Navigeringsmeny
EPO Tehtävät ja toiminta

Uppgifter och verksamhet - Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten är en aktör inom statsförvaltningen, som sköter mångsidiga uppgifter i anslutning till näringslivet, trafiken och miljön i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. NTM-centralerna verkar i intensiv växelverkan och nära samarbete med partnernätverken i syfte att främja regionens livskraft, hållbara tillväxt, framtid samt välstånd och interna säkerhet.

NTM-centralerna främjar regional utveckling genom att sköta statsförvaltningens uppgifter i anslutning till verkställande och utveckling i regionerna. NTM-centralen är en statlig utvecklings- och servicecentral som svarar på näringslivets, arbetsmarknadens och landsbygdens föränderliga behov. NTM-centralen främjar natur- och miljöskydd samt hållbart nyttjande av naturresurser och områden. NTM-centralen erbjuder ett fungerande och tryggt vägnät för medborgarnas och näringslivets behov och ansvarar för väghållningen och upphandlingen av den offentliga trafiken i sitt verksamhetsområde.

Värden

 • Kundorientering
 • Samarbete
 • Sakkunnighet

Verksamhetens tyngdpunkter

 • Vi tryggar välfärd och jämlikhet
 • Vi förstärker livskraften
 • Vi strävar efter kolneutralitet

NTM-centralen i Södra Österbottens uppgifter

NTM-centralen har följande ansvarsområden:

 • Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens
 • Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
 • Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Ansvarsområdena för trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser är verksamma i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens är verksamt i området av Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten har verksamhetsställen i Seinäjoki, Vasa och Karleby.

Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens

 • Regionala utvecklings- och verkställighetsuppgifter i anslutning till programmen för utveckling av landsbygden i Fastlands-Finland samt samarbete med övriga myndigheter och intressegrupper
 • finansiering av gårdsbruksekonomi och jordbrukstillsyn
 • inspektioner som gäller ekoproduktion, växthälsa och produktionssatsningar inom jordbruket
 • ansökan och genomföring av projekt som finansieras via EU-programmen
 • styrning, utbildning och stödjande av arbets- och näringsbyrån
 • internationella uppgifter och närområdessamarbete
 • sysselsättning och kompetens
 • företagande, företagsutveckling och koordinering av företagstjänsterna
 • immigration, integrering och etniska förhållanden
 • övriga ärenden som föreskrivs ansvarsområdet för behandling.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 • Planering av trafiksystemet och dess funktion
 • trafiksäkerhet
 • planering av väghållningen
 • upphandlingar av väghållningsplanering och experttjänster
 • anordnande av offentlig trafik
 • övriga uppgifter som gäller trafik och infrastruktur
 • övriga ärenden som föreskrivs ansvarsområdet för behandling.

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

 • miljöskydd
 • områdesanvändning
 • naturskydd
 • vattenvård och uppföljning av miljöns tillstånd
 • utveckling och närområdessamarbete
 • användning och vård av vattenresurser
 • ansökan och genomföring av projekt som finansieras via EU-programmen
 • övriga ärenden som föreskrivs ansvarsområdet för behandling.

Riksomfattande uppgifter

 • Kontaktpunktsmyndighet enligt lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (RED II)
 • vindkraftsrådgivning
 • experttjänster som gäller grundtorrläggning och dikningsförrättningar
 • hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruksområdet (tillsammans med NTM-centralen i Norra Österbotten)
 • centraliserad skötsel av den hydrologiska egendomen och framställning av hydrologisk information
 • centraliserat ägande av statens vattendragskonstruktioner och underhåll av konstruktionerna
 • administrering av och verkställandeuppgifter i anslutning till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020-2022
 • koordinering av återställande av myrmarkerna inom ramen för HELMI-livsmiljöprogrammet 2020-2022 (VESPA)
 • koordinering av vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet (VHA 3)

Uppdaterad: 28.06.2021