Navigeringsmeny
Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ingressi

Ersättning för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur

Du kan ansöka om bidrag, ersättning och stöd för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta arter enligt naturvårdslagen vid NTM-centralen.  

Bidrag, ersättning och stöd beviljas enligt prövning
• för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur,
• för att ersätta skador orsakade av fridlysta djur
• för att stödja renhushållningen genom att ersätta skador som kungsörnar orsakat
renhushållningen samt
• för att stödja fiskerihushållningen med anledning av fiskgjusars häckning.

Ersättning kan inte begäras för reparation av skador på byggnader.

De ersättningar som betalas grundar sig på lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur.
NTM-centralen meddelar bidrag-, ersättnings- och stödbesluten. Utbetalningarna behandlas av UF-centret.

Ansök om understöd

Bidrag för förebyggande av skador på odling och djur samt bidrag för förebyggande av skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter samt för förebyggande av skador på byggnader kan sökas mellan 17.10.-30.11.2023.

Ansökan om ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter

Ersättning ska sökas utan obefogat dröjsmål efter att skadan har konstaterats. Ersättning ska i regel sökas före utgången av det år då skadan inträffade.
Stöd med anledning av kungsörnens och fiskgjusens häckning sökas årligen senast den 31 oktober.

Gör så här

Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan hittar du på vår webbtjänst
-    Ersättning för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur (ely-keskus.fi)


Bidrag, ersättning och stöd samt utbetalningen av dem söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. UF-centret betalar ut understöden i enlighet med NTM-centralens understödsbeslut. Du påskyndar behandlingen av ditt ärende genom att bekanta dig med tilläggsuppgifterna och fylla i ansökningarna omsorgsfullt.

 

 


Regional information


Uppdaterad: 05.12.2023