Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Understöd kan sökas så länge anslaget räcker, dock senast hösten 2022. Projektet ska vara färdigt, fakturan ska vara betald och ansökan om utbetalning ska vara hos utvecklings- och förvaltningscentret senast 18.11.2022.

Innehållet på webbsidan:

För vem och för hurdana objekt beviljas understöd?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder.

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Understöd beviljas per uppvärmningssystem. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd kan inte heller beviljas om sökanden har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål. Understöd beviljas inte heller i det fall att byggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd.

Hur mycket understöd kan man få?

Understödets belopp är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro när man övergår till andra uppvärmningssystem. Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv.

Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

Exakta anvisningar för ansökan om understöd publiceras i augusti 2020. Ansökan om understöd öppnas enligt preliminära uppgifter i början av september 2020.

Var får man mer information?

Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Mer information om understödet:

Mer information om uppvärmningsformerna:

ta kontakt
Genvägar

Hae sähköisesti:

Hae tulostettavilla lomakkeilla (vain jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista):