Soilfoods jordförbättringsmedel kan halvera erosion och fosforavrinning i lermarker

Soilfood Oy har tillsammans med Naturresursinstitutet och företagspartners undersökt nyttan för jordbrukare, miljön och hela samhället av att använda jordförbättringsfiber på lång sikt. Undersökningarna har utvidgats från försöksrutor till avrinningsområden och de kommer att fortsätta i Skärgårdshavets område som är ett kritiskt område med avsikt på näringsavrinning. Jordförbättringsfiber som har utvecklats av Soilfood används som bäst på cirka 3000 åkerhektar i Finland.​​

© Creative Crue

I den finländska skogsindustrin uppstår varje år cirka 600 000 ton biflöden, som i stället för att brännas upp kan utnyttjas som jordförbättringsmedel i jordbruket. Soilfood har undersökt användningen av jordförbättringsfiber i åkerbruket under flera års tid.

”Kring år 2014 möttes skogsindustrins och jordbrukets forsknings- och produktutvecklingsbehov i Naturresursinstitutets och skogsindustriföretagens gemensamma projekt. Det föddes en tanke om att jordförbättringsmedel skulle kunna förbättra lerjordens grynstruktur, minska erosion och utsköljning av närsalter från lerjordar”, berättar projektchef Eetu Virtanen från Soilfood.

I det långvariga fältförsöket utfördes de första behandlingarna med jordförbättringsfiber år 2015 och behandlingarna upprepades år 2020. Naturresursinstitutet har haft hand om försöksverksamheten på försöksfältet i Jokioinen.

”Resultaten från det första fältförsöket har varit ytterst lovande och det har uppstått ett behov av att samla mer forskningsinformation om produkternas effekter”, säger Virtanen.

Fiberbehandlingens effekt håller cirka 5 år

Soilfood har fått finansiering från Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för tre olika forskningsprojekt kring jordförbättringsmedel. I det senaste projektet följer man upp effekterna av upprepad behandling med jordförbättringsmedel i miljön och för växtodlingen och resultaten jämförs med resultaten från tidigare behandling. I projektet har det observerats att åkerjordens grynstruktur förstärktes ytterligare efter ny behandling.

Enligt Virtanen har det framställts rikligt med nya forskningsdata om jordförbättringsfiber under de senaste 8 åren. Bland annat effekterna på åkerns mikrobiologi och organismer samt på åkerns förmåga att hålla kvar näringsämnen har undersökts.

”Jordförbättringsfiber är en effektiv vattenskyddsmetod inom jordbruket. Fiber kan halvera erosion och fosforavrinning från lerjordar och behandlingen håller sin effekt i cirka 5 år”, sammanfattar Virtanen projektets viktigaste resultat.

Enligt Virtanen har användningen av jordförbättringsfiber utökats i Finland och för tillfället används fiber på cirka 3000 åkerhektar. Soilfoods har som mål är att öka marknaden för jordförbättringsfiber ytterligare både i Finland och i Europa.

© Creative Crue.

Forskningen utvidgas till Skärgårdshavets avrinningsområde

Undersökningen har utvidgats till avrinningsområdesnivå i projekten som finansieras av miljöministeriet. För tillfället bereds ett försök i Savijoki ås avrinningsområde som hör till Skärgårdshavets avrinningsområde. I försöket kan jordbrukarna välja antingen gips, strukturkalk eller jordförbättringsfiber enligt åkrarnas behov. Projektet leds av Naturresursinstitutet och genomförs av NTM-centralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral.

I statsminister Orpos regeringsprogram har det antecknats att urvalet av jordförbättringsmedel utvidgas vid sidan av gips även till strukturkalkning och jordförbättringsfiber.

”När alla dessa tre fungerande metoder blir tillgängliga för jordbrukaren, tror vi att effekten blir större framför allt i Skärgårdshavets avrinningsområde, där det brådskar att minska fosforurlakningen och hålla kvar fosfor i åkern så att den är tillgänglig för växterna”, säger Virtanen.

Projektfinansieringen har gjort långvarig forskning möjlig

Virtanen konstaterar att projektfinansieringen från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har spelat en nyckelroll i forskningsarbetet.

”Utan projekten som har finansierats via försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen skulle vårt företag inte ha haft möjlighet att utföra högklassig och långvarig forskning. Dessutom har det skapats en unik sammanslutning kring försöksverksamheten tillsammans med våra företags- och forskningspartners”, konstaterar Eetu Virtanen.

Metsä Group, Stora Enso, Biolan och Europeiska pappersindustrins förbund Cepi har understött Soilfoods projekt.

Soilfood som har grundats år 2015 förädlar produktionsinsatser för jordbruket och råmaterial för industrin av industrins biflöden.

Soilfood har beviljats finansiering från det riksomfattande försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för inalles fem olika projekt:

  • Näringsfiber – Odlingsförsök med fiberhaltiga biprodukter från skogsindustrin, 1.1.2018–31.12.2019. Projektets totalbudget: 245 000 euro, för vilket 60 % i understöd
  • Soil improvement fibres, 1.1.2021 - 31.8.2022. Projektets totalbudget: 242 500 euro, för vilket 60 % i understöd (145 500 euro)
  • Investering för behandling och förädling av återvunna jordförbättringsmedel, 27.9.2021 - 31.3.2022. Projektets totalbudget: 712 877 euro, för vilket 55 % i understöd (392 082 euro)
  • Soil improvement fibres 2, 1.9.2022 - 31.8.2024. Projektets totalbudget: 293 320 euro, för vilket 60 % i understöd (175 992 euro)
  • Företagets digitaliseringsprojekt, 1.2.2023 - 31.8.2024. Projektets totalbudget: 455 916,80 euro, för vilket 50 % i understöd (227 958,40 euro)

Uppdaterad: 26.04.2024