Navigeringsmeny

Understöd för avstående från gasuppvärmning i bostadsbyggnader

Aktuellt

Vad handlar det om?

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för slopande av ett uppvärmningssystem som använder naturgas samt för att ersätta ett gasuppvärmningssystem med andra uppvärmningsformer, med undantag av uppvärmningssystemen som använder fossila bränslen eller biogas eller -olja.

Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit efter 7.4.2022. Understöd kan sökas så länge som de anslag som anvisats för understödet räcker till.

För vem och för hurdana objekt?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset, även av make. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder.

Bidrag kan inte beviljas, om

 • det nya uppvärmningssystemet baserar sig på biogas eller bioolja, eftersom biogas- eller biooljeavtal inte garanterar att inga fossila bränslen används som bränsle.
 • det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen, som olja, kol, fossilgas eller torv
 • kostnaderna enligt bolagsordningen eller lagen om bostadsaktiebolag ska betalas av bostadsaktiebolaget
 • den sökande beviljas annat bidrag eller hushållsavdrag för samma ändamål
 • bostadsbyggnaden används för en sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-rätten. Småskalig affärsverksamhet till exempel i garage eller arbetsrum förhindrar inte beviljande av bidraget.

För vilka åtgärder?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett gasuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta gasuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen eller biogas och -olja. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Hur mycket?

Bidragsbeloppet är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro:

 • 4 000 euro, när gasuppvärmning byts ut till jordvärmepump, luft-vattenvärmepump eller fjärrvärme.
 • 2 500 euro, när gasuppvärmning byts ut till något annat uppvärmningssystem.

Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder biogas eller bioolja eller fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

Ansökan om understöd öppnas under hösten 2022.

När betalas understödet ut?

Understöd betalas ut efter att projektet har genomförts enligt planen och alla fakturor som är kopplade till projektet har betalats. Om utbetalning av understöd informeras senare under hösten 2022, när ansökan öppnas.


Regional information


Söker du information om understöd för att byta ut oljeuppvärmning?

Ta kontakt

 • Kundservice för miljöfrågor
  0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
  ​​​​​kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
 • Obs.! Stängt 29.-30.9.