Vanliga frågor: Understöd för vård av byggnadsarvet

Allmän information om understöd för vård av byggnadsarvet

 • Syftet med renoveringsunderstödet är att bevara Finlands kulturhistoria för kommande generationer samt uppmuntra till att renovera det gamla, inte bygga nytt. Dessutom är syftet med understödet att sysselsätta specialister och restaurerare, stödja bevarandet av arbetssätten och renovera byggnaden med en ändamålsenlig metod.

 • Detta avgörs från fall till fall. Understöd beviljas ofta för en gammal byggnad som

  • har inventerats som värdefull (information fås bl.a. från det regionala ansvarsmuseet)
  • har markerats som skyddad i planen
  • finns i en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) eller i ett nationellt värdefullt landskapsområde (VAMA).

  Även andra gamla byggnader har beviljats understöd, eftersom planläggare och inventerare inte har hunnit till alla delar av landet. Understöd har beviljats från fall till fall även för nyare byggnader, såsom byggnader som byggts efter krigen.

 • Kraven på byggnadens ålder har inte fastställts, utan alla objekt övervägs från fall till fall.

  Understöd har beviljats från fall till fall även för så kallade nyare byggnader, såsom byggnader som byggts efter krigen. För objekt som byggts under de allra senaste decennierna har detta restaureringsstöd dock inte beviljats.

  För nyare byggnader (eller t.ex. för att öka boendekomfort) lönar det sig att bekanta sig med webbsidor för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). ARA beviljar statliga stöd och bidrag för samfundskunder och reparationsunderstöd för personkunder.

   

 • Ja. Understödet är skattefritt.

 • Understödsbeloppen är små, i genomsnitt några tusen euro. Understöd kan beviljas för högst 50 procent av projektets kostnader, men på grund av knappa anslag är understödsbeloppet sällan så stort. Många bra objekt blir årligen helt utan understöd. Det lönar sig dock alltid att ansöka om understöd (eller söka igen), eftersom man inte utan att ansöka om understöd kan veta om man får understöd.

 • Det finns i allmänhet fler som ansöker om understöd än det finns anslag att dela ut, så understödet räcker inte nödvändigtvis till för alla.

  På grund av de knappa anslagen och de allmänna understödsprinciperna har understöd inte kunnat beviljas bl.a. för sådana objekt för vilka det i första hand finns statsunderstöd att tillgå på annat sätt. Vid prövningen av understödet beaktas de mål som ställts upp för användningen av understödet för vård av byggnadsarvet, projektets art och omfattning. Det lönar sig dock alltid att ansöka om understöd, eftersom man inte utan att ansöka om understöd kan veta om man får understöd.

   

 • Hushållsavdrag kan inte beviljas för samma objekt (till exempel fönster eller tak), för vilket understödet har beviljats. Understödet förhindrar att hushållsavdraget utnyttjas för hela den tid som understödet gäller, inklusive den tid inom vilken man kan ansöka om utbetalning av understödet, till exempel året som understödet beviljades och de två följande åren.

  Hushållsavdraget kan utnyttjas för underhåll och ombyggnad av husets övriga objekt, för vilket understöd inte har sökts. Kontrollera då att fakturor från även samma uppdragstagare har specificerats tydligt enligt olika arbeten. Observera att t.ex. sotning är en normal underhållsåtgärd för fastighetsägaren för vilket det inte är möjligt att få reparationsunderstöd. El- och rörarbeten omfattas inte heller av restaureringsstöd men man kan utnyttja hushållsavdraget i stället.

   

 • Ja, bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag kan ansöka om understöd för vård av byggnadsarvet. Kom ihåg att bifoga fullmakterna, mötespromemorian och bolagsordningen eller någon annan utredning om namnteckningsrätten till ansökan.

 • Ja, även ett företag kan ansöka om understöd för vård av byggnadsarvet för en byggnad som företaget äger. Kom ihåg att bifoga fullmakterna, mötespromemorian och bolagsordningen eller någon annan utredning om namnteckningsrätten till ansökan.

Ansökan om understöd

 • Ja, understödsansökningar kan skickas året runt utanför den officiella ansökningstiden, helst via Regionförvaltningens e-tjänst. Ansökan om understöd ska vara inne innan renoveringsåtgärderna inleds. Även ingående av avtal med entreprenören betraktas som inledande av arbetet.

  Ansökningarna behandlas inte under året, utan alla ansökningar som inkommit före utgången av ansökningstiden samlas ihop och behandlas under våren följande år. Ansökningstiden går ut varje år i slutet av november.

  Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)​​​​

 • Understöd kan i sig inte sökas för en konditionsgranskning, eftersom den borde genomföras innan understödsansökan lämnas in. Man kan dock ansöka om understöd för planeringen av projektet och då lönar det sig att utnyttja erfarna experters kompetens.

  Ju noggrannare renoveringsplanen som bifogats ansökan är, desto bättre är ansökan. Som plan kan räcka med en detaljerad skriftlig rapport om vem som ska renovera, vad som ska renoveras och med vilka redskap och material renoveringen ska utföras. En lång arbetsbeskrivning eller till exempel ritningar behövs inte nödvändigtvis ännu i ansökningsskedet, utan dessa kan lämnas in i efterhand om den myndighet som behandlar ansökan begär det.

   

 • Ansökningstiden går ut varje år i slutet av november. Understödsbesluten blir klara i slutet av nästa vår eller under sommaren, i allmänhet i maj-juni.

  Kontrollera att du har angett en rätt och fungerande e-postadress. Följ aktivt din e-post för eventuella kompletteringsbegäranden. Kom också ihåg att alltid kontrollera skräppostlådan.

  Kompletteringsbegäran eller understödsbeslutet skickas automatiskt från adressen noreply(at)sahkoinenasiointi.ahtp.fi till endast en e-postadress som sökanden har angett. Om  i ansökan har angetts en separat kontaktperson, kommer e-postmeddelandena endast att skickas till kontaktpersonens e-postadress.

  Läs igenom beslutet noggrant om du får ett positivt beslut. Om du ansökte om understöd för flera olika åtgärder, har understödet möjligen riktats till en del av åtgärderna. Observera att alla villkor i beslutet ska iakttas, annars kan understödet kanske inte betalas ut.

   

 • Understöd kan inte sökas i efterhand. Enligt villkoren ska understödsansökan vara framme innan arbetet inleds. Endast kostnader efter att ansökan lämnats in är godtagbara. Det lönar sig alltså inte att göra en ansökan om ett redan utfört arbete.

 • För att påskynda behandlingen av ansökan och undvika begäran om komplettering lönar det sig att bifoga alla nödvändiga bilagor på en gång. Läs närmare ansökningsanvisningar (på finska). Vänligen namnge varje fil så beskrivande som möjligt för att underlätta handläggningen av din ansökan.

  Ansökningsanvisningar (pdf, på finska)

  Minst följande tre (3) bilagor bör fogas till ansökan:

  1. Fullmakt

  Om det understödda objektet är samägt eller om ansökan fylls i för ägarens räkning, ska man till ansökan bifoga fullmakter av alla ägare. Detsamma gäller samfund: föreningar, husbolag och dödsbon.

  • Till samfundens ansökan ska även bifogas en utredning om kontaktpersonens rätt att agera för samfundets räkning, dvs. 1) en kopia av bolagsordningen eller en annan ansvarsfördelningsutredning om namnteckningsrätten samt 2) en kopia av mötesprotokollet, av vilket beslutet om ansökan om understöd framgår.
  • Delägarna i dödsboet skickar en kopia av bouppteckningen till den del av vilken alla delägarna framgår.
  • Fullmakten kan till formen vara ett separat papper för alla eller ett gemensamt papper som undertecknas av alla delägare. 
  2. Några nya fotografier från objektet

  Åtminstone följande bilder är nödvändiga:

  • Objektets placering i sin omgivning, 
  • Bild av hela objektet (t.ex. hela byggnaden)
  • Närbild av en punkt som kräver renovering (t.ex. ett hörn av ett fönster) 

  Namnge bildbilagor till exempel så här: Bild 1. Mattila gård, Bild 2. Huvudbyggnaden på Mattila gård, Bild 3. Fönstret i Mattila huvudbyggnad. 

  3. Arbetsbeskrivning eller renoveringsplan (särskilt för mer krävande arbete)

  Denna bilaga kan till exempel vara ett anbud eller en fritt formulerad utredning som specificerar material, åtgärder och anordningar i detalj samt tidtabeller och vem som utför arbetet.

  Som bilaga kan man dessutom lämna in:

  • Utredning om äganderätten till objektet (t.ex. lagfartsbevis eller överlåtelsehandling). 
  • Specificerad kostnadskalkyl för de totala kostnaderna för saneringsarbetet
   • Fyll i kostnadskalkylen i tabellen som finns i understödsansökan på fliken Renoveringsplan. Alternativt kan du lämna in kostnadskalkylen som en separat bilaga.
  • Konditionsbedömning, dvs. utredning av objektets skick. 
  • En karta där det tydligt framgår var objektet som ska renoveras finns. Ringa gärna in hela tomten på kartan och om det finns flera byggnader på din gårdsplan ska du också kryssa för eller ringa in den byggnad som ansökan om understöd gäller. 
  • Några historiska bilder på objektet. Kom ihåg att namnge bildfilerna tydligt och beskrivande.
    
 • Du kan enkelt lägga till bilagor till den elektroniska ansökan via Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi).

  1. Logga in i e-tjänsten från övre kanten till höger.
  2. Identifiera dig.
  3. Välj Skrivbord i den blå balken upptill.
  4. Välj rätt år på e-tjänstens skrivbord och öppna din ansökan om understöd.
  5. Gå till fliken Ansökan.
  6. Knappen Lägg till komplettering finns under Visa ansökan. Här kan du lägga till en frivillig komplettering. Kompletteringen kan vara en separat bilaga eller fritt formulerad text i textfältet

  Om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett, skicka in kompletteringen som bilaga till den allmänna ärendeblanketten. Ärendeblanketten förutsätter stark autentisering till exempel med nätbankskoder. Ärendeblanketterna finns längst ner på följande webbplats under Annan tjänster. 

  Tjänster och kontaktinformation

   

 • Gör endast en ansökan om byggnaderna finns på samma fastighet, dvs. byggnaderna har samma fastighetsbeteckning. Ange i ansökan de objekt för vilka du ansöker om understöd (t.ex. huvudbyggnad och bastubyggnad). Om du beviljas understöd, läs understödsbeslutet noggrant, eftersom understödet sannolikt endast möjligen har riktats till en del av åtgärderna. 

  Om byggnaderna är belägna på olika fastigheter ska egna understödsansökningar göras för byggnaderna.

 • Det lönar sig att göra ansökan i god tid, eftersom ansökningsblanketten är lång och i blanketten efterfrågas mycket relevanta uppgifter som behövs när prövningen av understödsbesluten görs. En bra ansökan har fyllts i så noggrant som möjligt.

  Vi rekommenderar absolut att du gör ansökan elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. Den elektroniska understödsansökan ska vara framme senast kl. 23.59 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsblanketten i pappersform, dvs. en understödsansökan som skickats per post eller hämtats på plats, ska vara framme senast kl. 16.15 den sista ansökningsdagen. Obs! Den sökande ansvarar för att skicka pappersansökan till posten i tid så att den säkert hinner till rätt NTM-central senast den sista ansökningsdagen. Det här gäller också utbetalningsansökan i ett senare skede.

   

Genomförande av projektet

 • Ja, renoveringsarbetet kan inledas innan understödsbeslutet har fattats, förutsatt att arbetet inleds eller avtalet om arbetet ingås först efter att understödsansökan har kommit in till NTM-centralen. Observera att man inte på förhand kan veta om understödet beviljas eller inte. Uppgiften om beviljande av understöd framgår först av understödsbeslutet.

  Kontakta övervakaren vid NTM-centralen i din region eller forskaren vid ditt regionala ansvarsmuseum innan arbetet inleds. De ger dig tips om godtagbara material och goda arbetssätt.

 • Det lönar sig att kontakta det regionala ansvarsmuseet i din region, dvs. ALVA-museet. Museet ger dig anvisningar om hur iståndsättningen ska genomföras på ett godtagbart sätt och med vilka material. Observera att det regionala ansvarsmuseet inte är samma sak som Museiverket.

  Museer med regionalt ansvar (museovirasto.fi)

  Mer information finns också på Museiverkets webbplats korjaustaito.fi.

  Korjaustaito.fi (på finska)​​​​​​

 • Du hittar tidsfristen för genomförandet av projektet i ditt understödsbeslut. Projektet, dvs. renoveringsarbetena och även utbetalningen, ska vara klara före det sista datumet.

  Om det ser ut som att projektet inte blir klart i tid ska du göra en ändringsansökan i god tid innan den projekttid som nämns i understödsbeslutet överskrids.

  Utbetalningen av understödet ansöks alltid separat med blanketten för ansökan om utbetalning. Understödet betalas ut mot faktiska kostnader. Utbetalningsansökningarna behandlas av UF-centret, som ansvarar för utbetalningen av NTM-centralernas beslut om statsunderstöd.

   

 • Du kan ansöka om förlängning av den projekttid som nämns i understödsbeslutet genom att göra en ändringsansökan. Ansökan om ändring ska göras i god tid innan den projekttid som nämns i understödsbeslutet överskrids.

  Ändringsansökan kan göras på två olika sätt beroende på om du har ansökt om understöd i e-tjänsten eller med en utskrivbar ansökningsblankett.

  Elektronisk ansökan

  Om du ansökte om understöd i Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) ska du också göra ändringsansökan där.

  1. Logga in och identifiera dig i tjänsten uppe till höger.
  2. Välj Skrivbord i den blå balken upptill.
  3. Välj rätt år på e-tjänstens skrivbord eller Visa alla ärenden.
  4. Öppna din understödsansökan och gå till fliken Beslut.
  5. Under beslutet på fliken Beslut hittar du knappen Gör ändringsansökan.
  6. Fyll i uppgifterna, lägg till eventuella bilagor och skicka in ansökan. Motivera ditt behov av ändring väl.

  Utskrivbar ansökan

  Om du ansökte om understöd på en utskrivbar blankett ska du göra en fritt formulerad ändringsansökan. Kom ihåg att nämna beslutets diarienummer, som hittas i beslutets övre kant. Motivera ditt behov av ändring väl.

  Lämna in din fritt formulerade ändringsansökan som bilaga till den allmänna ärendeblanketten. Den allmänna ärendeblanketten kräver stark autentisering och den är därför tryggare att använda än e-post. Till ärendeblanketten kan du foga bilagor och fotografier vid behov.

  Ärendeblanketterna finns längst ner på följande webbplats under Annan tjänster:

   

Utbetalning av understöd

 • Utbetalning av understödet kan sökas först efter ett positivt understödsbeslut och när arbetet som omfattas av understödet är färdigt. Utbetalning av understöd kan inte sökas endast för materialkostnader utan materialen ska redan ha använts för det reparationsobjekt som nämns i beslutet.

  Ansökan om utbetalning görs med en separat blankett. Understödet betalas in på ditt konto mot faktiska kostnader. I understödsbeslutet anges om utbetalning kan sökas i en eller flera rater.

  Du hittar tiden för genomförande av projektet i understödsbeslutet. Om projektets genomförandetid är till exempel 6.11.2022–31.10.2025 och du ansöker om utbetalning i flera rater, ska den sista utbetalningsansökan vara hos UF-centret senast 31.10.2025.

  Det lönar sig att ansöka om utbetalning i god tid, eftersom handläggningen av utbetalningsansökningar hopar sig särskilt på hösten.
  Utbetalningsansökningarna behandlas av UF-centret, som ansvarar för utbetalningen av NTM-centralernas beslut om statsunderstöd. Läs närmare anvisningar på UF-centrets webbplats (keha-keskus.fi) .

  UF-centrets webbplats (keha-keskus.fi)

  1. Gå till Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi).
  2. Logga in på sidan från övre kanten till höger.
  3. Identifiera dig.
  4. Välj rätt år på e-tjänstens skrivbord och öppna din ansökan om understöd.
  5. Gå till fliken Utbetalningar.
  6. Fyll i uppgifterna, lägg till bilagor och skicka in ansökan.

  Mer information om ansökan om utbetalning finns på UF-centrets webbplats

  UF-centrets webbplats (keha-keskus.fi)

   

 • Fyll i utbetalningsansökan noggrant och lämna in nödvändiga bilagor. Så här främjar och påskyndar du behandlingen av din ansökan och undviker eventuella begäran om komplettering. Namnge varje bilaga så tydligt och beskrivande som möjligt. Detta påskyndar processen för att understöd betalas in på ditt konto.

  Till ansökan om utbetalning ska bifogas:

  • kopior av fakturor som hänför sig till projektet och kvitton på betalningarna (ett verifikat med arkiveringskoder som skrivits ut ur kontoutdraget eller nätbanken)
  • kopior av eventuella kvitton för materialinköp i butiker.
  • utredning om utbetalda arbetslöner och eget arbete som utförts inom projektet.
  • några nya fotografier av färdiga objekt och olika arbetsskeden (kom ihåg att namnge bilderna i detalj)
  • slutrapport eller arbetsutredning ( eller mellanrapport om det är frågan om ansökan om mellanliggande betalning)

  OBS: Till utbetalningsansökan ska fogas alla material- och arbetskostnader för reparationsarbetet som omfattas av understödet även om det totala beloppet överstiger det beviljade beloppet.

 • Nej. Talkoarbete utan vederlag (eller eget arbete) är inte en understödsberättigande kostnad för understöd för vård av byggnadsarvet.

Ta kontakt

Uppdaterad: 08.01.2024