Navigeringsmeny

Kommun- och Organisation-Helmi

Helmi-programmet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland. Kommun- och Organisation-Helmis projekt bör främja den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet för Helmi-programmets värdefulla livsmiljöer.

Bakgrund

Ett centralt mål i statsminister Marins regeringsprogram är att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald. Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden och en av de viktigaste åtgärderna gäller att genomföra ett program för att förbättra livsmiljöerna. Det huvudsakliga syftet med  programmet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden med aktiva bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder.

Syftet med Kommun- och Organisation-Helmi är att utöka antalet aktörer. Helmi-programmet strävar att främja ekosystemtjänster, vattenskydd, kolbindning, bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till förändringar.  

Mål

Understöden beviljas till konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som uppfyller målen för Kommun- och Organisation-Helmi, samt till sådant inventerings- och planeringsarbete som stöder dessa åtgärder att främja Helmi-livsmiljöer. Åtgärderna kan planeras som enskilda projekt eller som större objekt som kombinerar flera teman och på sätt gynnar stora ekologiska helheter.

Ansökande

Specialunderstödet är avsett för kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, gemensamma vattenområdens andelslag och dessas konsortium, dvs. fiskeriområden. Man uppmuntrar också sökande att skapa lokala konsortier som kan planera gemensamma projekt. När det gäller ett konsortium beviljas understödet enbart till den huvudsökande som i sig ansvarar för hela projektet. Alla parter i konsortiet måste uppfylla de krav som tidigare angetts.

Bidraget riktas i första hand till mark som ägs av någon annan. I dessa fall bör man ha skriftliga markägaravtal redan vid ansökningsskedet. Om projekten är inriktade på privat mark bör även bestämmelser om statligt stöd beaktas vid tillämpningen.

Villkor och begränsningar

Det anslag som reserverats för Kommun- och Organisation-Helmi, sammanlagt cirka 5 miljoner euro, kan användas fram till utgången av år 2023. Projektet ska vara slutfört senast den 31 oktober 2023. Betalningsansökan, slutrapporten och andra dokument som berör projektets avslutande bör lämnas in senast den 30 november 2023.

De projekt som beviljats understöd skall bestå av konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som  förbättrar livsmiljöer inom ramen för programmet Helmi. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan ingå i  projekten om de konkreta restaurerings- eller vårdåtgärderna vidtas samtidigt eller om de  finansieras på något annat sätt och följer en viss tidtabell.  

Beviljandet av understödet grundar sig på en övergripande bedömning och utvärdering över projektens förväntade effekt för att förbättra den biologiska mångfaldens tillstånd. Av projektets totala stödberättigande kostnader beviljas det högst ett bidrag av 80 %. Av särskilda skäl kan ett understöd av 95% beviljas. Särskilda skäl kan vara till exempel en väldigt stor mängd talkoarbete eller ett betydande naturvärde som kräver snabbt skötsel på grund av en hotad artsammansättning.

Kostnader i projektet kan uppstå endast efter att NTM-centralen har fattat ett beslut över statsunderstödet. Vid bidrag som beviljats till kommunerna accepteras endast momsfria kostnader.

NTM-centralen beviljar inte understöd till sådana projekt som medför en direkt ekonomisk nytta. Talko-arbete kan inte inkluderas i de godkända kostnaderna.

De projekt som beviljas understöd önskas medföra nya metoder och verksamhetsmodeller för vård av livsmiljöer. Till följd av detta kan de konkreta skötselåtgärderna stödas av informations- och kommunikationsåtgärder, såsom till exempel metodtestning, guider eller terrängutbildning. Diverse fritidsstrukturer och guidematerial finansieras inte utom i situationer där de skyddande strukturerna är nödvändiga för att skydda en utrotningshotad eller väldigt värdefull livsmiljötyp eller art från slitage eller förstörelse.

Teman

 • Myrar som är i naturtillstånd kan binda och lagra betydande mängder kol. När dikade myrar restaureras återställs myrens naturliga vattenhushållning och växtlighet. Utanför skyddsområden riktas understödet till de egentliga restaureringsåtgärderna. På skyddsområden bör inkomsterna av avverkningar inkluderas i kostnadskalkylerna.

 • Projekten kan utföras på SPA-områden och på andra fågelmässigt värdefulla skyddsområden samt på området utanför de egentliga skyddsområdena. Om åtgärder görs utanför skyddsområden bör objektet höra till ett fågelmässigt värdefullt vattenområde, ett större Helmi-område eller fylla sökkriterierna för SOTKA-våtmarker.

  Våtmarker omfattar inte våtmarker som byggts eller skall byggas i syfte att till exempel leda dagvatten, utom när åtgärder som vidtas mot dem förbättrar tillståndet för andra värdefulla Helmi-livsmiljöer eller om särskilda fågelvärden redan har fastställts i de byggda våtmarkerna.

 • Vårdbiotoperna består av kulturpåverkade marker som är formade av boskapsuppfödningens slåtter och bete. Som vårdbiotop räknas inte redan grundade ängar eller planerade ängar vars flora skapats genom sådd eller plantering av frön.  

  Åtgärderna får inte överlappa åtgärderna i ett möjligt miljöavtal, mottagaren av understödet får inte agera som företagare över betet som möjligtvis planerats i projektet, betesområdet bör bjudas ut i ett öppet ansökningsförfarande och ingen hyra skall tas ut av användning av betesmarken.

 • När det gäller skogsmiljöer undantas ekonomisk verksamhet genom att utföra åtgärder utanför skogsbruksområden, dvs. på skyddsområden. Praktiska åtgärder i vården av skogliga livsmiljöer kan vara till exempel att avlägsna granar från lundar eller ädla lövskogar samt att förbättra livsmiljön för olika arter i naturskyddsområdena.

 • Med småvatten avses småvatten enligt Helmi-programmet. Med strandnaturen avses stränder, vars restaureringsåtgärder kan bidra till att förbättra en värdefull arts eller naturtyps skyddsnivå.

Hur ansöker jag?

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst under ansökningstiden 22.10. - 30.11.2021. I understödsansökan ska ges riktiga och tillräckliga uppgifter om statsunderstödets användningsändamål samt om andra nödvändiga omständigheter som myndigheten behöver för att avgöra ansökan.

Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

NTM-centralen har bett de sökande fylla i ansökningsblanketten och bifoga följande:

 • Projektplan, det vill säga en redogörelse av bakgrunden till projektet, hur åtgärderna genomförs, tidsplanen, målen, projektets betydelse och hållbarhet.
 • Kostnadsuppskattning för projektet, finansieringsplan och kostnadsspecifikation
 • Tillstånd och samtycken som projektet förutsätter, såsom samtycke från ägare och innehavare av mark- och vattenområde
 • Karta och planutdrag av gällande plan och en beskrivning av plansituationen
 • Eventuellt föreningsregisterutdrag

Tilläggsinformation


Regional information