Navigeringsmeny
EPO Suunnittelu ja seuranta

Planering och uppföljning - Södra Österbotten

Verksamhetsplanering och -styrning

NTM-centralen utarbetar en strategisk resultatplan för varje regeringsperiod och resultatplaner skilt för varje förvaltningsområde. 

I den strategiska resultatplanen framförs de centrala målen för NTM-centralens verksamhet. Den strategiska resultatplanen utarbetas i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

I resultatplanerna för verksamheten framförs å sin sida konkreta åtgärder. Avtalen görs upp i samarbete med ministerierna som styr verksamheten.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna stadgas att i uppföljning och utvärdering av förverkligandet av målen för regionutveckling används åtminstone mätinstrument som beskriver

  1. regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  2. arbetsmarknadsläget
  3. befolkningsutvecklingen och välståndet
  4. en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp både resultaten av den egna verksamheten och verksamhetsmiljöns tillstånd och de förändringar som sker i den.

Förändringarna i verksamhetsmiljön och utvecklingens riktning påverkar den årliga strategiska resultatplaneringen och resultatplaneringen av verksamheten. Dessutom kan t.ex. ändringar av hur finansieringen riktas göras t.o.m. tämligen snabbt.

Informations- och prognostiseringssakkunniga analyserar utvecklingen av arbetsmarknaderna, branscherna, regionekonomin, verksamhetsmiljön samt infra- och samhällsstrukturen. Informationen används för att planera och fatta beslut om NTM-centralens verksamhet samt även i större utsträckning som stöd för region- och landskapsutveckling samt beslutsfattande.

Uppdaterad: 16.05.2022