Navigeringsmeny
Understöd för vård av byggnadsarvet - ingressi

Understöd för vård av byggnadsarvet

Aktuellt

  • Ansökningstiden för 2022 års statsunderstöd var 18.10. - 30.11.2021.

Du kan kontakta NTM-centralen och ansvarsmuseernas experter även utanför ansökningstiden och be om råd om byggnadsarvets reparation och planering. Reparationsprojektets preliminära planering kan påbörjas innan ansökningstiden inleds.

Understöd

Miljöministeriet anvisar årligen anslag till NTM-centralerna som kan delas ut som understöd för vård av byggnadsarvet. Understödet finansieras under moment 35.20.64 i statsbudgeten. Anslaget får användas för understöd till privata ägare, till kommuner och samkommuner och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, och beviljas för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning.

På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Understöden är specialunderstöd enligt statsunderstödslagen.

Tidtabell och ansökning

Ansökningstiden går ut varje år runt slutet av november. Besluten fattas när anslaget har bekräftats och skickas till alla sökande i april–juni.

Ansökan lämnas till NTM-centralen i det område där objektet ligger. I Satakunta skickas ansökningarna dock till NTM-centralen i Egentliga Finland och i Österbotten och Mellersta Österbotten till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ansökningsblanketten fylls i och skickas in elektroniskt. Om den sökande inte kan använda den elektroniska ärendehanteringen kan blanketten skrivas ut eller fås från NTM-centralens verksamhetsställen.

För hurdana objekt kan understöd beviljas?

Understöd beviljas på olika grunder. Objekt som beviljas understöd är antingen skyddade byggnader (i första hand sådana som skyddats med planbestämmelser), objekt som hör till en byggd kulturmiljö som är betydande på riksnivå och landskapsnivå eller objekt som hör till ett värdefullt landskapsområde. Även objekt som i övrigt är kulturhistoriskt värdefulla kan beviljas understöd.

Information om värdefulla områden på riksnivå:

Om byggnaden har skyddats med ett särskilt skyddsbeslut eller kräver specialkunskap om restaurering eller konservering till exempel i interiören rekommenderar vi att du i första hand ansöker om understöd hos Museiverket.

Vem kan ansöka om understöd?

Understöd kan ansökas av byggnadens privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner.​​​​

För vilka åtgärder kan understöd sökas?

Understöd kan sökas för sådana reparationer som främjar bevarandet av byggnaden. Sådana är till exempel reparation av tak, ytterväggar, grunden, fönster, dörrar eller eldstäder. Understöd kan också sökas för iståndsättning av byggnadens gårdsområde eller annan omedelbar omgivning och för andra underhålls-, skydds- och förbättringsåtgärder.

Villkor för beviljande av understöd

Observera följande villkor för beviljande av understöd när du iståndsätter byggnaden:

  • Vid reparationen ska byggnadens och områdets egenart och historiska särdrag bevaras.
  • Onödig förnyelse av byggnadsdelar ska undvikas. Vid reparation görs så små ändringar som möjligt.
  • Byggnadens användning ska anpassas till dess historiska karaktär.
  • Arbetet ska utföras med de arbetsmetoder som var praxis vid tidpunkten för byggnadens uppförande och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Sådana material är vanligtvis röd- och gulockra (slamfärg), linoljefärg, maskinfogat plåttak, filt, tegel, pärta och kalkputs. Materialimitationer godkänns inte.
  • Understöd ska ansökas innan man börjar vidta åtgärder som hör till reparations- eller iståndsättningsprojektet. Till exempel ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans av en anskaffning eller betalning av en anskaffning ses som åtgärder som inleder ett projekt.

Av understödsbeslutet framgår för vilket syfte och enligt vilka villkor understödet har beviljats. Endast utgifter i enlighet med understödsbeslutet och dess villkor godkänns.

På webbplatsen varkulturmiljo.fi finns information om goda reparationsmetoder, byggnadsdelar och byggnadsmaterial och om byggnadsarvets särdrag. Museiverkets reparationskort innehåller anvisningar för dem som restaurerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan också rådfråga museer och kommunens byggnadstillsyn.

Åtgärder som inte beviljas understöd

Observera att understöd inte beviljas

  • för flytt av byggnaden
  • för att öka bekvämligheten (t.ex. installering av vattenledningar, avlopp, elektricitet), för temporära åtgärder eller för årsreparationer
  • för objekt för vilka det primärt föreligger understöd från staten eller kyrkan via andra kanaler
  • för sådan del av objektet (till exempel fönster, tak eller fasad) för vilken man under samma år har fått hushållsavdrag; hushållsavdrag kan inte fås samma år som understödet beviljas eller under de två därpå följande åren

Understödets storlek

Understödets storlek prövas alltid från fall till fall. Understödet kan vara högst 50 procent av kostnaderna för åtgärderna. Vanligen är understödet betydligt mindre än så för att man ska kunna bevilja understöd åt flera sökande.​​​​

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut enligt de verkliga kostnaderna efter att arbetet har utförts, mot kvitton eller en annan tillförlitlig utredning.

Utbetalning av understödet förutsätter att den sökande har gjort en utbetalningsansökan. De som använder e-tjänsten kan göra utbetalningsansökningen via den. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut i suomi.fi-portalen. Noggrannare anvisningar finns på UF-centrets webbplats. De som beviljats understöd får också noggrannare anvisningar om utbetalningsansökan.

Vid behov betalas understödet ut i flera rater. På en gång utbetalas dock högst 50 procent av kostnaderna för redan utförda åtgärder.

Endast sådana utgifter som uppkommit efter att understödsansökan lämnades in är godtagbara. Godtagbara utgifter är exempelvis materialutgifter, utbetalda löner, försäkringar, renoveringsplaner och hyror för byggställningar och maskiner enligt kvitton. Eget arbete och kostnader för detta, till exempel talkomat, är inte godtagbara utgifter.

Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Den längsta möjliga tidsfristen är två år från det år då understödsbeslutet meddelades.

Vilka övriga organisationer och myndigheter kan bevilja understöd?


Regional information