Navigeringsmeny
EU-rahoitus - Euroopan kalatalousrahasto ingressi sv

Europeiska fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifondens mål är att stöda fiskeribranschen. Med den finansiering som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar från fiskerifonden stöder man främst fiskerinäringen, bl.a. investerings- och utvecklingsprojekt som gäller företagsverksamhet. NTM-centralen kan också bevilja stöd för fiskerihushållning från andra finansieringskällor som är avsedda t.ex. för affärsutveckling eller utbildning. Investeringar i fisketurism finansieras via andra finansieringskanaler.

Den nya programperioden 2021 - 2027

Europeiska havs- och fiskerifondens nya programperiod håller på att beredas. Inom EU bereds en ny EHFF-förordning och en gemensam fondförordning. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar ett nytt operativt program för Finland och bereder nationell lagstiftning. Målet är att den nya programperioden ska inledas i början av 2022. Med finansieringen för programperioden 2014–2020 strävar man efter att säkerställa att övergången mellan den gamla och den nya programperioden ska ske utan avbrott i finansieringen.

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

Den europeiska fiskerifonden ska bidra till att förverkliga målen för den gemensamma fiskeripolitiken, som framför allt består i att säkra bevarandet och det hållbara utnyttjandet av havets resurser. För detta kan ett finansiellt stöd beviljas, som syftar till att

  • säkerställa kontinuitet i fiskeriverksamheten och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,
  • minska trycket på bestånden genom att anpassa kapaciteten i EU:s fiskeflotta till de tillgängliga resurserna,
  • främja hållbar utveckling av inlandsfisket,
  • förstärka en utveckling mot ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerinäringen och ge en konkurrenskraftigare struktur åt resursutnyttjandet,
  • främja bevarande av och skydd för miljön och havsresurserna,
  • uppmuntra hållbar utveckling och förbättringar av livskvaliteten i områden med verksamhet i fiskerinäringen, samt
  • främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom fiskerinäringen.
     

Regionala fiskerigrupperna

De regionala fiskerigrupperna har som mål att aktivera aktörerna och systematiskt utveckla området. Fiskerigruppernas uppgift är att förbättra förutsättningarna för regionens primärproduktion exempelvis genom att utveckla planeringen av den infrastruktur som stödjer primärproduktionen, aktivera regionens företag samt kartlägga kunnandet och utvecklingsbehoven.

logo: Europeiska havs- och fiskerifonden

 


Regional information