Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt - ingressi

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållningsprojekt

  • Obs.! Ansökningstiden för understöd för år 2024 har gått ut.

Understöd kan beviljas till allmännyttiga projekt som bland annat syftar till att främja en mångsidig användning och god status av vattendrag, trygga naturens mångfald, stärka livskraften hos hotade eller hotade fiskbestånd eller minska riskerna för översvämningar och torka. Stöd kan också beviljas för utvecklingsprojekt som främjar en hållbar användning av akvatiska resurser. Kostnaderna för projektet ska vara skäliga i förhållande till den nytta som kan uppnås och understödstagaren ska kunna svara för projektets genomförande och understödets användning. Understödsgrunderna beskrivs mer detaljerat i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Om man med det understöd som beviljas stödjer ekonomisk verksamhet följs EU:s regler om statsunderstöd (artikel 2a och 2b i förordning 714/2015).

Projekt som understöds

Genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder

Understöden för genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder är avsedda för projekt som gagnar vattenvårdens genomförande samt uppnåendet och upprätthållandet av en god vattenstatus. Fokus ligger på konkreta projekt för att förbättra yt- eller grundvattenstatusen i vattendrag och avrinningsområden. Understöd kan beviljas för ett projekt där målvattendraget är i ett sämre tillstånd än gott eller där det finns en risk för att statusen bevaras. Det primära målet med åtgärderna är att förbättra vattnens tillstånd.

För flera hundra sjö-, älv-, kust- och småvattenobjekt förutsätter målet om god status i vattnen en minskning av den yttre belastningen samt åtgärder för att restaurera vattnen. Projektet kan omfatta vattenvårdslösningar både i vattendrag och avrinningsområden, med undantag för åkerspridning av jordförbättringsmedel eller åtgärder för vilka annan offentlig finansiering finns tillgänglig. Av projekten förväntas ett  starkareavrinningsområdesbaserat samarbete och systematiska projekt som stöder varandras genomförande än tidigare. För att uppnå målen stöds också verksamheten och utvecklingen av samarbetsnätverk som bildas av kommuner, företag, föreningar och andra lokala sammanslutningar.

Skyddsplaner för grundvattenområden

Genom skyddsplaner för grundvattenområden genomförs verkställandet av förvaltningsplaner för avrinningsområden inom ramen för gällande lagstiftning. Det centrala syftet med skyddsplanen är att identifiera risker för grundvattnet till följd av mänsklig verksamhet och att med de åtgärder som presenteras i planenförebygga försämring av grundvattnets kvalitet samt trygga den kemiska och kvantitativa statusen för områdets grundvatten. Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanen bör särskilt inriktas på i vattenförvaltningen identifierade riskgrundvattenområden. Understöd kan beviljas till kommuner för att utarbeta och upprätthålla skyddsplaner för grundvattenområden.

Projekt för vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

I projekt för vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser kan understöd beviljas för att stödja nyttjandet av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljöer samt projekt för översvämningsskydd och andra projekt som förbättrar beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen, samt utvecklings- och investeringsprojekt som främjar hållbar användning av vattenresurser.

I fråga om åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljöer kan stöd beviljas för hantering av översvämningsrisker enligt planer för hantering av översvämningsrisker och minskning av andra vattenhushålliga risker och skador, samt för att främja en diversifierad användning och förvaltning av vattendrag. Stöd kan också beviljas för deltagande i gemensamma dräneringsprojekt till en sökande som inte är berättigad till strukturellt jordbruksstöd.

I fråga om projekt som främjar hållbar användning av vattenresurserna beviljas stöd för projekt som främjar försöks-, investerings- och exportverksamhet inom vattenhushållningssektorn samt innovativa offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

Fiskeriekonomiska restaureringar

I fråga om fiskeriekonomiska restaureringar kan understöd beviljas för projekt som syftar till att främja fiskens rörelser eller naturlig förökning av fiskbestånd, eller förbättrar möjligheterna till hållbart fiske. Projekten syftar särskilt till att stärka livskraften hos utrotningshotade eller hotade fiskbestånd.

Projekt som understöds kan exempelvis vara iståndsättning av fiskbeståndens naturliga fortplantningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskarnas naturliga livscykel. Företräde ges till objekt som nämns i regionala fiskeriekonomiska saneringsprogram eller åtgärdsprogram för vattenvården.

Understöd beviljas i första hand för projekt som tjänar flera av de ovannämnda målen.

Mer information:

Genomförande av projektet

För att få understöd ska sökanden i allmänhet vara en registrerad förening, ett delägarlag för ett vattenområde, ett fiskeriområde, en sammanslutning enligt vattenlagen, en kommun eller ett företag. Om man med det understöd som beviljas stödjer ekonomisk verksamhet följs EU:s regler om statsunderstöd.

En förutsättning för utbetalning av understödet är att understödstagaren har de tillstånd och rättigheter enligt vattenlagen och annan lagstiftning som behövs för att genomföra projektet. Understöd kan också beviljas för projektplanering och tillståndsavgifter.

Finansiering kan beviljas för ett projekt för högst tre år i taget. Genom projekten eftersträvas långvariga effekter på vattnens tillstånd och därför prioriteras omfattande projekthelheter och samarbetsprojekt mellan olika aktörer.

Stödberättigande kostnader

Understöd enligt prövning kan beviljas för kostnader för planering, genomförande och förvaltning av projektet, projektets tillståndsavgifter samt fullgörande av författnings- och tillståndsskyldigheter. Understödets storlek är i regel högst 50 % av de godtagbara totalkostnaderna. I kostnaderna kan ingå talkoarbete vars värde anses vara 20 euro per timme per arbetstagare och 40 euro per timme per traktor eller motorredskap och 10 euro per timme per liten motordriven arbetsmaskin (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, slåttermaskin eller motorbåt).Understödet betalas i efterskott på basis av förverkligade kostnader.

Ansökan om understöd

Ansökningar om understöd för fiskerihushållning ska lämnas in till följande NTM-centraler:

  • Till NTM-centralen i Lappland ska lämnas in ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.
  • Till NTM-centralen i Norra Savolax ska lämnas in ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen.
  • Till NTM-centralen i Egentliga Finland ska lämnas in ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Ansökningar om understöd för hantering av översvämningsrisker och användning av vattendrag ska lämnas in till den NTM-central vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen gäller.

För mer information

Eventuella regionala tilläggsuppgifter finns i menyn Regional information på denna sida.

Kapslade applikationer

Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 15.04.2024