Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Luvat-Työlupa tiealueella työskentelyyn-Ingressi_sv

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Aktuell information

 

När behöver jag tillstånd?

 

För arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde eller som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behövs NTM-centralens tillstånd. Tillstånd behövs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Därutöver kräver engångsarbeten, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs av specialtransporter eller arbeten i anslutning till underhåll av kommunaltekniska anordningar ett arbetstillstånd. Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller olägenhet för vägunderhållet. Med arbetstillstånd kan man tillåta tillfällig avstängning av väg, när avstängningen har samband med arbete inom vägområdet.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i tillståndsbeslut om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. Därför behöver du inte ansöka separat om arbetstillstånd.

Kommunen ska fungera som tillståndssökande i projekt som förbättrar vägmiljöns trivsel, såsom konstverk som uppförs på vägområdet eller målningar i underfartstunnlar. Den sökande ansvarar för verket, anordningen eller annat motsvarande under hela dess livscykel.

Brådskande reparationsarbete

Med akuta reparationsarbeten, kontakta Vägtrafikantcentralen (0200 21200, öppen dygnet runt) och NTM-centralens representant så snart som möjligt. Kontaktuppgifter till NTM-centralens representant kan erhållas från Trafikens kundservice (tel. 0295 020 600) under dess öppettider.

Under arbetets gång varnas trafik enligt anvisningar ”Trafiken vid vägarbeten – Tillståndspliktiga arbeten”( publikation finns endast på finska). På Livligt trafikerade vägar följs anvisningarna på ”Trafiken vid vägarbeten – Vägbygge” (publikation finns endast på finska). Lämpliga trafikdirigeringsplaner finns också på NTM-centralens webbplats:

Om arbetet pågår över natten eller helgen, utfärdar NTM-centralen i Birkaland tillstånd att arbeta på vägområdet. Avgift tas ut för tillståndet enligt förordningen. Tillstånd kommer att beviljas i efterhand vid behov.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndssökande ska fylla i en tillståndsansökan. Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, alltså kan du avbryta ifyllandet av ansökan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Observera att e-tjänsten inte ännu är färdig och att dess utveckling pågår ännu. Respons på tjänsten kan skickas till adressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Systemutvecklingen orsakar ibland korta avbrott som meddelas på förhand uppe på e-tjänstens första sida.

Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Som rubrik anger du åtminstone diarienummer (PIRELY/xx/202x) eller innehavaren, kommunen och vägnumret. Fyll inte i den elektroniska blanketten på nytt för tillägsupgifter så att det inte registreras som en ny ansökan.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda en utskriftsbar blanketten. OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift.

Skicka ansökningsblanketten jämte trafikdirigeringsplaner och övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Vilka bilagor behöver jag för ansökningen?

Med ansökan lämnas in följande bilagor:

 • trafikdirigeringsplan för objektet eller modellbild som lämpar sig för objektet
 • karta över infarten (1:10 000 - 40 000)
 • plankarta (ca 1:500 - 1 000)
 • planritningar för de delar som de berör landsvägen

Att utarbeta en trafikdirigeringsplan

På NTM-centralens webbplats finns det passande trafikdirigeringsplaner. På vägar med livlig trafik används instruktionerna "Trafiken vid vägarbeten- vägbygge" (vayla.fi, pdf, på finska) Modellbilderna är simplifierade exempel och ska vid behov redigeras att motsvara situationen på byggplatsen. Som bas kan också andra modellbilder från serien användas.

Bakgrundsmaterial

Bakgrundsuppgifter som relaterar till arbete på vägen kan utredas redan i planeringsskedet från Trafikledsverkets öppna vägdata-applikation. Uppgifterna presenteras kartbaserat. Förutom grunduppgifterna för vägen (hastighetsbegränsning, trafikmängd, körbanans bredd, broar, grundvattenskydd) kan man i applikationen se på vilken NTM-centrals och regionsentreprenads område objektet är beläget.

Behandlingstid och avgifter

 • Avgiften för arbetstillståndet är 60, 220 eller 550 euro efter förordningen av avgiftsbelagda prestationer.
 • Nekande beslut är 55 euro
 • Avgiften för förlängning av tillståndets giltighetstid är hälften av den avgiften, dock högst 50 euro

Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 €. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Handläggningen av arbetstillståndet tar cirka en till tre veckor. Tillståndsbeslutet skickas i första hand via e-post. En pappersversion kan man, om man så önskar, begära via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Giltighetstiden som anges i tillståndsbeslutet kan av grundad anledning förlängas avgiftsfritt. Längden på förlängningsperioden beror på det arbete som ska utföras. Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Övriga begäran om ändring behandlas som en ny ansökan. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsbeslutets nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Behandling

Landsvägens vägområde är reserverad i första hand för väghållningssyfte med beaktande av anordningar som är nödvändiga för samhället. När man arbetar på ett vägområde baserar sig tillståndshanteringen på möjliggörande av väghållningen samt trafiksäkerheten.

I samband med handläggningen av tillståndet kan en ansökan som fördelas på ett omfattande geografiskt område delas i flera tillståndsbeslut. På motsvarande sätt kan ansökningar kombineras, om det är fråga om samma sökandes liknande arbeten som är belägna på ett begränsat område.

NTM-centralen granskar trafikdirigeringsplanen för arbetsobjektet och beslutar om att eventuellt införa en tillfällig hastighetsbegränsning. Dessutom gör representanten för NTM-centralen vid behov en terrängsyn innan arbetet inleds och när arbetet är slutfört.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Genvägar

Hur lyckades vi? Förfrågan om belåtenhet ang. beviljade tillståndsbeslut (webropol)

 

 

Uppdaterad: 20.02.2024