjänsten förutsätter stark autentisering.

Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i och sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (du kan bifoga filer, max 40 Mb) eller printas ut och skickas in till registratorskontoret vid den NTM-centralen i Birkaland.

Ansökningen och utredningen av kostnaderna ska inlämnas in senast före utgången av februari under det år som följer efter kostnadsåret.

Bifoga till ansökningen väglagets

 • Väglagets bokslut/redogörelse för inkomster och utgifter (färjeläge)
 • Bokföringsrapporter (dagbok, huvudbok)
 • Väglagets bokslutsuppgifter (väglagets och förvaltningsnämndens mötesprotokoll samt revisionsberättelse)
 • Blankett för redovisning av kostnader (vintervägar och broar som årligen nedmonteras)
 • väglagets stadgar, om väglaget har fastställt sådana åt sig

Utbetalning av understöd

Utbetalningen av understöd förutsätter att sökanden har ett beviljat finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål eller, i fråga om specialobjekt för enskilda vägar, ett ikraftvarande beslut där vägen fastställts som berättigad till statsbidrag. Understödet betalas ut mot faktiska kostnader.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar:

 • Tel. 0295 020 603 mån-fre kl 9-15 (lna/mta)
 • Chatservicen mån-fre kl.9-15
 • E-post: [email protected]

Uppdaterad: 06.10.2023