Trafiksystemarbete

Den riksomfattande trafiksystemplanen som är under arbete drar upp riktlinjerna och ställer upp målen för utvecklingen av trafiksystemen för de följande 12 åren. 12-årsplanen ses alltid över med fyra års mellanrum. De riksomfattande målen som har valts ut är att främja hållbara former att färdas på (gång, cykling och kollektivtrafik), garantera tillgänglighet i hela Finland utgående från näringarnas, pendlingens och boendets behov samt att förbättra trafiksystemets effektivitet. I de regionala diskussionsmötena om riksomfattande trafiksystem framhävde landskapen i Österbotten i synnerhet nödvändigheten av att höja nivån på finansieringen för basväghållningen.

I trafiksystemarbetet utreder NTM-centralen regionens trafiksystem, dess tillstånd och utvecklingsbehovet i samarbete med landskapsförbunden, städerna, kommunerna, Trafikledsverkets och Traficoms sakkunniga och andra intressegrupper. Målet är ett tryggt, effektivt och ekonomiskt trafiksystem som betjänar väganvändarnas och användarna av trafiktjänsternas nuvarande och framtida rörelse- och transportbehov så väl som möjligt. NTM-centralen vill för sin del vara med och bygga upp ett allt mera fungerande och effektivare trafiksystem. Trafiksystemarbetet fokuserar på att förbättra den upplevda trafikservicenivån, såsom på att göra arbets- och skolresorna smidigare och tryggare.

Utveckling av trafiksystemen

Planläggningen och markanvändningsplaneringen i kommunerna och städerna spelar en avgörande roll med avsikt på hur trafikströmmarna uppstår och riktas. Betydande förändringar i markanvändningen betyder också stora förändringar i trafikmängderna. Större trafikmängder fordrar vanligen också att de befintliga trafiklederna förbättras eller att det byggs helt och hållet nya förbindelser. NTM-centralen fortsätter att föra utvecklingssamtal med kommunerna och städerna, i vilka kommunens planläggning granskas med avsikt på utveckling av områdesanvändningen och trafiksystemet.

På NTM-centralen i Södra Österbottens område framhävs trafikproblemen i de växande stadsregionerna på infartsvägarna till städerna och andra livligt trafikerade vägar i stadsregionerna. Markanvändningen utvecklas kraftigt uttryckligen längs dessa vägar som fungerar som huvudförbindelser, vilket ytterligare ökar trafikproblemen på de redan blockerade och otrygga trafiklederna. När mycket trafik trängs på samma trafikled, uppstår allt fler konflikter mellan den lokala kortdistanstrafiken och långdistanstrafiken. Investeringar i utvecklingen av infra som betjänar trafiklederna och trafiken släpar illa efter. I synnerhet satsningarna på att utveckla kollektivtrafiken och lättrafiklederna har varit obetydliga redan i flera år. Målen för den riksomfattande trafiksystemplanen omfattar i synnerhet satsningar på att främja hållbara sätt att färdas på och på att minska utsläppen från trafiken.

Resurserna för att utveckla trafiksystemet i glest bebyggda områden är mycket knappa. I dessa områden är det redan svårt att upprätthålla den befintliga trafikinfran. Ökningen av transporternas enhetsstorlek kan minska transporterna, men å andra sidan begränsar lågtrafikerade vägars och broars bärkraft ökningen av enhetsstorleken.

Trafiksystemarbetet i de österbottniska landskapen

I trafiksystemplanerna för Österbotten och Södra Österbotten samt i trafikstrategin för Mellersta Österbotten har de viktigaste metoderna för att trygga trafiksystemets funktion utretts. Trafiksystemarbetsgrupper på landskapsnivå följer regelbundet upp hur planeringen och verkställandet av spetsprojekten i landskapen framskrider samt diskuterar behoven av att utveckla trafiksystemen. NTM-centralen, Trafikledsverket och Trafik- och kommunikationsverket Traficom och de tre landskapen bedriver samarbete över landskapsgränserna i syfte att utveckla trafiksystemet. I sommar starta Södra Österbottens förbund tillsammans med NTM-centralen uppdateringen av landskapets trafiksystemplan. Österbottens förbund kommer också att inleda uppdateringen av trafiksystemplanen för landskapet tillsammans med NTM-centralen. I samarbetet över landskapsgränserna framhävs projekt längs huvudvägarna, vilka har omfattande betydelse för trafiken.

Förbindelserna från NTM-centralens område till övriga Finland och utomlands är mycket viktiga med avsikt på regionens konkurrenskraft. Det är nödvändigt att förbättra huvudvägarna för att transporterna inom näringslivet ska kunna tryggas. I sydlig riktning är utveckling av riksväg 3 ett av de viktigaste, om inte det viktigaste, projektet i hela regionen. Allteftersom trafikmängderna på huvudvägarna ökar, bör trafiksäkerheten och trafikens smidighet främjas t.ex. genom att göra anslutningarna tryggare, bredda huvudvägarna och bygga fler avsnitt med mitträcksförsedda omkörningsfiler. På samma sätt är det viktigt att förbättra kapaciteten på huvudbanan på avsnittet Seinäjoki–Tammerfors. Planeringen i anslutning till järnvägen Seinäjoki-Vasa har inletts i år. Avsikten är att minska antalet plankorsningar och höja hastigheten till 140 km/h.

Förbindelserna som går i öst-västlig riktning är ställvis i dåligt skick, vilket man är medveten om i regionen. Det är en brist, som stör utvecklingen förutom vid västkusten även i hela mellersta Finland. Förbindelserna till hamnarna i Österbotten bör även vidareutvecklas. Det är viktigt att trygga färjtrafiken till Sverige med avsikt både på persontrafiken och godstrafiken.