Navigeringsmeny
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö SV

Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Aktuellt

Understödets mål

Syftet med de prövningsbaserade understöden är att förbättra vattenstatus genom att främja vattenhushållning inom jord- och skogsbruket med avseende på och samordnande av jord- och skogsbrukets samt vattenskyddets behov.

Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och verkställande av vattenhushållning i avrinningsområdet samt anpassningen till föränderliga klimatförhållanden. Dessutom förbättrar projekten vattenhushållningen på åkrar och i skogar, minskar belastningen på vattendragen och ökar den naturliga mångfalden. Åtgärder som beviljas understöd kan vara såväl breda samarbetsprojekt som regionala eller lokala planerings- och genomföringsprojekt.

Understödssökande

Understöd kan beviljas för juridiska personer såsom registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar, delägarlag, kommuner eller samkommuner, läroinrättningar eller företag. Understöd kan beviljas för ett gemensamt projekt mellan flera verkställare.

Understöd kan inte beviljas till privatpersoner.

Understödets huvudsökande kan inte vara statens ämbetsverk och inrättningar. Statens forskningsinrättningar kan dock vara delverkställare i projekten som understöds om deras specialkunnande behövs för att uppnå projektets mål.

Understödets andel och prövningsgrunder

Såväl när understöden beviljas som i förvaltningen av dem tillämpas statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Understöden är prövningsbaserade. Understödets andel är i regel 50 % av de godtagbara kostnaderna. I projekt, som på ett betydande sätt främjar målen för vattenvården och havsvården, kan understödets andel vara större.

Projekt som tidigare beviljats understöd

Inalles 4,2 miljoner euro delades ut i understöd i ansökningsomgångarna 2020–2021. De totala kostnaderna för projekten har varierat mellan cirka 20 000 och 500 000 euro.

Mer information

Miljöexpert Henri Vaarala, p. 0295 037 089, [email protected]
Miljöexpert Essi Hillgren, p. 0295 022 022, [email protected]
 

NTM-centralen i Norra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
PB 86, 90101 Uleåborg
tfn 0295 038 000
[email protected]


Regional information


Uppdaterad: 21.11.2023