Navigeringsmeny
Understöd för vård av byggnadsarvet - ingressi

Understöd för vård av byggnadsarvet

Genom att vårda och reparera byggnader och gårdsområden förmedlar vi vårt byggnadsarv och vår kulturhistoria till kommande generationer. Underhåll och reparation av byggnadsbeståndet är också ekologiskt och hållbart, något som enligt undersökningar minskar vårt koldioxidavtryck.

Byggnaderna är som antikviteter vars värde grundar sig på ålder/historia, autenticitet och traditionella hantverk. Byggnadens historiska äkthet kan aldrig ersättas ens av en helt likadan nybyggnad. Förnyandet av byggnadsdelarna förändrar byggnadens utseende även om åtgärderna i planerna och ritningarna verkar ringa. Rambrädans profil, sågning och hyvling eller till och med trämaterial påverkar slutresultatet. Det lönar sig alltså att spara en gammal väggbräda av god kvalitet eller fönsterkarmar och endast åtgärda det ställe som kräver reparation. Så gjorde man också förr.

Med det understöd för vård av byggnadsarvet som NTM-centralen beviljar stöds reparationsåtgärder som bevarar det finländska byggnadsarvet och kulturmiljön för kommande generationer.  Målet är också att stärka en hållbar utveckling inom byggbranschen i fråga om reparationsbyggande och kolneutrala lösningar.  Med hjälp av understödet upprätthålls dessutom kunskaper om traditionell renovering samt manuella färdigheter, traditionella arbetsmetoder och byggmaterial med respekt. Med vårdbidraget kan man också stöda planeringen av bestående reparationer.

Du kan också kontakta våra experter när du behöver råd om renovering av byggnadsarvet eller planering av det.

Hurdana objekt kan du få understöd för?

Vi beviljar understöd för reparationer som bevarar objektets kulturhistoriska värden.  Grunderna för beviljande av understöd varierar från fall till fall. Lämpliga objekt är till exempel

 • skyddade byggnader (i första hand byggnader skyddade med planbestämmelser), 
 • objekt som hör till en byggd kulturmiljö eller ett värdefullt landskapsvårdsområde av riksintresse eller betydelse på landskapsnivå och som stöder områdets särdrag.

Understöd kan också beviljas för objekt som i övrigt är kulturhistoriskt värdefulla eller av lokal betydelse.

Mer information om de riksomfattande områdena:

Om byggnaden är skyddad genom ett separat skyddsbeslut eller kräver specialkompetens inom restaurering eller konservering till exempel inomhus, rekommenderar vi att understöd i första hand söks hos Museiverket.

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd?

Du kan ansöka om understöd för sådana reparationer som främjar bevarandet av byggnaden. Sådana är till exempel reparationsarbeten av tak, ytterväggar, fundament, fönster eller eldstäder. Understöd kan också sökas för iståndsättning av andra byggnader eller andra omedelbara omgivningar på byggnadens gårdsplan, samt för andra åtgärder som främjar underhåll, skydd och förbättring samt för reparationsplanering.

Vem kan ansöka om understöd?

Understöd kan sökas av privata byggnaders ägare, samfund som främjar vård av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner.

Hur och när ansöker man om understöd?

Ansökningstiden för understödet är i regel varje år i oktober-november. Ansökningstiden för understöd för år 2024 pågår 17.10.-30.11.2023.  Miljöministeriet fördelar anslagen till NTM-centralerna under följande vår, varefter vi behandlar ansökningarna så snabbt som möjligt. Understödsbesluten eller information om beslutet skickas till den e-postadress som sökanden har uppgett.

Ansökningstiden för 2023 års statsunderstöd har gått ut.

Även utanför ansökningstiden kan du kontakta NTM-centralens och ansvarsmuseernas experter och be om råd om renovering av byggnadsarvet och planering av den. Du kan börja planera reparationsprojektet preliminärt redan innan ansökningstiden börjar.

Lämna in ansökan till den NTM-central inom vars område objektet är beläget. Ett undantag är Satakunda, där ansökningarna skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland, samt Österbotten och Mellersta Österbotten, där leveransadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten.

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten elektroniskt. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skriva ut en ansökningsblankett eller begära den från NTM-centralens verksamhetsställen.

Villkor för beviljande av understöd

Beakta följande villkor för beviljande av understöd när du renoverar en byggnad:

 • Vid reparationen ska byggnadens och områdets särdrag samt historiska särdrag bevaras.
 • Onödig förnyelse av byggnadsdelar ska undvikas. Vid reparationen görs så små ändringar som möjligt.
 • Byggnadens användning ska anpassas till byggnadens historiska karaktär.
 • Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Materialimitationer godkänns inte.
 • Understöd ska sökas innan reparations- eller iståndsättningsprojektets åtgärder inleds. Som inledande av projektet betraktas t.ex. ingående av avtal eller beställning som gäller projektet, leverans av anskaffning eller betalning för anskaffningen.

Av understödsbeslutet framgår för vilket ändamål och på vilka villkor understödet har beviljats. Godtagbara utgifter är endast utgifter enligt understödsbeslutet och dess villkor. 

På Museiverkets webbplats korjaustaito.fi finns anvisningar för byggnadsreparatörer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan också be museerna och kommunens byggnadstillsyn om råd.

Understöd beviljas inte för

Observera att understöd inte beviljas för följande åtgärder eller objekt:

 • flyttning av byggnad
 • ökad bekvämlighet (till exempel dragning av vattenledning, avloppssystem, elektrifiering), tillfälliga åtgärder eller årliga reparationer
 • objekt för vilka det i första hand finns statligt eller kyrkligt understöd på annat sätt
 • en sådan del av objektet (t.ex. fönster, tak eller fasad) för vilken hushållsavdrag har erhållits samma år. Hushållsavdrag kan inte fås under det år understödet beviljas eller under de två därpå följande åren.

Understödets storlek

Understödets storlek prövas alltid från fall till fall. Vi kan bevilja understöd till högst 50 procent av kostnaderna för åtgärderna. I allmänhet är de beviljade understöden betydligt mindre än så för att understöd ska kunna beviljas flera sökande.

Utbetalningen av bidrag

Vi betalar understödet enligt de faktiska kostnaderna efter arbetet på basis av kvitton.

Utbetalningen av understödet förutsätter att du gör en ansökan om utbetalning. Om du gjorde din understödsansökan i regionförvaltningens e-tjänst ska du också göra ansökan om utbetalning elektroniskt. Om du fyllde i en ansökningsblankett på papper, skriv ut blanketten för ansökan om utbetalning i Suomi.fi-ärendeportalen.

Närmare anvisningar finns på UF-centrets webbplats (länk nedan). Om du har fått ett positivt understödsbeslut får du också närmare anvisningar om ansökan om utbetalning.

Vid behov betalar vi understödet i flera rater, dock högst 50 % av kostnaderna för redan utförda åtgärder åt gången.

Endast sådana utgifter som uppkommit efter att understödsansökan lämnats in kan godkännas.

Till exempel material, utbetalda löner, försäkringar, iståndsättningsplan samt hyror för ställningar och maskiner enligt kvitton är godtagbara utgifter. Eget eller talkoarbete och eget material är inte godtagbara utgifter. 

Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Den längsta möjliga användningstiden är året då understödsbeslutet meddelades och de följande två åren.

På statsbidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Understöden är specialunderstöd enligt statsunderstödslagen.

Varifrån kan man ansöka om understöd

Beroende på objektet kan du ansöka om understöd av följande instanser:


Regional information


Uppdaterad: 14.02.2024