Weeefiner fångar upp näringsämnen i fiskodlingsbassänger

Weeefiner Oy i Jyväskylä utvecklar lösningar för att ta tillvara näringsämnen ur vattnet i fiskodlingsbassänger. Löst fosfor, kväve och kalium från fiskfoder och -avföring är skadliga för fisken som föds upp i recirkulerat vatten, men ämnena kan vara en värdefull råmaterialkälla för återvunna gödselmedel.

Kuvassa vierekkäin seisovat Saara Tuhkanen ja Iida Kortelahti. Saara Tuhkasella käsissään yrityksen kehittämä siepparilaite. Iida Kortelahden käsissä siepparin sisään tulevat, pyöreät suodatinkiekot.
Weeefiners utvecklingschef Saara Tuhkanen (till vänster) och kemist Iida Kortelahti presenterade 4D-infångarteknologin i företagets nya utrymmen som finns i Eteläportti i Jyväskylä. Teknologin grundar sig på kemiskt aktiva filter i 3D-utskrift.

Startup-företaget Weeefiner Oy, som startade från Jyväskylä universitets forskning, har skapat innovationen med 4D-infångarteknologin, med vilken man kan ta tillvara olika upplösta material såsom metaller och näringsämnen i olika typer av vatten. Användningsobjekten är exempelvis process- och gruvindustrin, metallförädling samt dag- och avloppsvatten.

”Vi vet att vår infångare kan utöver metaller också ta tillvara näringsämnen. Vi fick idén till projektet när vi hörde att näringsämnen som löst upp sig i vattnet vid fiskodlingsanläggningarna är ett problem. Det är svårt att ta bort näringsämnena och ännu svårare att återvinna dem”, berättar projektets projektchef Saara Tuhkanen på Weeefiner.

”Med nuvarande lösningar kan nitrat tas bort ut vattnet vid uppfödning i recirkulerat vatten, men det kan inte tas tillvara. Med vår teknologi kan man ta tillvara näringskoncentrat i vattnet, vilket kan användas inom någon annan industribransch som återvunna gödselmedel”, berättar projektets kemist Iida Kortelahti på Weeefiner.

Weeefinerin pilotointilaitteisto
Med denna pilotanordning testas tillvaratagning av näringsämnen vid Naturresursinstitutets fiskodlingsanläggning i Laukaa.

100 tusen kilogram kväve tas tillvara per år och fiskodlingsanläggning

Vattnet som behandlas med Weeefiners teknologi pumpas via infångaren och de upplösta materialen fastnar i det porösa filtret som är 3D-utskrivet. Materialen kan återföras till processen eller förädlas på annat ställe och de skadliga ämnena hamnar inte i miljön.

I sitt näringsåtervinningsprojekt har Weeefiner testat nya typer av infångarreaktorer och utvecklat tillvaratagningen av näringsämnen i laboratorietest. Dessutom har man utrett i vilken form näringskoncentratet kan vidareanvändas så väl som möjligt.

På basis av utredningar och laboratorietest övergick man till test i större skala vid Naturresursinstitutets fiskodlingsanläggning i Laukaa, där pilotförsök gjordes med fullskalig användning av anordningen under flera veckors tid.

”Laboratorieresultaten är mycket lovande, vi har lyckats ta tillvara nitrat mycket väl. Härifrån är det bra att gå vidare med pilotprojekt”, konstaterade Iida Kortelahti vid intervjun i oktober 2023. Pilotprojektet i Laukaa inleddes i november 2023.

Projektets genomslagskraft är beskrivande genom att till och med 100 000 kilogram nitratkväve skulle kunna tas tillvara under ett år vid en fullskalig fiskodlingsanläggning i recirkulerat vatten enligt Weeefiners beräkningar.

Eri kokoisia 4D-siepparin suodattimia.

Framtiden för med sig fler näringsprojekt

Tuhkanen och Kortelahti konstaterar att utan finansiering från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen skulle det inte ha varit möjligt att genomföra projektet.

”Pilotprojekt vid en fiskodlingsanläggning i mindre skala är en bra möjlighet att utveckla vår metod för att vi i framtiden ska kunna behandla större mängden näringsämnen och vatten. Efter projektet har vi en färdigare produkt, som är till nytta för många kunder”, konstaterar Saara Tuhkanen.

Enligt Tuhkanen ökar kundefterfrågan när det gäller tillvaratagning av näringsämnen. Weeefiner har absolut för avsikt att genomföra fler näringsprojekt i framtiden.

Weeefiner Oy:s projekt för att ta tillvara nitrat, fosfat och kalium i vattnet vid fiskodlingsanläggningar som använder recirkulerat vatten i syfte att framställa återvunna gödselmedel (Kierrätyslannoitetta kiertovesikasvatuksesta – Nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenotto kalanviljelyaltaiden vesistä) har beviljats finansiering från det riksomfattande försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Projektets totala budget är 318 550 euro, av vilket 80 procent, dvs. 254 840 euro, beviljades i understöd ur försöksprogrammet. Tidtabellen för att genomföra projektet är 1.1.2023–30.6.2024.

Utforska projektet mer i videon (youtube.com).

Uppdaterad: 21.02.2024