Navigeringsmeny
Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Aktuellt

På statsbidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Projektbidragen är sådana specialunderstöd som definieras i lagen.

Understöd kan användas samma år som de beviljas samt två år efter det.

Allmänna villkor

Projekt som understöds ska vara ett nationellt eller regionalt betydelsefullt försöks- eller utvecklingsprojekt. Verksamheten ska vara av projektnatur, dvs. tidsmässigt begränsad. Bidrag kan inte beviljas för permanent eller fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till forskningsprojekt.

Projektresultaten ska kunna verifieras och utvärderas. Projektet kan producera till exempel en ny verksamhetsmodell eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial eller så kan det fokusera på att främja ett mer omfattande införande av goda tillvägagångssätt eller material än i nuläget.

Bidrag kan beviljas juridiska personer, dvs. registrerade föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar, företag, kommuner o.d. Bidrag har i huvudsak beviljats allmännyttiga föreningar. Bidrag beviljas inte statliga ämbetsverk eller inrättningar och inte privatpersoner.

Projektets innehåll och mål

Projekt som understöds ska främja hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön eller annan miljöfostran och -upplysning. Det ekologiska hållbarhetsperspektivet ska vara centralt i projektet, även om det skulle främja hållbar utveckling i ett större sammanhang.

Projektplanen ska beskriva på vilket problem projektet ger lösningar, vilken förändring det har som mål att åstadkomma och hur. Målgruppen ska väljas noggrant och motiverat. Val kan till exempel motiveras med modeller för miljöfostran eller genom att hänvisa till aktuella strategier, planer och program.

I projektplanen ska man även berätta hur uppnåendet av projektets mål utvärderas medan projektet pågår.

I bedömningen beaktas

I den projektspecifika bedömningen fästs vikt särskilt vid följande:

 • Hur väl projektet och dess resultat främjar miljöfostran och miljöupplysning i vårt land: hur väl svarar det mot befintliga behov.
 • Projektmetodernas effekt i förhållande till målgruppen och målet.
 • Kompatibiliteten mellan projektplanen, kostnadsberäkningen och finansieringsplanen i anknytning till den samt tidtabellen.
 • Att resultaten är långvariga och spridbara samt målgruppens omfattning.
 • Nätverkande med andra aktörer som är centrala med tanke på projektets mål.
 • Hur klart resultaten är definierade och projektet organiserat.

Vid helhetsbedömningen beaktas målet att rikta bidrag under varje utdelningsomgång till flera olika landskap.

Tidtabell

Om ansökan meddelas varje år på hösten.

Målet är att fatta beslut om understöd vid Mellersta Finlands ELY-central senast i maj då anslaget bekräftats.

Ansökningar

Ansökan görs på elektroniska ärendenhantering eller med blankett för utskrift. Ansökan ska innehålla korrekta och tillräckliga uppgifter om det ändamål som bidraget kommer att användas för och om andra omständigheter som inverkar på beslutet. På ansökningen ska ges en kort beskrivning av projektet och bilagan ska innehålla de närmare målen för projektet och en detaljerad beskrivning av projektet, tidtabell samt en kostnadsberäkning för hela projektet specificerad i enlighet med den separata anvisningen. Av projektplanen ska framgå resultaten av projektet och hur de kommer att utnyttjas samt hur de bidrar till ökad miljöfostran och miljöupplysning.

Ansökningarna inlämnas till  NTM-central i Mellersta Finland.

 • Ansökning i elektronisk ärendehantering regisseras automatiskt tillNTM-central i Mellersta Finland.
 • En ansökningsblankett som skrivs ut/sparas fylls i och a) sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett eller b) printas ut och skickas in till Mellersta Finlands NTM-centrals registratorskontor
  • e-postadress kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi,
  • besöksadress Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä,
  • postadress PB 250, 40101 Jyväskylä.

Obs. Mellersta Finlands NTM-central behandlar ansökningar från hela landet som gäller detta bidrag. Sökanden behöver alltså inte vara från Mellersta Finland.

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Ytterligare information

Tanja Tuulinen
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
Mellersta Finlands NTM-central

De senaste årens finansieringsbeslut


Regional information


Genvägar
Allmänna ärendeblanketter
På andra webbplatser