Navigeringsmeny

Kommun- och Organisation-Helmi

Helmi-programmet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland. Kommun- och Organisation-Helmis projekt bör främja den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet för Helmi-programmets värdefulla livsmiljöer.

Aktuellt

Nästa understödsansökan för Kommun- och Organisation-Helmi öppnas i januari 2024! Ansökan är öppen 2.1–31.1.2024. Projekten ska vara klara senast 31.10.2025.

NTM-centralen i Nyland ordnar ansökningsinfo som ett Teams-webbinarium 11.12.2023 kl 14.00.

Ta del av infon: Hakuinfo (teams)

Bakgrund

Livsmiljöprogrammet Helmi 2021-2030 stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Centralt mål med Helmi-programmet är att granska livsmiljöer och de restaurerings- och skötselåtgärder som de behöver som omfattande helheter och i samarbete mellan flera aktörer. Restaurerings- och skötselåtgärder centraliseras för att de ska vara så effektiva som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden. Åtgärder i programmet grundar sig på markägarnas frivillighet.

Med understödsansökan till Kommun- och Organisation-Helmi kan man utvidga aktörsgruppen inom Helmi-programmet.  Ansökan genomförs enligt prövning genom beslut av miljöministeriet. Genomförandet av understödsansökningar och fattandet av statsunderstödsbeslut i anslutning till dem har man för hela landet koncentrerat till NTM-centralen i Nyland.

NTM-centralen i Nyland har ordnat ansökningsomgångar i Kommun- och Organisation-Helmi åren 2021 och 2022. I och med dessa ansökningsomgångar har 106 projekt fått ett positivt understödsbeslut och för dessa har sammanlagt cirka 7,3 miljoner euro beviljats i understöd.

Ansökan år 2024

Man hoppas att projekten innehållsmässigt ska fokusera så effektivt som möjligt på konkreta åtgärder, även om det fortfarande är möjligt att inkludera inventerings- och planeringskostnader i projekten. Åtgärder i anslutning till Helmi-fokusering eller att man koncentrerar genomförandet av projektet till år 2024 är till fördel. Vid bedömning av projekten fäster man också uppmärksamhet vid beredskapen att genomföra projektet, dvs. att eventuella tillstånds- och planeringsprocesser samt kartläggningar i anslutning till åtgärder som man ska genomföra, ska komma så långt som möjligt och att man ska kunna vidta konkreta åtgärder så snabbt som möjligt.

Mål

Bidrag beviljar man för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder för att förbättra livsmiljöernas tillstånd enligt Helmi-temana. Projekten kan man planera för enskilda objekt eller kombinera flera olika objekt och teman, och på så sätt gynna omfattande ekologiska helheter.

Sökande

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner och andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, delägarlag för samfällda vattenområden samt deras sammanslutningar, dvs. fiskeriområden. De sökande kan också genomföra gemensamma projekt. Då beviljar man understödet till huvudsökanden, som ansvarar för projektet för alla sökandes räkning. Alla som deltar i projektet ska dock uppfylla de tidigare uppräknade kraven.

Begränsningar i ansökan och understödets belopp

Projekten som man understöder ska sikta på konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan man inkludera i projekten när man även vidtar konkreta iståndsättnings- eller skötselåtgärder under samma projekt eller det finns annan finansiering och en angiven tidtabell för dem. För skötselåtgärderna krävs markägarens samtycke när ansökan lämnas in. 

Beviljandet av understöd grundar sig på en helhetsbedömning och bedömning av projektens förväntade effekt för att förbättra tillståndet för den biologiska mångfalden. Understöd beviljas för högst 80 procent av projektets faktiska godtagbara totalkostnader. Med särskilda skäl kan understöd beviljas till högst 95 %. Motiveringar till en högre understödsprocent är till exempel en betydande mängd frivilligarbete eller ett betydande naturvärde där det förekommer hotade arter som kräver brådskande vård. Värdet av frivilligarbete kan man inte inkludera i de godtagbara kostnaderna.

Förhoppningen är också att de projekt som understöds ska producera nya metoder och verksamhetsmodeller för vård av habitaten. De projekt som man stöder kan omfatta åtgärder för informationsstyrning och kommunikation som stöder det praktiska vårdarbetet, såsom testning av metoder, handböcker eller terrängutbildningar. Med understödet finansieras inte konstruktioner för rekreationsbruk eller anvisningsmaterial med undantag av situationer där skyddande konstruktioner behövs för att skydda en hotad eller mycket värdefull naturtyp eller art mot slitage eller förstörelse.

Teman

 • Myrar som är i naturtillstånd kan binda och lagra betydande mängder kol. När dikade myrar restaureras återställs myrens naturliga vattenhushållning och växtlighet. Utanför skyddsområden riktas understödet till de egentliga restaureringsåtgärderna. På skyddsområden bör inkomsterna av avverkningar inkluderas i kostnadskalkylerna.

 • Projekten kan gälla SPA-områden och andra värdefulla fågelvatten i skyddsområden, ELLER områden utanför skyddsområden, varvid objektet ska placeras i omedelbar närhet av värdefullt fågelvatten eller i ett Helmi-område.

  Följande villkor gäller för våtmarker som ska anläggas utanför skyddade områden:

  • Ett enskilt våtmarksobjekts areal ska i regel vara minst 1 ha. Man kan avvika från detta i fråga om mindre objekts helheter, om de ligger nära varandra och tillsammans uppfyller arealkravet.
  • Projektet ska ha alla markägares samtycke till iståndsättningen 
  • Sökanden förbinder sig till fortsatt skötsel av objektet och presenterar en plan för dess genomförande. Effektiv fångst av främmande rovdjur ska ordnas på objektet och i dess närmiljö.
  • Vid objektet ska man bedriva hållbar jakt på sjöfåglar eller så ska objektet fredas helt mot jakt.  Attraktion för sjöfågelmat utövas inte i våtmarken och dess omgivningar.
  • Till våtmarker räknas inte våtmarker som har byggts eller ska anläggas och vars syfte till exempel är hantering av dagvatten, utom när åtgärderna som vidtas för att hantera dem förbättrar tillståndet i den värdefulla livsmiljön Helmi eller om särskilda värden för fågelbeståndet redan har bildats för våtmarkerna.
 • Vårdbiotoperna består av kulturpåverkade marker som är formade av boskapsuppfödningens slåtter och bete. Som vårdbiotop räknas inte redan grundade ängar eller planerade ängar vars flora skapats genom sådd eller plantering av frön.  

  Åtgärderna får inte överlappa åtgärderna i ett möjligt miljöavtal, mottagaren av understödet får inte agera som företagare över betet som möjligtvis planerats i projektet, betesområdet bör bjudas ut i ett öppet ansökningsförfarande och ingen hyra skall tas ut av användning av betesmarken.

 • När det gäller skogsmiljöer undantas ekonomisk verksamhet genom att utföra åtgärder utanför skogsbruksområden, dvs. på skyddsområden. Praktiska åtgärder i vården av skogliga livsmiljöer kan vara till exempel att avlägsna granar från lundar eller ädla lövskogar samt att förbättra livsmiljön för olika arter i naturskyddsområdena.

 • Med små vattendrag avses småvattenobjekt enligt Helmi-programmet, som är bäckar, källor, källområden och sipperytor, flador och glosjöar samt deras förstadier samt små dammar med värdefull mångfald. Som definition av en bäck används tolkningen i vattenlagen, enligt vilken till en bäck räknas ett vattendrag som är mindre än en älv och vars avrinningsområde är mindre än en ås avrinningsområde, dvs. mindre än hundra kvadratkilometer.

  Med strandnaturobjekt avses stränder vars restaureringsåtgärder kan bidra till att förbättra skyddsnivån för värdefulla arter eller naturtyper. Med strandnaturobjekt avses strandnaturtyper vars skötsel- och restaureringsåtgärder kan bidra till att förbättra skyddsnivån för värdefulla arter eller naturtyper.

Hur ansöker jag?

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst under ansökningstiden 2–31.1.2024. I ansökan om understöd ska man ge riktiga och tillräckliga uppgifter om statsunderstödets användningsändamål samt om andra nödvändiga omständigheter som myndigheten behöver för att avgöra ansökan.

Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

NTM-centralen har bett de sökande fylla i ansökningsblanketten och bifoga följande:

 • Projektplan, det vill säga en redogörelse av bakgrunden till projektet, hur åtgärderna genomförs, tidsplanen, målen, projektets betydelse och hållbarhet.
 • Kostnadsuppskattning för projektet, finansieringsplan och kostnadsspecifikation
 • Tillstånd och samtycken som projektet förutsätter, såsom samtycke från ägare och innehavare av mark- och vattenområde
 • Karta och planutdrag av gällande plan och en beskrivning av plansituationen
 • Eventuellt föreningsregisterutdrag

Tilläggsinformation

Projekt som beviljats understöd

Aktuella nyheter

 


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 24.11.2023