Navigeringsmeny

Liikenne-Luvat-Työlupa tiealueella työskentelyyn-Ingressi_sv

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Aktuell information

31.8.2021 Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Andvändningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning upphör utgången av 2021, då uppdateringarna av driftportalen upphör och man därför har beslutat att köra ned plattformen före slutet av 2021.

Du kan registrera dig i E-tjänsten för ärenden på webbplatsen https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

I fortsättningen kan tillstånd ansökas främst i E-tjansten. Det alternativa sättet är att skicka ansökan per post.

När behöver jag tillstånd?

För arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde eller som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behövs NTM-centralens tillstånd. Tillstånd behövs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Därutöver kräver engångsarbeten, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs av specialtransporter eller arbeten i anslutning till underhåll av kommunaltekniska anordningar ett arbetstillstånd. Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller olägenhet för vägunderhållet.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i tillståndsbeslut om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. Därför behöver du inte ansöka separat om arbetstillstånd.

Kommunen ska fungera som tillståndssökande i projekt som förbättrar vägmiljöns trivsel, såsom konstverk som uppförs på vägområdet eller målningar i underfartstunnlar. Den sökande ansvarar för verket, anordningen eller annat motsvarande under hela dess livscykel.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndssökande ska fylla i en tillståndsansökan. Vi rekommenderar att du använder e-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska, men E-tjänsten kommer även att finnas på svenska senare. Om möjligt rekommenderar vi användning av e-tjänsterna och elektroniska ansökningsformulär, eftersom det påskyndar handläggningen av ansökan.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, alltså kan du avbryta ifyllandet av ansökan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

Observera att e-tjänsten inte ännu är färdig och att dess utveckling pågår ännu. Respons på tjänsten kan skickas till adressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Systemutvecklingen orsakar ibland korta avbrott som meddelas på förhand uppe på e-tjänstens första sida.

Alternativt ansökningssätt

Arbetstillstånd kan ännu tills vidare sökas med den elektroniska ansökningsblanketten. Den elektroniska blanketten finns längre ner på sidan under rubriken Genvägar

Då e-tjänstblanketten anländer skickas en automatisk bekräftelse till den e-postadress som sökanden angett. Om du inte får en bekräftelse som innehåller ärendekoden, meddela detta till Trafikens kundservice. Ärendekoden har åtta siffror (i formatet 100XXXXX).

Observera i e-tjänsten: Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Fyll inte i den elektroniska blanketten på nytt för tilläggsuppgifterna så att de inte registreras i systemet som en ny ansökan. Skriv som rubrik i e-postmeddelandet den sökandes namn samt arbetsobjektets kommun och vägnummer. Om du känner till ansökningens ärendekod eller diarienummer (PIRELY...), lägg också till dem i rubriken.

Den ifyllda separata ansökningsblanketten med bilagor kan skickas per e-post till: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi eller per post: NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Vilka bilagor behöver jag för ansökningen?

Med ansökan lämnas in följande bilagor:

  • trafikdirigeringsplan för objektet eller modellbild som lämpar sig för objektet
  • karta över infarten (1:10 000 - 40 000)
  • plankarta (ca 1:500 - 1 000)
  • planritningar för de delar som de berör landsvägen

Bakgrundsmaterial

Bakgrundsuppgifter som relaterar till arbete på vägen kan utredas redan i planeringsskedet från Trafikledsverkets öppna vägdata-applikation. Uppgifterna presenteras kartbaserat. Förutom grunduppgifterna för vägen (hastighetsbegränsning, trafikmängd, körbanans bredd, broar, grundvattenskydd) kan man i applikationen se på vilken NTM-centrals och regionsentreprenads område objektet är beläget.

Behandlingstid och -avgift

Avgiften för arbetstillståndet är 200 euro. För negativa beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.
Handläggningen av arbetstillståndet tar cirka en till tre veckor. Tillståndsbeslutet skickas i första hand via e-post. En pappersversion kan man, om man så önskar, begära via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Giltighetstiden som anges i tillståndsbeslutet kan av grundad anledning förlängas avgiftsfritt. Längden på förlängningsperioden beror på det arbete som ska utföras. Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Övriga begäran om ändring behandlas som en ny ansökan. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsbeslutets nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Behandling

Landsvägens vägområde är reserverad i första hand för väghållningssyfte med beaktande av anordningar som är nödvändiga för samhället. När man arbetar på ett vägområde baserar sig tillståndshanteringen på möjliggörande av väghållningen samt trafiksäkerheten.

I samband med handläggningen av tillståndet kan en ansökan som fördelas på ett omfattande geografiskt område delas i flera tillståndsbeslut. På motsvarande sätt kan ansökningar kombineras, om det är fråga om samma sökandes liknande arbeten som är belägna på ett begränsat område.

NTM-centralen granskar trafikdirigeringsplanen för arbetsobjektet och beslutar om att eventuellt införa en tillfällig hastighetsbegränsning. Dessutom gör representanten för NTM-centralen vid behov en terrängsyn innan arbetet inleds och när arbetet är slutfört.


Regional information