Navigeringsmeny
Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Tunnus: Byt ut oljeuppvärmingen - nu erbjuds stödAktuellt

Vad handlar det om?

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit efter 1.6.2020. Understöd kan sökas så länge följande anslag räcker:

 • 28,52 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020
 • 9,4 miljoner euro i statsbudgeten för 2021

För understödet har ytterligare reserverats 65 miljoner euro i Finlands program för hållbar tillväxt från EU:s återhämtningsmedel. De ifrågavarande anslagen är inte ännu tillgängliga så fattande av understödsbeslut har avbrutits. Ansökningar kan fortfarande lämnas in. Anslaget som reserverats för understödet räcker till cirka 26 000 sökande som byter ut oljeuppvärmningen. Den aktuella ansökningssituationen uppdateras i slutet av sidan.

För vem och för hurdana objekt?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset, även av make. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder.

Bidrag kan inte beviljas, om

 • det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen, som olja, kol, fossilgas eller torv
 • kostnaderna enligt bolagsordningen eller lagen om bostadsaktiebolag ska betalas av bostadsaktiebolaget
 • den sökande beviljas annat bidrag eller hushållsavdrag för samma ändamål
 • bostadsbyggnaden används för en sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-rätten. Småskalig affärsverksamhet till exempel i garage eller arbetsrum förhindrar inte beviljande av bidraget.

För vilka åtgärder?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas per uppvärmningssystem. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd kan inte heller beviljas om sökanden har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål.

Illustration.

Hur mycket?

Bidragsbeloppet är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro:

 • 4 000 euro, när oljeuppvärmning byts ut till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump.
 • 2 500 euro, när oljeuppvärmning byts ut till något annat uppvärmningssystem.

Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

Det lönar sig att ansöka om understöd innan arbetet har påbörjats om man vill försäkra sig att man får ett positivt understödsbeslut. Innan man lämnar in ansökan ska man bekanta sig omsorgsfullt med anvisningar för ansökan (pdf) och vanliga frågor. En omsorgsfullt ifylld ansökan och relevanta bilagor påskyndar och underlättar behandlingen av ansökan.

Det enklaste och snabbaste sättet är att lämna in ansökan via Regionförvaltningens e-tjänst. Om det inte är möjligt att använda Regionförvaltningens e-tjänst, kan du ansöka om understöd och utbetalning med utskrivbara blanketter som du hittar under punkten Genvägar på den här sidan. Lämna in ansökan jämte bilagor till närings-, trafik- och miljöcentralens registratur i Birkaland via e-post, per post eller genom att besöka personligen. NTM-centralen i Birkaland  beviljar understödet i hela landet och behandlar understödsansökningar i ankomstordning.

Om du har angivit din e-postadress i ansökan, kontrollera din e-postlåda regelbundet (även skräppostlådan). En eventuell begäran om komplettering och beslut skickas via e-post.

När betalas understödet ut?

När du har beviljats understöd och du har slutfört projektet enligt planen, betala fakturan först. Därefter ska du fylla i ansökan om utbetalning senast vid den tidpunkt som anges i beslutet och skicka in den till UF-centret. Utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Om du har ansökt om understöd elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, skicka också in utbetalningsansökan jämte bilagor i e-tjänsten via fliken Betalningar. Om du har ansökt om understöd med hjälp av en utskrivbar blankett kan du ansöka om utbetalning med hjälp av blanketten och ifyllningsanvisningarna som finns på UF-centrets webbplats (www.keha-keskus.fi). Förfrågningar som gäller utbetalningsansökningar kan skickas via e-post: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

EU flaggan + text: "Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU"

 

Situation för ansökningar 19.1.2022

 • Mottagna ansökningar 18 619
 • Positiva beslut fattats 9 427
 • Negativa beslut fattats 907
 • Hittills har det bundits ca. 37,6 miljoner euro av anslaget.
 • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i februari.

Mer information


Regional information