Navigeringsmeny

 

Söker du information om understöd för att byta ut gasuppvärmning?

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Tunnus: Byt ut oljeuppvärmingen - nu erbjuds stödAktuellt

Vad handlar det om?

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit tidigast 1.6.2020.

Anslagen som reserverats för understödet räcker till cirka 36 000 sökande som byter ut olje- eller gasuppvärmningen. Understöd kan sökas så länge anslag räcker. Den aktuella ansökningssituationen uppdateras i slutet av sidan.

För vem och för hurdana objekt?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset, även av make. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder.

Bidrag kan inte beviljas, om

 • det nya uppvärmningssystemet baserar sig på biogas eller bioolja, eftersom biogas- eller biooljeavtal inte garanterar att inga fossila bränslen används som bränsle
 • det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen, som olja, kol, fossilgas eller torv
 • kostnaderna enligt bolagsordningen eller lagen om bostadsaktiebolag ska betalas av bostadsaktiebolaget
 • den sökande beviljas annat bidrag eller hushållsavdrag för samma ändamål (Under utbetalningsprocessen anmäler UF-centret uppgifterna om det utbetalda stödet till Skatteförvaltningen.)
 • småhuset ägs av ett fastighetsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • bostadsbyggnaden används för en sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-rätten. Småskalig affärsverksamhet till exempel i garage eller arbetsrum förhindrar inte beviljande av bidraget.

För vilka åtgärder?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas per uppvärmningssystem. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Understöd för byte av oljeuppvärmning

Hur mycket?

Bidragsbeloppet är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro:

 • 4 000 euro, när oljeuppvärmning byts ut till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump.
 • 2 500 euro, när oljeuppvärmning byts ut till något annat uppvärmningssystem.

Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

Innan man lämnar in ansökan ska man bekanta sig omsorgsfullt med anvisningar för ansökan (pdf) och vanliga frågor. Det lönar sig att ansöka om understöd innan arbetet har påbörjats om man vill försäkra sig att man får ett positivt understödsbeslut. En omsorgsfullt ifylld ansökan och relevanta bilagor påskyndar och underlättar behandlingen av ansökan.

Det enklaste och snabbaste sättet är att lämna in ansökan via Regionförvaltningens e-tjänst. Om det inte är möjligt att använda Regionförvaltningens e-tjänst, kan du ansöka om understöd och utbetalning med utskrivbara blanketter.

Efter att du har lämnat in en ansökan, kontrollera din e-postlåda regelbundet (även skräppostlådan). Om du har ansökt om understöd via Regionförvaltningens e-tjänst, uppgifter om det inkomna beslutet och eventuella behov av att komplettera ansökan kommer direkt till e-tjänsten. Du får anmälningar om dessa till e-postadressen som du har angivit i ansökan. Om du har inlett ärendet med en pappersblankett och givit ditt samtycke till elektronisk delgivning, skickas eventuella kompletteringsbegäranden och beslut till den e-postadressen som du har angivit i ansökan. Om du har inlett ärendet med en pappersblankett och inte givit ditt samtycke till elektronisk delgivning, skickas eventuella kompletteringsbegäranden och beslut per post.

När betalas understödet ut?

När du har beviljats understöd och du har slutfört projektet enligt planen, betala fakturan först. Därefter ska du fylla i ansökan om utbetalning senast vid den tidpunkt som anges i beslutet.

Om du har ansökt om understöd elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, skicka också in utbetalningsansökan jämte bilagor i e-tjänsten via fliken Betalningar.

Om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett ska du också ansöka om utbetalning med hjälp av en utskrivbar blankett. Utbetalningsansökan skickas per e-post till NTM-centralens registratur i Birkaland ([email protected]) eller per post till UF-centrets betalningsenhet (UF-centret, Betalningsenhet, PB 1002, 00521 Helsingfors).

Mer information om ansökan om utbetalning av understöd finns på UF-centrets webbplats (keha-keskus.fi). Förfrågningar som gäller utbetalningsansökningar kan skickas via e-post: [email protected].

 

Situation för ansökningar 19.2.2024

 • Mottagna ansökningar 32 020
 • Positiva beslut fattats 26 617
 • Negativa beslut fattats 3 775
 • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2023.

Mer information

Genvägar

Ansök om understöd och utbetalning elektroniskt:

Ansök med en utskrivbar blankett (om det inte är möjligt att göra ansökan elektroniskt):

Ta kontakt

Uppdaterad: 21.02.2024