Ansökan om tillstånd för transportsträckor som körs med vinterrallydäck i samband med vinterrallytävlingar

Tillstånd behövs när de vägavsnitt som stängs av är belägna endast på privata vägar eller inom det kommunala gatunätet och landsvägarna används enbart för transportsträckor.

Traficom beviljar dispens i och med beslutet "Beviljande av undantag från kraven på fordonets konstruktion och utrustning samt användning av fordonet på väg" för användningen av statliga vägar endast för transportsträckor under rallyt. Utöver dispensen ska en ansökan göras till NTM-centralen.

Innan ansökan utarbetas ska arrangören sätta sig in i NTM-centralens villkor för användningen av vinterrallydäck på transportsträckor.

Hur skrivs ansökan?

Skicka en fritt formulerad ansökan med nedan nämnda uppgifter jämte bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i din region per brev eller e-post (max. 10 MB/meddelande). Observera att sekretessbelagt material inte ska skickas till NTM-centralen. En förteckning över NTM-centraler som tar emot ansökningar finns nedan.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen 
 • evenemangets namn, tidpunkt och ort
 • redogörelse över de statliga vägavsnitt som används som transportsträckor (vägavsnitt på kartan eller vägregisteradressintervall)
 • Traficoms beslut om beviljande av dispens från kraven på fordonets konstruktion och utrustning samt användning på väg ska bifogas ansökan
 • Tävlingen ska finnas i tävlingskalendern hos AKK-Motorsport rf eller Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö ry eller Suomen Autourheiluliitto Oy.

Före tidpunkten för rallytävlingen ska två månader reserveras för handläggning av ansökan.

Ansökningarna handläggs vid följande NTM-centraler och verksamhetsområden:

 • NTM-centralen i Södra Österbotten: Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten:
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen    
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: Landskapet Mellersta Finland     
 • NTM-centralen i Lappland: Landskapet Lappland     
 • NTM-centralen i Birkaland: Landskapet Birkaland     
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: Landskapen Norra Österbotten och Kajanaland     
 • NTM-centralen i Norra Savolax: Landskapen Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen    
 • NMT-centralen i Nyland: Landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland     
 • NTM-centralen i Egentliga Finland Landskapen Egentliga Finland och Satakunta

Registraturernas kontaktuppgifter finns på NTM-centralens regionala webbplats:

NTM-centralens villkor för användning av vinterrallydäck på transportsträckor

 • Vinterrallydäck får inte användas på motorvägar eller motortrafikleder.
 • Transportsträckor som körs med vinterrallydäck rekommenderas till landsvägar där hastighetsbegränsningen är högst 80 km/h.
 • Tillräcklig tid ska reserveras för körningen av transportsträckor så att de kan köras utan brådska.
 • Användningen av vinterrallydäck är inte tillåtet på sådana belagda vägavsnitt som är fria från packad snö och is och vars beläggning färdigt är i så dåligt skick att rallydubbarna bedöms orsaka betydande tilläggsskada.
 • Landsvägsbroar:
  • Om man är tvungen att köra över landsvägsbroarnas foganordningar med vinterrallyringar ska särskild försiktighet iakttas vid fogarna.
  • Skicket på de fogaanordningar som överskrids under transportsträckan ska granskas och fotograferas innan körningen i fråga inleds samt genast efter att körningen av transportsträckan har avslutats.
 • Oskyddade landsvägsbroar med trälock:
  • Om bron med trälock inte täcks av ett tillräckligt tjockt lager av packad snö och is som hindrar dubbarna från att träffa brons trälock, behövs NTM-centralens expertbedömning av behovet av att täcka över brolockets träyta. Kontakten sker via trafikens kundservice. Sökanden svarar för kostnaderna för täckningen av bron.  
  • Hastigheten på fordon utrustade med vinterrallydäck ska sänkas till 30 km/h under den tid bron korsas.
  • Bron ska granskas och fotograferas omsorgsfullt innan körningen av transportsträckan inleds samt genast efter att körningen har avslutats (fotografierna ska tas på samma ställen).
 • Sökanden ska tillsammans med den regionala entreprenören som ansvarar för underhållet av landsvägen utarbeta en rapport om kartläggningen av transportsträckornas kondition innan rallyevenemanget inleds och efter att det avslutats (kontaktuppgifter till entreprenören för landsvägsunderhållet meddelas i beslutet). Rapporterna ska skickas till NTM-centralens registratur per brev eller e-post inom 2 veckor efter att rallyt avslutats.  
 • Sökanden ska betala ersättningar för reparationer av skador på landsvägsavsnitt och broar enligt NTM-centralens separata anvisningar.

​​​​

Mer information från Trafikens kundservice

Mer information ges vid behov av Trafikens kundservice. Kontaktuppgifter nedan.


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen mån-fre kl. 9-15
 • ​​​​​​Kundservice 0295 020 600 mån-fre kl. 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • ​​E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

 • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 15.12.2023