Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus

Ajankohtaista

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden uutiskirje

Uutiskirje kertoo kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan sekä ympäristönsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, uudistuksista, lainsäädännöstä sekä julkaisuista. Uutiskirje tulossa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtakunnallinen erikoistumistehtävä

Kainuun ELY-keskus on erikoistunut kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuteen. Valtakunnallisen erikoistumistehtävän tarkoituksena on tarjota viranomaisille, kaivostoiminnan harjoittajille sekä heidän konsulteilleen uusinta tietoa parhaista käytännöistä ja tekniikoista ympäristövaikutusten hallinnassa ja edistää siten kaivannaistoiminnan ympäristönsuojelua.

Kainuun ELY-keskus hoitaa keskitetysti myös patoturvallisuuden viranomais- ja kehittämistehtäviä, mikä antaa synergiaetua kaivostoiminnan ympäristöturvallisuustehtävän hoidossa.

Tehtävä on osa kaivoserikoistumisohjelmaa

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden erikoistumistehtävä on osa Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston, Kainuun ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistä kaivoserikoistumisohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2015. Kaivoserikoistumisohjelman tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä, parantaa viranomaisyhteistyötä ja ympäristövalvonnan laatua sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Asiantuntijapalveluilla edistetään ympäristöturvallisuutta

Erikoistumistehtävään suuntaamiensa resurssien kautta Kainuun ELY-keskus tarjoaa asiantuntijatukea, järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä laatii oppaita ja ohjeita kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden eri aihepiireistä.

Asiantuntijapalvelujen kautta kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntijat tukevat eri kaivosten vastuuvalvojien ja muiden viranomaisten työtä antamalla asiantuntijatukea kaivannaisteollisuuden YVA- ja lupamenettelyissä sekä ottamalla kantaa erilaisiin kaivannaisteollisuuden selvityksiin ja suunnitelmiin mm. vesien hallintaa ja käsittelyä, kaivannaisjätehuoltoa, ympäristötarkkailua ja kaivosten sulkemista koskien.

Asiantuntijapalveluissa tarjotaan myös neuvontaa valvonnallisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi kaivannaistoimintaan liittyvien oikeudellisten kysymysten sekä ympäristövaikutusten hallinnan erityisosaaminen kautta.

Osaamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä

Viranomaisyhteistyön lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden sidosryhmien kanssa. Erikoistumistehtävässä osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin työryhmiin ja tuodaan ajantasaista tietoa EU-komission kaivannaissektoria koskevista selvityksistä ja ohjeista viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön.

Vuosittain järjestetään useita koulutuksia ja seminaareja, jotka on suunnattu viranomaisille, tutkijoille sekä kaivostoiminnanharjoittajille ja heidän konsulteilleen. Erikoistumistehtävässä koordinoidaan ja toteutetaan myös erillisrahoitteisia kehityshankkeita, joissa laaditaan ajankohtaisia selvityksiä ja oppaita.

Julkaisujen, koulutusten ja seminaarien kautta jaetaan tietoa parhaista käytännöistä ja tekniikoista kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa, edistetään yhteistyötä ja kaivannaistoiminnan ympäristönsuojelun osaamista Suomessa.

Lisätietoja

Johtava ympäristöasiantuntija Soile Nieminen, soile.nieminen@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 818

Ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, joni.kivipelto@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 904


Regional information


ta kontakt