Navigeringsmeny
Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ingressi

Ansökan om ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter

NTM-centralerna kan bevilja ersättning för skador som genom naturskyddslagen fridlysta arter har orsakat, bland annat lantbruks-, fiskodlings- och djurskador och skador på byggnader.

Förutsättningen för betalning av ersättning är att de som lidit skada har strävat efter att förhindra att skadan uppkommit eller att den har spritt sig med till buds stående skäliga medel. 

Ersättningarna som ska betalas baserar sig på miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (1626/1991). Ersättningsbeloppen för skador inom jordbruk har grundat sig på lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) som har upphävts genom lagen om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador (1191/2013).

Bidrag ansöks om hos NTM-centralerna huvudsakligen före slutet av det år under vilket skadan har skett och från fall till fall fram till utgången av maj följande år.

Närmare anvisningar för ansökan om bidrag och ansökan om ersättning:


Regional information