Navigeringsmeny
Förorenad mark eller förorenat grundvatten

Förorenad mark eller förorenat grundvatten

Människans verksamhet kan orsaka att skadliga ämnen som kan äventyra eller skada miljön eller människans hälsa kan komma ut i marken och grundvattnet. Industriell verksamhet är en av den vanligaste orsaken till förorening. Förorening av grundvatten är särskilt problematisk i grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning. Vårt mål är att förorenad mark eller förorenat grundvatten inte ska utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. I grundvattenområden är det också viktigt att trygga vattenförsörjningen.

Vid NTM-centralerna förutser och förebygger vi risker genom att kartlägga var förorenade markområden finns och spara uppgifter om dem i datasystemet för markens tillstånd. Vi behandlar anmälningar om sanering och ger anvisningar om hur saneringen av förorenade markområden ska genomföras. I vissa fall kan vi bevilja understöd för utredning och sanering av förorenade markområden.

Anmäl sanering av mark eller grundvatten

Meddela oss om sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten om saneringen inte kräver miljötillstånd. Vem som helst kan göra en anmälan om sanering, men oftast görs det av markägaren, en konsult eller entreprenör. Anmälan ska också göras om utnyttjande eller behandling någon annanstans av marksubstans som grävts i samband med saneringen. Gör anmälan 45 dagar innan arbetet inleds.

Vi fattar beslut om sanering av förorenade områden, där vi ger bestämmelser om hur saneringen ska genomföras. I Helsingfors och Åbo görs anmälan till staden och staden fattar beslut om rengöring.

Mer information

Anmäl sanering av förorenat område

Ansök om understöd för utredning av förorening och sanering av förorenat område

Vi beviljar statsunderstöd för utredning av hälso- eller miljöfaror eller olägenheter orsakade av förorening av mark, grundvatten eller sediment och för sanering av förorenade områden.

Understöd kan sökas av kommuner, företag och andra samfund samt fysiska personer och till exempel döds- och konkursbon. En förutsättning för beviljande av understöd är att

  1. det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller vem som orsakat föroreningen inte kan anträffas, eller förorenaren inte förmår svara för kostnaderna för åtgärden, och
  2. det är oskäligt att någon annan än den som orsakat föroreningen av området utreds eller saneras.

Ansök om understöd

Understöd för utredning av förorenat område eller sanering av förorenat område

I programmet Maaperä kuntoon tas riskerna för förorening under hållbar kontroll

Vårt mål med programmet Maaperä kuntoon är att identifiera nationellt betydelsefulla herrelösa förorenade områden och få deras risker under hållbar kontroll. Vi främjar utredningen och saneringen av objekt som är brådskande med tanke på miljön och hälsan genom att bevilja statsunderstöd och ordna projekt.

Med hjälp av programmet genomför vi för vår del den riksomfattande riskhanteringsstrategin för förorenade markområden (PIMA-strategin). NTM-centralen i Birkaland ansvarar för att utreda och sanera herrelösa objekt utifrån riskerna.

Vid alla NTM-centraler främjar vi utredningen och saneringen av herrelösa objekt genom förhandlingar och vid behov med tvångsmedel som en del av det riksomfattande forsknings- och iståndsättningsprogrammet för förorenade markområden.

På sidan Maaperä kuntoon erbjuder vi aktuell information om utredning av föroreningar, sanering av förorenade områden samt statligt stöd för projekten i fråga.

Mer information

maaperakuntoon.fi (på finska)


Regional information


Ta kontakt

Kundservice är undantagsvis stängd 11.-12.4.2024.

Uppdaterad: 08.04.2024