Navigeringsmeny

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-lupamaksut ja lupien voimassaoloajat-ingressi_sv

Avgifter och giltighetstider för tillstånd

Tillståndsavgifter 1.1.2015

Specialtransporttillstånd för fordon inom gränserna för massavärden som allmänt tillåts på vägar

 • Transporten är högst 7 meter hög eller högst 6 meter bred: 60 €
 •  Transporten är över 7 meter hög eller över 6 meter bred: 100 €

Specialtransporttillstånd när minst ett av massavärdena i 20, 21, 23 och 30b–30e § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids

 • Transportens totalmassa är högst 120 ton: 120 €
 • Transportens totalmassa är över 120 ton, men högst 200 ton: 180 €
 • Transportens totalmassa är över 200 ton: 510 €
 • Förhandsbeslut om transportmöjlighet: hälften av avgiften för tillståndsbeslut
 • Utöver avgiften för tillståndsbeslutet, dessutom för körning under övervakad transport över bro: 375 €
 • Återbetalning av avgifter för broövervakning i samband med tillståndsbeslut där en eller flera körningar under övervakad transport över broar har blivit oanvänd: 188 €
 • För ett negativt beslut tas kostnaderna för handläggningen ut: 50 €

Avgifterna för handläggning av ansökningar om specialtransporttillstånd utgår från lagen om grunderna för avgifter till staten och från statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2014.

Giltighetstider för tillståndsbeslut från 10.1.2014

 • Transportfordonet eller -kombinationen har registrerats eller tagits i bruk utanför EU- eller EES-länderna: 1 vecka
 • Transportfordonet eller -kombinationen är utrustad med tillfällig registeringsskylt eller provnummerskyltar: 1 vecka
 • Tillståndet innehåller ett specialvillkor (t.ex. övervakning av bro eller markgrund, polisvillkor e.d.): 1–3 månader
 • Transportens totalmassa är över 120 ton: 3 månader
 • Transportens totalmassa är högst 120 ton: 6 månader
 • Transportens axel-, boggi- och totalmassor överensstämmer med förordningen om användning av fordon på väg och bredden är högst 7 meter eller ett tillståndsbeslut omfattar minst tre transporttillstånd: 12 månader
 • Förhandsbeslut: 3 månader

Om fordonet uppfyller flera villkor tillämpas alltid den kortaste giltighetstiden.


Regional information