Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid NTM-centraler

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter sparas enbart av välgrundad orsak. I huvudsak behövs uppgifterna för Närings- trafik- och miljöcentralens lagstadgade uppgifter, genomförande av tjänster och kommunikation.

Det är frivilligt att använda NTM-centralens webbtjänster och de personuppgifter som angetts behandlas inte för andra ändamål än de som presenteras. Till exempel då nyhetsbrev ocn meddelanden beställs  begärs beställarens e-postadress, så att nyheter och meddelanden kan sändas i elektronisk form till beställaren.

Uppgifter behandlas av NTM-centralens anställda samt samarbetspartner och underleverantörer som producerar tjänster, med vilka NTM-centralen avtalat om behandling av personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Uppgifter förvaras enbart under tiden som de behövs för uppdraget i fråga eller enligt det som stadgats om förvaringstider.

Kontaktuppgifter

Om du behöver mera information om behandlingen av dina personuppgifter vid NTM-centralen, begär vi att du kontaktar NTM-centralens dataskyddsansvarige [email protected].

Cookies

Vi använder cookies för att samla in besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som lagras i användarens webbläsare och lagrar information om lansering på vår webbplats eller i den inloggade användarens   onlinetjänster. Om du vill kan du ändra cookieinställningarna när som helst via dina webbläsarinställningar.

Cookies

 • Som tjänsteanvändare har du rätt att bland annat få information om dina uppgifter som sparats och vem om behandlar dina uppgifter. Dessutom kan du granska dina uppgifter som vi sparat och vid behov uppdatera dem.

  1. Rätt att granska egna uppgifter
   Du kan begära och få se dina personuppgifter som sparats i tjänsterna genom att sända en undertecknad begäran om uppgifter per post eller e-post till registratorskontoret vid NTM-centralen. Begäran om uppgifter ska sändas till NTM-centralen där du uträttat ärenden. Detta är i allmänheten NTM-centralen i din region. NTM-centralernas kontaktuppgifter hittas via länken nedan:

   Blankett för begäran om uppgifter
   Registraturens kontaktuppgifter
    
  2. Rätta eller komplettera uppgifter
   Om du upptäcker brister eller fel i dina uppgifter, kan du begära att uppgifterna rättas. I så fall ber vi dig uppge vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är felaktig samt hur uppgifterna borde ändras, eller berätta vilken uppgift som borde kompletteras och hur. Sänd en skriftlig begäran att uppgifterna ska rättas till registratorskontoret vid din NTM-central.

   Registraturens kontaktuppgifter
    
  3. Begränsa behandlingen
   Om du meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas tills uppgifternas riktighet säkerställts.
    
  4. Ångra samtycke till användning av uppgifter
   Du kan begära skriftligt att NTM-centralen raderar dina uppgifter i tjänsten. Du kan sluta beställa på nyhetsbrevet via funktionen i slutet av nyhetsbrevet.
    
  5. Klagomål eller besvär gällande behandlingen av personuppgifter
   Vid behov kan du anföra klagomål eller besvär till dataskyddsombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter.

   Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Registeransvarig för personuppgifterna är den NTM-central i vars verksamhet de behandlas.

  Kontaktuppgifter till NTM-centralerna: Tjänster och kontaktuppgifter - ntm - NTM-centralen
  Du når NTM-centralernas gemensamma dataskyddsombud på adressen [email protected].

  Ändamålet med och grunden för behandlingen av uppgifter

  Personuppgifter behandlas för ändamål som gäller kundservice, ordnande av evenemang och kommunikation, såsom behandling av inbjudningar, anmälningar och respons, genomförande av enkäter samt sändning av nyhetsbrev.

  Grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Grunden för behandlingen av uppgifter om specialdieter är den registrerades uttryckliga samtycke till behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

  Vilka uppgifter behandlas och varifrån fås de

  I regel fås uppgifterna av personerna själva eller av den organisation som de representerar. Ibland samlas de också in från offentliga källor och samarbetspartner eller i samband med olika projekt.

  Beroende på syftet kan följande uppgifter behandlas:

  • personens namn
  • kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller e-postadress
  • arbetsuppgift eller ställning i organisationen samt organisationens namn och kontaktuppgifter
  • eventuella responser, meddelanden och enkätsvar till den del de kan kopplas till personen
  • eventuella uppgifter om kosten i anslutning till evenemangsarrangemangen
  • språk som personen använder; språkval i anslutning till evenemang eller information
  • bransch och utbildningsbakgrund

  Det finns ingen lagstadgad eller avtalsbaserad skyldighet att lämna ut personuppgifter. Utlämnande av nödvändiga personuppgifter är en förutsättning för att kunna delta i evenemang eller för riktad kommunikation.

  Överföring och utlämnande av uppgifter

  Vid behandlingen av personuppgifter använder den personuppgiftsansvarige utomstående partner med vilka avtal om behandling av personuppgifter har ingåtts enligt dataskyddslagstiftningen.

  NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) genomför intressentgruppsundersökningar och enkäter om servicetillfredsställelse för NTM-centralerna. NTM-centralerna överlåter e-postadresser till dem som hör till intressentgrupperna till UF-centret för genomförande av enkäterna. UF-centrets behandling beskrivs i undersökningarnas och enkäternas dataskyddsbeskrivningar.

  Uppgifter kan lämnas ut till aktörer som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen enligt lag är sekretessbelagda. 
   
  Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar.

  Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES-området.

  Personuppgifternas lagringstid

  Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna raderas om de inte längre behövs för ändamålet i fråga, om personen begär att få sina uppgifter raderade eller återtar sitt samtycke. I samband med evenemang behandlas uppgifterna under evenemanget och dess efterarbete (eventuell respons e.d.). Du kan avbeställa nyhetsbrevet via länken i brevet.

  Det kan vara nödvändigt att förvara deltagaruppgifterna längre i bokföringsmaterialet eller för olika ändamål för uppföljning av finansieringen. Uppgifterna lagras då i enlighet med kraven i lagen eller informationsstyrningsplanen.

  Skydd av uppgifter

  Personuppgifter behandlas endast av de arbetstagare som på grund av sitt arbete behöver tillgång till dem. De system som används vid behandlingen av uppgifterna har skyddats genom åtkomstkontroll. Serviceproducenternas databaser som används i enkäterna är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska och avtalsrättsliga metoder.

  Den registrerades rättigheter

  Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

  Du har rätt att be oss rätta felaktiga uppgifter om dig.

  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när:

  • du har framfört felaktigheter i dina personuppgifter och den personuppgiftsansvarige håller på att kontrollera saken,
  • dina uppgifter behandlas lagstridigt, men du vill inte att dina uppgifter raderas;
  • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna i fråga, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller om du har invänt mot behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

  Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter på grund av din personliga särskilda situation när den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

  Du kan framföra en begäran om dina rättigheter till registratorskontoret vid den aktuella NTM-centralen.

  Uppgifterna och åtgärderna är avgiftsfria för den registrerade, om inte begärandena är uppenbart ogrundade eller oskäliga, särskilt om de framställs upprepade gånger.

  Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att man vid behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning. I Finland fungerar dataombudsmannen som tillsynsmyndighet (Dataombudsmannens byrå, www.tietosuoja.fi).

Uppdaterad: 27.11.2023