Miljösäkerhet inom gruvverksamhet

Miljösäkerhet inom gruvverksamhet

Riksomfattande specialiseringsuppgift

NTM-centralen i Kajanaland specialiserar sig på miljösäkerhet inom gruvverksamhet. Syftet med den riksomfattande specialuppgiften är att erbjuda myndigheterna, de som bedriver gruvdrift och deras konsulter den senaste informationen om bästa praxis och tekniker för att hantera miljökonsekvenser och på så sätt främja miljöskyddet inom gruvverksamheten.

NTM-centralen i Kajanaland sköter dessutom centraliserat myndighets- och utvecklingsuppgifter inom dammsäkerhet, vilket ger en synergifördel i skötseln av uppgiften gällande miljösäkerhet inom gruvverksamhet.

Uppgiften är en del av programmet för gruvspecialisering

Specialuppgiften i miljösäkerhet inom gruvverksamheten är en del av det gemensamma programmet för gruvspecialisering som NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland samt NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten inledde 2015. Målet med programmet för gruvspecialisering är att sprida bra praxis, förbättra myndighetssamarbetet och miljöövervakningens kvalitet samt att förenhetliga verksamhetssätt.

Miljösäkerheten främjas med hjälp av experttjänster

Av de resurser som används vid specialuppgiften, erbjuder NTM-centralen i Kajanaland expertstöd, ordnar utbildningar och seminarier samt utarbetar handböcker och anvisningar om de olika ämnesområdena inom miljösäkerheten inom gruvverksamhet.

Genom experttjänsterna ger experter inom området för miljösäkerhet inom gruvverksamhet de olika gruvornas ansvariga övervakares och andra myndigheters arbete expertstöd i MKB- och tillståndsförfaranden inom gruvindustrin, tar ställning till olika utredningar och planer inom gruvindustrin gällande bland annat hantering och behandling av vattendrag, hantering av gruvavfall, miljöövervakning och stängning av gruvor.

Experttjänsterna erbjuder också rådgivning i situationer som är utmanande med tanke på tillsynen, till exempel gällande juridiska frågor i anknytning till gruvverksamheten. Experttjänsterna erbjuder också specialkompetens i hanteringen av miljökonsekvenser.

Färdigheterna utvecklas genom ett nära samarbete

Utöver myndighetssamarbete samarbetar man också intensivt med andra intressentgrupper. I och med specialuppgiften deltar man aktivt i internationella och nationella arbetsgrupper och samlar information om EU-kommissionens utredningar och anvisningar gällande gruvsektorn för myndigheterna och intressentgruppernas användning.

Varje år ordnas flera utbildningar och seminarier som riktas till myndigheter, forskare samt gruvföretag och deras konsulter. I och med specialuppgiften koordinerar och genomför man också utvecklingsprojekt med separat finansiering där man utarbetar aktuella utredningar och handböcker.

Genom publikationer, utbildningar och seminarier sprids information om bästa praxis och tekniker för att bedöma och hantera miljökonsekvenserna av gruvverksamheten, främja samarbete samt kompetenser om miljöskydd inom gruvverksamheten i Finland.

 

Pågående utvecklingsprojekt

 • Under projektets gång sammanställer man befintligt material och bestämmelser i anknytning till konkurssituationer och miljöskador som verksamhetsutövarens verksamhet har orsakat för eller efter konkursens början. Dessutom gör man en bakgrundsanalys där man sammanställer information om övervakarnas erfarenheter, utmaningar och bra förfaringssätt i gruvors konkurssituationer. Man utarbetar en anvisning för miljöövervakning i konkurssituationer utifrån detta.

 • Projektet verkar för att den nyaste informationen om hanteringen av gruvavfall omsätts i praktiken. I projektet har man utarbetat en handbok för 2019–2020 om tillämpningen av slutsatserna gällande de bästa användarna teknikerna (BAT) i jämförelsedokumentet MWEI BREF, som Europeiska kommissionen publicerade i december 2018. Under projektets gång 2021 ordnas en utbildningshelhet om tillämningen av BAT-slutsatserna.  I projektet utarbetas dessutom en utredning om utnyttjandet av gruvavfall och om den cirkulära ekonomis nuvarande tillstånd inom gruvindustrin, en anvisning för utarbetandet av planer för hanteringen av gruvavfall samt utbildningar som gäller övervakningen och inspektionen av områdena för gruvavfall.

 • I projektet utarbetas en handbok för helhetsplaneringen och byggandet av miljöskyddskonstruktioner i gruvor.  I handboken samlas den senaste informationen om praxis och tekniker som används vid planeringen, dimensioneringen och byggandet av deponerings- och bassängskonstruktioner för olika avfallskomponenter. Målet är att redogöra för de centrala faktorerna som påverkar miljöskyddkonstruktionernas höga kvalitet och miljösäkerhet, som ska tas i beaktande i planeringen och byggandet av dem för att miljösäkerheten ska kunna säkerställas i miljöskyddkonstruktionerna på lång sikt. 

 • I projektet utarbetar man en handbok om användningen av olika modelleringsgranskningar och tolkningen av modelleringsresultat i bedömningen av industrianläggningarnas utsläpp och miljökonsekvenser i MKB- och tillståndsförfaranden. Handboken riktar sig till myndigheterna med anvisningar om hur modelleringen kan användas i MKB- och tillståndsförfaranden, hurdan information som modelleringen ska grunda sig på, hurdana felkällor och osäkerhetsfaktorer som förknippas med modelleringsgranskningarna samt hur resultaten ska tolkas och åskådliggöras i dokumenten. 

  Handboken har som syfte att förbättra MKB- och tillståndsförfarandenas kvalitet så att både myndigheten och verksamhetsutövaren har bättre kännedom om omfattningen av miljökonsekvenser i industriella projekt som ska modelleras och under vid tidpunkt, samt hur man skulle kunna minska felkällor som förknippas med modelleringsgranskningarna samt hur man borde förhålla sig till modelleringsresultaten och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till dem i MKB- och tillståndsförfarandena. 

 • Utredningsprojekt som jämför obligatoriska kontroller och metoder som använder sig av bottenfauna är ett samarbetsprojekt mellan NTM-centralen i Kajanaland, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet och finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att bedöma lämpligheten av de metoder med bottendjur som används vid den obligatoriska kontrollen för att visa de konsekvenser som man observerat att gruvorna har för vattendragen nedanför dem. I projektet utreds dessutom övervakningsplanerna för vattendrag vid metall- och industrimineralgruvor och skillnaderna mellan dem. 

  Nyttan av undersökningen är att reda ut utvecklingsbehoven för den nuvarande metoden som används i den officiella klassificeringen av vattendrag och att ta i bruk eventuella nya metoder för de obligatoriska kontrollerna. Utredningen ger en riksomfattande och täckande bild av den nuvarande obligatoriska kontrollen av gruvverksamheten. Samtidigt lyfter utredningen fram eventuella utvecklingsbehov för att förenhetliga den obligatoriska kontrollen.


Regional information


Ta kontakt

 • Kundservice för miljöfrågor
  0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
  ​​​​​kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
 • Obs! 20.6.-12.8. betjänar vi kl. 9-15.