Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus

Ajankohtaista

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden uutiskirje

Uutiskirje kertoo kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan sekä ympäristönsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, uudistuksista, lainsäädännöstä sekä julkaisuista. Tilaa uutiskirje!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus on valtakunnallinen erikoistumistehtävä, joka on osa Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuualueella hoidettavaa kaivoserikoistumisohjelmaa. 

Kaivoserikoistumisohjelman tavoite on jakaa hyviä käytäntöjä, parantaa viranomaisyhteistyötä sekä yhtenäistää toimintatapoja. Vuonna 2015 käynnistynyttä erikoistumistehtävää hoitavat Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto, Kainuun ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto yhdessä.

Kaivoserikoistumisohjelma

Kaivoserikoistumisohjelmaan on koottu ELY-keskusten ja TE-toimiston tehtäväkokonaisuuksia, jotka koostuvat moninaisista ja monialaisista kaivoshankkeiden elinkaaren eri vaiheisiin kohdistuvista ja eri lainsäädäntöihin perustuvista viranomaistehtävistä sekä asiakkuus- ja kehittämistehtävistä.

Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston vastuualueisiin kuuluvat:

 • kaivosalan kehittymisen seuranta ja ennakointi
 • kaivostoiminnan elinkaarivalvonnan kehittäminen
 • YVA-menettelyn laadun parantaminen
 • alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen asiantuntijatehtävät
 • toiminta- ja sopimusmallit kaivoshankkeiden liikennejärjestelyihin
 • kaivosalan työvoimakoulutusten valmisteluun ja toteutukseen liittyvä asiantuntemus.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston tehtäviin kuuluvat:

 • kaivosalan rakennerahastohankkeiden ja yrityspalveluiden koordinointi
 • työvoiman liikkuvuuden edistäminen.

Kainuun ELY-keskuksen erikoistumistehtävään kuuluu:

 • kaivos- ja jätepatojen viranomaisvalvonta valtakunnallisesti
 • kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden erikoistumistehtävä.

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset tähtäävät kaivannaisteollisuuden valvonnan laadun parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistävät hyvien käytäntöjen jakamista viranomaistyössä.

Yleistä kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden erikoistumistehtävästä

Erikoistumistehtävän tavoitteena on parhaan ja uusimman tiedon vieminen käytäntöön viranomaisille sekä myös toiminnanharjoittajille ja heidän konsulteilleen. Kaivoserikoistumistehtävän kautta Kainuun ELY-keskus tarjoaa palvelujaan muille viranomaisille kaivosten ympäristöturvallisuuden asiantuntija-avun ja osaamisen kehittämisen muodossa. Kainuun ELY-keskus hoitaa keskitetysti myös patoturvallisuuden viranomais- ja kehittämistehtäviä, mikä antaa synergiaetua kaivostoiminnan ympäristöturvallisuustehtävän hoidossa. Patoturvallisuuden viranomais- ja kehittämistehtävien lisäksi kaivosten patoturvallisuuden asiantuntijat vastaavat kaivosten patoturvallisuuteen liittyvästä osaamisen kehittämisestä sekä neuvonta- ja koulutustehtävistä. Erilaisia koulutuksia valmistellaan sekä kehittämishankkeita toteutetaan usein kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuteen ja patoturvallisuuteen erikoistuneiden asiantuntijoiden yhteistyönä.

Asiantuntijapalvelut keskeinen osa erikoistumistehtävää

Erikoistumisen asiantuntijapalveluihin sisältyy mm. neuvontaa valvonnallisesti haastavissa tilanteissa, osallistuminen YVA- ja lupaprosessien ennakkoneuvotteluihin sekä lausuntojen laatimiseen kaivosten YVA-ohjelmiin ja -selostuksiin sekä ympäristölupahakemuksiin liittyen, erilaisten kaivosten erillisselvitysten ja suunnitelmien kommentointia ml. tarkkailuohjelmat, sulkemissuunnitelmat, kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmat sekä vesienhallintasuunnitelmat. Lisäksi asiantuntijat voivat osallistua tarvittaessa myös tarkastuskäynneille.

Osaamisen kehittäminen, asiantuntijakoulutukset ja seminaarit

Asiantuntijapalveluiden lisäksi erikoistumistehtävässä keskiössä on osaamisen ja toiminnan kehittäminen erilaisten kehittämishankkeiden ja asiantuntijakoulutusten kautta.

Vuosittain järjestetään useita koulutuksia, työpajoja ja seminaareja. Tavoitteena on kaivosten ympäristöturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvän osaamisen kehittäminen, tiedon jakaminen parhaista käytännöistä ja tekniikoista sekä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön edistäminen.

Kainuun ELY-keskus vastaa Kaivosvalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivien järjestämisestä yhdessä muiden kaivosasioihin erikoistuneiden ELY-keskusten kanssa. Kainuun ELY-keskus osallistuu myös Kaivosten ympäristönsuojelupäivien järjestämiseen yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kaivosteollisuus ry:n kanssa. Lisäksi erikoistumisessa järjestetään kuukausittain kaivosvalvojien tiimipalavereja, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista viranomaistoiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Toiminnan kehittäminen OHKE-hankkeiden kautta

Erikoistumistehtävässä koordinoidaan ja toteutetaan erillisrahoituksilla toteutettavia kehityshankkeita. Ympäristöministeriön OHKE-rahoituksen kautta rahoittamissa hankkeissa tehdään ajankohtaisia selvityksiä ja laaditaan kaivosten ympäristöturvallisuuteen ja ympäristövaikutusten hallintaan sekä parhaisiin käytäntöihin ja tekniikoihin liittyviä ohjeita ja oppaita. Kehittämishankkeiden tavoitteena on osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen, viranomaiskäytäntöjen kehittäminen sekä tiedon jakaminen viranomaisille, toiminnanharjoittajille ja heidän konsulteilleen parhaista käytännöistä ja tekniikoista kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnassa ja ympäristönsuojelussa. OHKE-hankkeissa tehdään tyypillisesti tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten, tutkimuslaitosten, Kaivosteollisuus ry:n ja sidosryhmien kanssa mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta.

Käynnissä olevat OHKE-hankkeet

 • Toimintaohje kaivosten konkurssitilanteiden ja ympäristövahinkojen valvontaan

 • Kaivannaisjätteiden hallinnan parhaat käytännöt ja tekniikat

 • Opas kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen

Hankkeessa ”Toimintaohje kaivosten konkurssitilanteiden ja ympäristövahinkojen valvontaan” kootaan olemassa olevan aineisto ja säädökset liittyen konkurssitilanteisiin ja toiminnanharjoittajan toiminnasta aiheutuneisiin ympäristövahinkoihin ennen tai jälkeen konkurssin alkamisen sekä tehdään tausta-analyysi, jossa koostetaan tietoa valvojien kokemuksista, haasteista ja hyvistä menettelytavoista kaivosten konkurssitilanteissa. Näiden pohjalta laaditaan toimintaohje. Hankkeen lopussa järjestetään aiheesta koulutus.

Hankkeessa ”Kaivannaisjätteiden hallinnan parhaat käytännöt ja tekniikat” tavoitteena on edistää kaivannaisjätteiden hallintaan liittyvän uusimman tiedon jalkauttamista käytäntöön. Hankkeessa laaditaan opas Euroopan komission joulukuussa 2018 julkaiseman kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF-vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia (BAT) tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus laatia ohjeet kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmien laatimiseen sekä kaivannaisjätealueiden valvontaan ja tarkastuksiin. Hankkeessa järjestetään myös videokoulutuksia liittyen kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-tekniikoihin ja -päätelmiin liittyen.

Hankkeessa ”Opas kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen” laaditaan opas kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden kokonaissuunnitteluun ja rakentamiseen. Oppaaseen koostetaan uusin tieto parhaista käytännöistä ja tekniikoista eri jätejakeiden läjitys‐ ja allasrakenteiden sekä vesivarastoaltaiden suunnittelussa, mitoituksessa ja rakentamisessa. Tavoitteena on kuvata mitä tekijöitä suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon, jotta varmistetaan ympäristönsuojelurakenteiden korkea laatu ja ympäristöturvallisuus pitkällä aikavälillä.

Sidosryhmäyhteistyö

Viranomaisyhteistyön lisäksi kaivoserikoistumisessa tehdään tiivistä yhteystyötä myös muiden sidosryhmien kanssa.

Uusimman kansallisen ja kansainvälisen T&K-tiedon seuraaminen on tärkeä osa asiantuntijuuden ylläpitämistä. Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden sekä patoturvallisuuden asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ja voivat osallistua esimerkiksi ajankohtaisten, kaivosten ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan liittyvien hankkeiden ohjausryhmiin.

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on viedä uusinta tietoa käytäntöön valvonta- ja lupaviranomaisille sekä toiminnanharjoittajille ja heidän konsulteilleen. Yhteistyön kautta voidaan viedä tietoa myös käytännön tarpeista ja haasteista tutkijoille ja näin osallistua tutkimushankkeiden ideointiin.

Ajankohtaisia julkaisuja

Linkkejä ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin

 • xx

Lisätietoja

Johtava ympäristöasiantuntija Soile Nieminen, soile.nieminen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 818

Ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, joni.kivipelto(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 904


Regional information


ta kontakt