Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Vanliga frågor: Understöd för avstående från oljeuppvärmning

Byt ut oljeuppvärmningen - ny erbjuds stöd

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Här har vi samlat vanliga frågor om understödet. Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta kundservicen för miljöfrågor.

Välj ämne

 
TIDTABELLEN FÖR UNDERSTÖDET

Hur länge kan man söka understödet?

Understöd kan sökas så länge anslaget räcker. NTM-centralen i Birkaland behandlar hela landets understödsansökningar i ankomstordning. Projektet ska vara färdigt och ansökan om utbetalning ska vara hos UF-centret före datumet som nämns i understödsbeslutet. Anslagen som reserverats för understödet räcker till cirka 36 000 sökande som byter ut olje- eller gasuppvärmningen. Den aktuella ansökningssituationen uppdateras här.

Jag har fått ett positivt beslut om understöd. Finns pengarna reserverade för mig medan jag utför ändringsarbetet, eller kan det gå så att anslaget tar slut innan jag är klar och att jag då blir utan understöd?

Pengarna för understödet reserveras när det positiva beslutet fattas, dvs. det räcker med att projektet genomförs inom utsatt tid enligt planen för att du ska få det beviljade understödet. Den som fått ett positivt beslut om understöd blir inte utan understöd på grund av att anslaget skulle ta slut.

Måste jag ha ett positivt beslut om understöd innan jag kan påbörja ändringsarbetet?

Det lönar sig att ansöka om understöd redan innan projektet genomförs, särskilt om du vill försäkra dig om ett positivt beslut om understöd. Ett positivt beslut om understöd är dock inte ett krav för att påbörja projektet. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit tigigast 1.6.2020. Observera att om projektet inte får ett positivt beslut om understöd är du som sökande skyldig att betala de uppkomna kostnaderna i sin helhet.

Jag har ingått ett avtal om fjärrvärme i maj 2020 och utrustningen har installerats under sommaren. Kan jag få understöd?

Om de övriga villkoren uppfylls kan du beviljas understöd för kostnader för utrustning, installation och rivning som har uppkommit tidigast den 1 juni 2020. Exakta villkor anges i ansökningsanvisningarna (pdf).

 

OBJEKT SOM KAN FÅ UNDERSTÖD

Vad avses med småhus?

Ett småhus har 1–2 bostäder och kan alltså vara ett egnahemshus eller ett parhus. Understöd kan dock inte beviljas för kostnader som betalas av ett bostadsaktiebolag.

När anses bostaden användas som bostad året runt?

En bostad anses vara permanent bebodd om minst en person enligt befolkningsdatasystemet bor stadigvarande i den.

Kan jag få understöd för ett egnahemshus där garaget används för företagsverksamhet?

Understöd kan beviljas för småhus som i regel används för boende. Småskalig affärsverksamhet till exempel i ett garage eller arbetsrum hindrar inte att understöd beviljas.

Enligt anvisningen beviljas understödet inte om småhuset används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-lagstiftningen. Vad betyder det här?

Med detta avses att understöd inte beviljas om bostadsbyggnaden huvudsakligen används för affärsverksamhet. Det finns inget hinder för att bevilja understödet om det i småhuset till exempel finns ett arbetsrum eller en mottagningslokal avsedd för näringsverksamhet eller yrkesutövning.

Oljeuppvärmningen ska bytas ut i ett hus som ägs av ett dödsbo. Kan objektet få understöd?

Understöd kan beviljas ett dödsbo, men byggnaden ska användas som bostad året runt. Detta innebär att minst en person enligt befolkningsdatasystemet bor stadigvarande i bostaden. Sökanden behöver dock inte själv bo i huset. Fullmakter för alla som hör till dödsboet bifogas till ansökan om understöd.

Kan man få understöd för ett parhus?

Understöd kan beviljas för parhus. Understödet beviljas per uppvärmningssystem, alltså ett understöd per uppvärmningssystem. Således kan ett parhus beviljas ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget. Om ett gemensamt uppvärmningssystem byts ut mot två bostadsspecifika system beviljas endast ett understöd. Understöd beviljas inte om kostnaderna betalas av ett bostadsaktiebolag.

Kan jag få understöd för mitt hus om jag hyr ut det?

Ja, om de övriga villkoren uppfylls. Den sökande behöver inte bo i det småhus som den sökande äger.

Kan jag få understöd när småhuset ägs av ett fastighetsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag?

Understöd beviljas inte om ett fastighetsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag äger småhuset. Stödet beviljas inte heller i sådana fall där lagen om bostadsaktielag tillämpas på bolaget.

Jag har köpt ett småhus vars tidigare ägare har börjat byta ut sin oljeuppvärmning till ett icke-fossilt uppvärmningssystem. Jag kommer att fortsätta arbetet och slutföra renoveringen. Kan en av oss beviljas understöd?

Understöd beviljas endast en sådan småhusägare som bekostar alla projektets olika faser i sin helhet. Understöd kan alltså inte beviljas den nya ägaren om den tidigare ägaren har bekostat exempelvis borrning av jordvärmebrunn, avlägsnande av det gamla uppvärmningssystemet eller bekostat någon annan del av värmerenoveringen. Om renoveringen fortsätter under den nya ägarens ägartid, beviljas understöd inte heller den tidigare ägaren av fastigheten.

 

VAL AV UPPVÄRMINGSFORM

Hur påverkas beviljandet av understöd om huset förutom oljeuppvärmning har en värmelagrande eldstad, luftvärmepump eller annan kompletterande uppvärmning?

Det viktiga är att det oljeuppvärmningssystem som utgör den huvudsakliga uppvärmningsformen tas bort från småhuset och att det nya huvudsakliga värmesystemet inte använder fossila bränslen. En värmelagrande eldstad, luftvärmepump eller motsvarande som fungerar som kompletterande uppvärmningssystem påverkar inte beviljandet av understöd.

Kan jag få understöd om jag skaffar ett nytt uppvärmningssystem, men inte tar bort oljeuppvärmningen?

Det gamla oljeuppvärmningssystemet ska tas bort för att du ska kunna beviljas understöd. Om du vill lämna kvar det gamla oljeuppvärmningssystemet som ett reservsystem vid sidan av det nya systemet kan du ta reda på om ARAs energiunderstöd passar dina behov.

Kan man få understöd för ett hybridsystem med kombinerad luft-vattenvärmepump och oljebrännare? Apparaten är klassificerad som en luft-vattenvärmepump.

Understöd kan inte beviljas för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen och därför inte heller för hybridsystem där oljeuppvärmning fungerar som en del av det övriga uppvärmningssystemet.

Kan oljeuppvärmning lämnas kvar för att värma upp vattnet?

Det gamla oljeuppvärmningssystemet måste tas bort för att understödet ska kunna beviljas, så systemet kan inte lämnas kvar för uppvärmning av vatten.

Pannrummet har en kombipanna som fungerar med olja och ved. Jag ska byta oljeuppvärmningen mot en luft-vattenvärmepump. Kan jag behålla kombipannan för vedeldning som reservvärmekälla?

Kombipannan får i ett sådant här fall lämnas kvar, men för att du ska kunna beviljas understödet måste alla oljeuppvärmningsanläggningar (brännare, oljetank osv.) demonteras.

Vad annat ska man beakta vid valet av uppvärmningsform?

När man planerar en ersättande uppvärmningsform lönar det sig att på förhand utreda förutsättningarna för olika alternativ i den egna boendemiljön. Bland annat strängare praxis för placering av jordvärmesystem i grundvattenområden bör beaktas vid planeringen. Enligt nuvarande praxis är det i regel inte möjligt att placera jordvärmesystem i grundvattenområden.

Observera också att understödet beviljas för den uppvärmningsform som nämn i ansökan. Om uppvärmningsformen byts ut mitt under processen (till exempel från jordvärme till luft-vattenvärme), ska ändring i understödsbeslutet sökas. Ett separat beslut ges om ändringsansökan.

 

VAL AV UNDERSTÖDSFORM

Kan jag ansöka både om det här understödet och hushållsavdrag för byte av uppvärmningssystem?

Du kan inte beviljas två statliga stöd för samma åtgärd, dvs. i detta fall kan du inte få både hushållsavdrag och understöd för att avstå från oljeuppvärmning. Under utbetalningsprocessen anmäler UF-centret uppgifterna om det utbetalda stödet till Skatteförvaltningen. Det är dock bra att beakta möjligheten att använda hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad av småhus. Det, vilken stödform som är förmånligare varierar från fall till fall, så det lönar sig att reda ut alternativen. Mer information om hushållsavdraget finns på adressen vero.fi.

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och det här understödet? Kan jag söka båda?

Understöden har till en viss mån olika syften och grunderna för att bevilja dem skiljer sig också från varandra. Endast det ena understödet beviljas för samma åtgärd. De centrala skillnaderna mellan understöden klargörs nedan:

NTM-CENTRALENS UNDERSTÖD FÖR AVSTÅENDE AV OLJEUPPVÄRMING

 • Syftet med understödet: Uppmuntra småhusägare att avstå från oljeuppvärmning och byta uppvärmningsform.
 • Understödets belopp: 2 500 euro eller 4 000 euro beroende på det nya uppvärmningssystemet.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Plan och kostnadskalkyl.
 • Inledande av arbetet: Kan beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit tidigast 1.6.2020.

ARAS ENERGIUNDERSTÖD

 • Syftet med understödet: Förbättra byggnadens energiprestanda.
 • Understödets belopp: 4 000 eller 6 000 euro per bostad, dock högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. Beviljas endast om E-talet sjunker tillräckligt mycket.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Beräkning av E-talet vid byggtidpunkten samt beräkningar av reparationernas inverkan på E-talet och det nya E-talet.
 • Inledande av arbetet: Reparationerna får inledas först när understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.
 • Övrigt: Energiunderstödet kan också sökas av husbolag och s.k. ARA-samfund. Ett officiellt energicertifikat behövs till ansökan om utbetalning. Understödet kan överskrida 4 000 euro endast om reparationen leder till en energiprestanda som ligger nära nollenerginivå. Läs mer om ARAs energiunderstöd.

 

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD

Vilka utredningar ska jag lämna in när jag ansöker om understödet?

Bifoga följande bilagor till din ansökan: kostnadskalkyl och plan, eventuella fullmakter, eventuellt avtal om besittningsdelning samt för aktiebolag bolagsordningen eller någon annan utredning om ansvarsfördelningen. För det här understödet behövs till exempel inget energicertifikat. Ut planen ska framgå på vilket sätt det gamla oljeuppvärmningssystemet ska tas bort, till exempel i form av ett eller flera anbud. Planen ska också innehålla uppgifter om det nya uppvärmningssystemet och dess installation. Planen/anbudet ska redogöra för kostnaderna för att riva det gamla systemet och för att installera det nya. Planen kan också omfatta en fritt formulerad utredning av eget arbete. Planen ska innehålla uppgifter om följande åtgärder:

 1. avlägsnande av oljepanna, oljebrännare, oljecistern och oljeledningar i oljeuppvärmningssystemet och
 2. installation av ett ersättande uppvärmningssystem i stället för oljeuppvärmningssystemet

Utgångspunkten är att oljecisternen alltid ska avlägsnas i samband med utbyte av oljeuppvärmningssystemet om det söks understöd för åtgärder. Avvikelser:

 1. En oljecistern som befinner sig i marken behöver inte avlägsnas om miljövårdsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen. Med tillstånd avses ett myndighetsbeslut som kan överklagas.
 2. En oljecistern som är placerad inne i byggnaden behöver inte avlägsnas om det inte är möjligt att avlägsna cisternen utan att skada byggnadens bärande konstruktioner. Med bärande konstruktioner avses t.ex. grunden till en byggnad, sockel och bärande ytter- och mellanväggar.

 

En närstående till mig har ingen dator och behöver därför anvisningar och blanketter på papper. Var får man tag på dem?

Det är enklast och snabbast att göra ansökan elektroniskt i Miljöförvaltningens e-tjänst. Om din närstående inte har en dator eller nätbankskoder kan du skriva ut ansökningsanvisningar (pdf) och utskrivbara blanketter (suomi.fi) eller be NTM-centralens registratorskontor ([email protected]) att skicka anvisningar och blanketter i pappersform direkt till din närstående. Pappersblanketten och bilagorna kan skickas till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland per e-post eller per post.

Postadress:
NTM-centralen i Birkaland
PB 297
33101 Tammerfors

Besöksadress:
NTM-centralen i Birkaland
Yliopistonkatu 38
33100 Tammerfors

Hur hittar jag rätt ansökningsblankett i Regionförvaltningens e-tjänst?

 1. Via den här länken kommer du direkt till miljöunderstöden i Regionförvaltningens e-tjänst.
 2. Välj "Bidrag för att avstå från oljeuppvärmning i en bostadsbyggnad”.
 3. Logga in i tjänsten t.ex. med dina nätbankskoder.
 4. Blanketten öppnas. I rubriken står det "Nytt ärende – Understöd för miljö, kulturmiljö, vattendrag och vatten- och havsförvaltning" men "Bidrag för att avstå från oljeuppvärmning i en bostadsbyggnad” är förvalt underst på sidan.
 5. Fortsätt härifrån och fyll i blanketten.

Läs ansökningsanvisningarna (pdf) noggrant innan du fyller i blanketten. Om du behöver närmare anvisningar för användningen av Regionförvaltningens e-tjänst, läs anvisningarna för e-tjänsten.

Jag vill ge min make/maka/annan dödsbodelägare/annan kontaktperson fullmakt att ansöka om understöd. Hur gör jag det?

Fullmakten kan formuleras fritt och den undertecknade fullmakten skannas eller fotograferas med telefonen och bifogas till den elektroniska ansökan. Om du vill kan du använda följande mall:

Fullmakt

Jag/vi befullmäktigar (den befullmäktigades namn och personbeteckning/födelsedatum) att för min/vår räkning ansöka om bidrag för att avstå från oljeuppvärmning i en bostadsbyggnad på adressen xxx för att byta uppvärmningsformen för den bostad som jag/vi äger, och att sköta ärendet i olika skeden av processen, lämna in handlingar, ansöka om utbetalning av understödet på det bankkonto som hen har uppgett, samt att även i övrigt göra alla nödvändiga åtgärder på det sätt som hen anser vara bäst. Fullmakten gäller t.o.m. xx.xx.xxxx/tillsvidare.

Datum och ort

Fullmaktsgivarens/fullmaktsgivarnas underskrifter och namnförtydliganden

Är det småhusets ägare eller entreprenören som ska ansöka om understödet?

Understödet beviljas alltid småhusets ägare/flera ägare. Husets ägare kan med en fullmakt befullmäktiga en annan part att göra och underteckna understödsansökan på ägarens vägnar vid behov. I regionförvaltningens e-tjänst ska understödsansökan alltid göras på det sättet att en av småhusets ägare identifierar sig i e-tjänsten med certifikatkort, mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Hur får jag ett beslut?

Om du har angivit din e-postadress i ansökan, kontrollera din e-postlåda regelbundet (även skräppostlådan). En eventuell begäran om komplettering och beslut skickas via e-post. Om du inte har angivit en e-postadress, skickas begäran om kompletteringar och beslut per post.

Behöver jag tillstånd av andra myndigheter eller göra anmälningar utöver understödsansökan?

Det är bäst att rådfråga hemkommunen i ärendet. Den som ansöker om understödet ansvarar för att ansöka om alla nödvändiga tillstånd och göra anmälningar (bl.a. åtgärdsanmälan). Ett positivt understödsbeslut innebär inte att projektet automatiskt beviljas de tillstånd som behövs. Tillstånd ska sökas och anmälningar ska göras separat till varje myndighet.

När man planerar en ersättande uppvärmningsform lönar det sig att på förhand utreda förutsättningarna för olika alternativ i den egna boendemiljön. Bland annat strängare praxis för placering av jordvärmesystem i grundvattenområden bör beaktas vid planeringen. Enligt nuvarande praxis är det i regel inte möjligt att placera jordvärmesystem i grundvattenområden.

Jag har ansökt om understöd för jordvärme, men har ångrat mig och vill ha en luft-vattenvärmepump istället. Vad ska jag göra?

Understödet beviljas för den uppvärmningsform som ansökan gäller. Om uppvärmningsformen byts ut mitt under processen (till exempel från jordvärme till luft-vattenvärme), ska ändring i understödsbeslutet sökas. Ett separat beslut ges om ändringsansökan.

 

GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET

Anskaffning av fjärrvärme medför kostnader för anskaffning av utrustning och anslutning samt för avlägsnande av det gamla systemet. För vilka kostnader beviljas understöd?

Understödet är fast och det beviljas upp till 4 000 euro till sökande som avstår från oljeuppvärmning och övergår till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Kostnadernas art eller belopp inverkar inte på understödets belopp.

Kan jag få understöd om jag finansierar ändringsarbetet med lån eller avbetalning?

Extern finansiering hindrar inte att understöd beviljas eller betalas ut. Till ansökan om utbetalning ska bifogas verifikat över betalda fakturor eller annat intyg över demontering och installation av utrustning enligt planen.

Kan jag få understöd om jag själv demonterar det gamla oljeuppvärmningssystemet och installerar det nya systemet?

Arbetet kan utföras helt eller delvis själv. Att det gamla oljeuppvärmningssystemet har demonteras och att det nya uppvärmningssystemet har installerats bevisas då på annat sätt än med kvitton över utfört arbete, till exempel med ett intyg från det företag som installerar eller granskar uppvärmningssystemet. I fråga om jordvärme räcker det med den kommunala tillsynsmyndighetens inspektionsintyg. Även NTM-centralen utför inspektioner.

Observera att man på förhand ska anmäla till kommunens miljömyndighet om att oljecisternen avlägsnas. Miljömyndigheten ger därefter kommunspecifika anvisningar för avlägsnande av oljecisternen. Läs också anvisningarna av Räddningsverkens partnerskapsnätverk.

Ska oljecisternen avlägsnas för att få understöd?

Utgångspunkten är att oljecisternen alltid ska avlägsnas i samband med utbyte av oljeuppvärmningssystemet om det söks understöd för åtgärder. Avvikelser:

 1. En oljecistern som befinner sig i marken behöver inte avlägsnas om miljövårdsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen.
 2. En oljecistern som är placerad inne i byggnaden behöver inte avlägsnas om det inte är möjligt att avlägsna cisternen utan att skada byggnadens bärande konstruktioner. Med bärande konstruktioner avses t.ex. grunden till en byggnad, sockel och bärande ytter- och mellanväggar.

Hur kontrolleras/bevisas bytet av värmesystem?

När du söker om utbetalning för understödet ska du bifoga kvitton som bestyrker att det gamla oljeuppvärmningssystemet har avlägsnats samt att utrustningen för det nya systemet har skaffats och installerats. NTM-centralen eller kommunen kan också utföra en inspektion på plats.

Vart kan man föra en gammal oljepanna och oljetank?

Rådfråga kommunen eller det lokala avfallshanteringsbolaget.

Observera att man på förhand ska anmäla till kommunens miljömyndighet om att oljecisternen avlägsnas. Miljömyndigheten ger därefter kommunspecifika anvisningar för avlägsnande av oljecisternen. Läs också anvisningarna av Räddningsverkens partnerskapsnätverk.

 

UTBETALNING AV UNDERSTÖDET

Hur och när betalas understödet till mig?

Utbetalningsansökan kan lämnas in först efter ett positivt beslut om understöd. Understödet utbetalas i efterhand i en rat när projektet har genomförts i sin helhet. Om du har ansökt understöd elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, skicka också in utbetalningsansökan jämte bilagor i e-tjänsten. Du kan fylla i en utbetalningsansökan efter att du har loggat in och öppnat din understödsansökan på e-tjänstens skrivbord och valt fliken Betalningar.

Om du har ansökt om understöd med hjälp av en utskrivbar blankett kan du ansöka om utbetalning med hjälp av blanketten (suomi.fi). Förfrågningar beträffande utbetalningsansökan kan skickas per e-post: [email protected].

Jag har ansökt understöd elektroniskt i e-tjänsten. Hur gör jag en utbetalningsansökan elektroniskt?

 1. Gå till Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.f/sv).
 2. Logga in uppe till höger på sidan.
 3. Identifiera dig.
 4. Välj rätt år och öppna den inskickade ansökan.
 5. Gå till fliken Betalningar.
 6. Fyll i dina uppgifter, lägg till bilagor och skicka in ansökan.

Kan jag få understödet i förskott innan projektet är klart?

Det är tyvärr inte möjligt. Understödet betalas först när projektet har genomförts i sin helhet. Det är dock värt att beakta att extern finansiering för att genomföra renoveringen inte är ett hinder för understödet. Förfrågningar beträffande utbetalningsansökan kan skickas per e-post: [email protected]

EU flaggan + text: "Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU"

Genvägar

Ansök om understöd och utbetalning elektroniskt:

Ansök med en utskrivbar blankett (om det inte är möjligt att göra ansökan elektroniskt):

Ta kontakt

Uppdaterad: 21.11.2023