Navigeringsmeny
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö SV

Ansökan om understöd för att främja hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

De prövningsbaserade understöden för projekt i anslutning till främjande av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket kan sökas 15.10–30.11.2020. För att understöda projekt som genomförs under åren 2021–2022 finns ca 3 miljoner euro till förfogande.

  I regeringsprogrammet identifieras behovet av att utveckla livsmedelssystemet och hållbar användning av skogarna såväl ur lönsamhets- som ur klimat- och miljösynpunkt. Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i maj 2020 riktlinjer för utvecklig av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket. I riktlinjerna bestäms målen för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket samt viktiga vattenhushållningsåtgärder, med vilka man kan lösa de utmaningar som förändringar i verksamhetsmiljön och klimat- och vattenförhållandena för med sig. Målet med programmet för effektiverat vattenskydd, som koordineras av miljöministeriet, är att med hjälp av bättre vattenhushållning inom jord- och skogsbruket effektivera vattenskyddet och anpassningen till klimatförändringen samt att främja den biologiska mångfalden.

Aktuellt

Projekt som beviljats understöd

Den första ansökningsomgången genomfördes hösten 2020. Inalles 2,9 miljoner euro delades ut i understöd.

Material i anslutning till webinariet 20.10.2020

NTM-centralerna i Norra Österbotten och Södra Österbotten, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ordnade information i egenskap av ett webinarium om ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning. Presentationerna finns nedan:

Understödets mål

Målet med understödet är att främja hållbar vattenhushållning i jord- och skogsbruksområden, stöda planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och att minska belastningen på vattendragen. Åtgärderna kan vara både regionala samarbetsprojekt och lokala försöksprojekt.  Åtgärderna som understöds bör främja minst två av följande mål:

 • förstärka jord- och skogsbrukets anpassning till de föränderliga väderleks- och vattenförhållandena.
 • Förbättra gårdsbruksekonomins verksamhetsförutsättningar med avsikt på såväl klimat- som miljöhållbarhetens lönsamhet.
 • Utveckla avrinningsområdesbaserat samarbete mellan olika aktörer.
 • Förbättra vattenstatus och naturens mångfald.

Understöd kan beviljas för

 • Ett exempelprojekt, som främjar flera mål för hållbar vattenhushållning såsom förbättring av status i vattendrag eller dränerade fåror och andra småvatten, minskning av vattendragsbelastningen, granskning på avrinningsområdesnivå, anpassning till tilltagande översvämningar och långvarig torka.
 • Ett projekt, som främjar ibruktagande av mångnyttiga och naturliga vattenhushållningsmetoder.
 • Ett projekt, i vilket utvecklas metoder för att minska skadliga miljö- och klimatkonsekvenser i myrskogar och på torvåkrar och främja markens kolbindningsförmåga.
 • Ett projekt, i vilket utvecklas nya, innovativa åtgärder och praxis i pilotprojekt för att tillämpas inom vattenhushållningen.
 • Ett projekt, i vilket söks lösningar för samarbete mellan jord- och skogsbrukssektorerna inom planering och verkställande av vattenhushållning i syfte att samordna olika mål.

Prövningsbaserat understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av planering, genomföring och förvaltning av projektet, avgifter som uppbärs för tillstånd i projektet samt för kostnader som uppkommer av att lag- och tillståndsförpliktelserna uppfylls. Understödet betalas ut i efterskott på basis av verkliga kostnader.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden går ut 15.10.2020-30.11.2020. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Norra Österbotten. Ansökningar som har lämnats in efter att ansökningstiden har gått ut behandlas inte.

Anslaget som används för understöden står till förfogande ända till slutet av år 2022.
Obs! Den elektroniska tjänsten för ansökan öppnas 2.11.2020.

Understödstagare

Understöd kan beviljas till juridiska personer såsom sammanslutningar, organisationer, registrerade föreningar, delägarlag, kommuner, forsknings- och läroinrättningar samt företag.

Understödets andel och prövningsgrunder

Understödsbeloppet är prövningsbaserat. Tillsammans utgör understödets och det övriga offentliga understödets andel vanligen i genomsnitt 50 % av de godtagbara kostnaderna. I samhällsnyttiga och innovativa projekt som uppfyller understödets mål kan understödets och det övriga offentliga understödets andel vara högst 80 %.

Projektkostnaderna bör vara skäliga i förhållande till nyttan som uppnås och understödstagaren bör förmå ansvara för genomföringen av projektet och användningen av understödet. Understöd beviljas på basis av prövning och utvärdering av projektets förväntade genomslagskraft och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Ansökningarnas lämplighet utvärderas i synnerhet på basis av kriterierna nedan:

 • Lämplighet för temat hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket
 • Projektets kvalitet (genomförbarhet, genomslagskraft, verifierbarhet)
 • Kompanjonskap med olika aktörer
 • Lösningarnas, verksamhetsmodellernas och tillämpningarnas nyhetsvärde och möjligheterna att mångfaldiga dem
 • Sökandens egenfinansieringsandel och andelen finansiering från samarbetsparterna

Läs mer

Mer information

NTM-centralen i Norra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen
tfn 0295 038 083
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

NTM-centralen i Södra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio
tfn 0295 028 025
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativ tjänsteman Ville Keskisarja
tfn 0295 162 390
fornamn.efternamn@mmm.fi

Vattenhushållningsexpert Olle Häggblom
tfn 0295 162 073
fornamn.efternamn@mmm.fi  

Miljöministeriet

Specialsakkunnig Johanna Helkimo
tfn 0295 250 092
fornamn.efternamn@ym.fi


Regional information