Ansökan om understöd för att främja hanteringen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter

Statsunderstöd enligt prövning för genomförande av talko enligt planen för hantering av invasiva främmande arter kan för sökas från och med den 15 april 2024. Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter och särskilt för talkoarbete är öppen fram till den 19 maj 2024.

Med den här understödsformen vill jord- och skogsbruksministeriet effektivisera bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter samt att främja åtgärder för att utrota förekomster av arterna och förhindra deras spridning.

Understöden beviljas inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets anslag.

Talkot för bekämpning av främmande arter ska genomföras och understödet som beviljats för det ska användas under år 2024. En förutsättning för utbetalning av understödet är att understödstagaren har de samtycken, tillstånd och rättigheter som behövs för att genomföra projektet.

Den verksamhet för vilken understöd beviljas

Understöd kan beviljas för projektens talkokostnader, med vilka man bekämpar invasiva främmande arter och följer upp bekämpningsresultaten. Målet är att trygga den biologiska mångfalden och stärka de ursprungliga växt- och djurarternas livskraft samt minska spridningen av främmande arter. Projektets talkokostnader bör vara rimliga jämfört mot den nytta som uppnås och mottagaren av bidraget ska kunna svara på frågor om genomförandet av projektet och användningen av bidraget.

Understöd kan beviljas för:

Understöden för genomförande av talkoarbete för bekämpning av främmande arter är avsedda för projekt som

  • talkoprojektet bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, och som antingen ingår i den nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över invasiva främmande arter
  • talkoprojektet genomför hanteringsplaner för invasiva främmande arter så att
    • objektet för talkoprojektet är ett område där invasiva främmande arter enligt planen i första hand ska bekämpas; företräde ges talkoprojekt som omfattar flera sådana områden, dvs. projektet ska regionalt sett vara så täckande som möjligt,
    • de bekämpningsåtgärder eller bekämpningsmetoder som rekommenderas i planen används i talkoprojektet;
    • talkoprojektet är ett samarbetsprojekt som flera aktörer deltar i (kommuner, medborgarorganisationer, andra offentliga och privata samfund), och​​
  • talkoprojektet omfattar sådana åtgärder som möjliggör uppföljningen av projektets resultat.

Understöden är i synnerhet avsedda för att finansiera större talkokostnaderna för projekthelheter med så omfattande genomslagskraft som möjligt.

För målet om en god status i den ursprungliga naturen krävs långvariga åtgärder för bekämpningen av invasiva främmande arter och uppföljning av dem. För att uppnå målen understöds i synnerhet talkoevenemang som ordnas av kommuner, medborgarorganisationer och andra offentliga och privata samfund för att bekämpa främmande arter.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden för understöden är 15.4.2024–19.5.2024. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Kajanaland.

Understödets andel och prövningsgrunder

Understöd enligt prövning kan beviljas för kostnader som föranleds av genomförandet av projektets bekämpningstalko. Understödets storlek är högst 100 % av de godtagbara totalkostnaderna. Bidraget betalas ut i efterskott på basis av de faktiska kostnaderna före utgången av 2024.

​Beloppet av understödet är behovsprövat. Projektets kostnader bör vara rimliga jämfört mot den nytta som uppnås. Dessutom ska understödstagaren på ett tillförlitligt sätt kunna övervaka användningen av understödet, svara för genomförandet av talkot och skyldigheterna efter genomförandet samt se till att den nytta som projektet medför bevaras.

Beviljandet av understöd grundar sig på prövning samt bedömning av projektets förväntade effekt och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet. Det projekt som får finansiering ska hålla hög kvalitet och vara genomförbart samt främja målen för hanteringen av bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter som nämnes tidigare.

För att få talkobidrag ska sökanden i allmänhet vara en kommun eller till exempel en registrerad förening eller något annat offentligt eller privat samfund. Talkobidragen är i synnerhet avsedda för att finansiera större projekthelheter med så omfattande genomslagskraft som möjligt. Därför beviljas understöden inte till privatpersoner eller enskilda aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Sökanden kan inte heller vara ett företag.

Mer information

NTM-centralen i Kajanaland
Koordinator för främmande arter Reima Leinonen
tfn 0295 023 799
[email protected]


Regional information


Uppdaterad: 23.04.2024