Navigeringsmeny

Övervakning

Syftet med NTM-centralens övervakning är att förhindra förorening av miljön. NTM-centralen övervakar miljö- och vattentillståndsbeslut som regionförvaltningsverket (RFV) utfärdat, beslut gällande anmälning enligt miljöskyddslagen, samt det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor. Kommunerna övervakar miljötillstånd som kommunala myndigheter beviljat.

Övervakningen säkerställer att verksamhetsutövarna följer tillståndsbestämmelserna i olika lagar samt i miljö- eller vattentillståndet. Utöver övervakningen ger NTM-centralen också råd och avgör om det behövs miljö- och vattentillstånd för verksamheten, när verksamheten ännu är i planeringsskedet eller det sker ändringar i verksamheten.

Den bevakning av det allmänna intresset som NTM-centralen utför strävar efter att för var och en trygga rätten till en hälsosam miljö samt att uppnå målen i miljö- och naturvårdslagstiftningen. Denna övervakning representerar alla som lider av olägenheter och den eftersträvar övervakning av en större helhet än det privata intresset. I den straffrättsliga processen har NTM-centralen ställning som målsägande, om det allmänna intresset har blivit kränkt.

Du kan läsa mer om miljö- och vattentillstånd i tjänsten miljo.fi:

Tillsynsplanen för miljövården styr verksamheten

NTM-centralerna utarbetar årligen en tillsynsplan för miljötillstånd för sitt eget område. Den beskriver områdets särdrag och behoven av övervakning samt resurser och mål för övervakningen. Planen innehåller en beskrivning av övervakningen enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, marktäktslagen och kemikalielagen. 

Utöver planen utarbetas ett tillsynsprogram för miljötillstånd, som innehåller en beskrivning av de årsvisa periodiska inspektionerna för de övervakade objekten samt annan regelbunden övervakning, såsom granskning av årsrapporteringen. NTM-centralen utför också inspektioner som gäller störnings-, undantags- eller förseelsesituationer för de övervakade objekten. Den ovan beskrivna övervakningen är avgiftsbelagd för verksamhetsutövaren.

 En miljötillståndspliktig verksamhetsutövare ska minst en gång per år rapportera om utsläppen och verksamheten vid anläggningen. Om det i verksamheten inträffar en störning eller exceptionell situation och till exempel gränsvärdena för utsläpp överskrids så att situationen medför en omedelbar och uppenbar risk för förorening av miljön, är verksamhetsutövaren skyldig att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om situationen.

Läs mer om övervakning av miljötillstånd, tillsynsplanerna och rapportering om verksamhet:

Åtgärder som gäller vattendrag kan förutsätta anmälan till NTM-centralen eller vattentillstånd

Projekt som förändrar vattendrag, vattenmiljön eller grundvattenförhållandena kan behöva tillstånd enligt vattenlagen. Vattenlagen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt för projekt, ansökningsförfarande och förutsättningar för beviljande av tillstånd. I vissa situationer räcker det att göra en anmälan till NTM-centralen (till exempel småskalig strandmuddring). Det lönar sig att kontakta NTM-centralen i god tid och kontrollera om den planerade åtgärden kräver ansökan om tillstånd från regionförvaltningsverket.

NTM-centralen övervakar att verksamhet som gäller vattendrag följer vattenlagen och vattentillståndet. Målet är att förebygga skadliga konsekvenser för vattnet och vattendragen och säkerställa en god status i vattendragen.

Läs mer om vattentillstånd och övervakning av vattentillstånd:


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 03.06.2024