Fiskeriindustrins avloppsvatten omvandlas till gödsel med en elektrokemisk metod

Sirkku Rönkä ja Mikael Åbacka seisovat vierekkäin. Taustalla näkyy merta Kaskisten satamassa ja ruskaista metsää.
Flocon Technologies Oy:s verkställande direktör Sirkku Rönkä och styrelsens ordförande Mikael Åbacka.

Flocon Technologies Oy i Esbo återvinner olika typer av avloppsvatten. Företaget separerar föroreningar eller näringsämnen från avloppsvatten med den elektrokemiska vattenreningsmetoden som företaget har utvecklat. Som bäst utvecklar Flocon en ny behandlingsprocess för avloppsvatten från fiskeriindustrin.

”Med Flocons elektrokemiska vattenreningsmetod kan vi separera partiklar, föroreningar och näringsämnen ur avlopps- och processvatten i flock och på det sättet rena vattnet för återvinning. I metoden uppstår överhuvudtaget inget slam. Flocken som torkar av sig själv kan exempelvis pelleteras eller blandas upp med olika fraktioner och på det sättet användas som gödselmedel”, berättar Flocon Technologies Oy:s verkställande direktör Sirkku Rönkä.

”Det är också möjligt att använda teknologin i cirkulationsvattenodling, dvs. RAS-odling. Det behövs denna typ av produktion i världen, där fisken odlas nära kunderna”, fortsätter Flocons styrelseordförande Mikael Åbacka.

Resultaten presenteras för fiskrensningsanläggningar, köttproducenter och tillverkare av näringsämnen

Målet med projektet som syftar till att separera näringsämnen från fiskeriindustrins avloppsvatten med den elektrokemiska metoden Flocon är att utveckla en process, med vilken biomassa kan utnyttjas lokalt för gödselproduktion i motsats till att massan transporteras som avloppsvatten till något annat ställe. Forsknings- och utvecklingsprojektet genomfördes under tiden 1.6–30.11.2023.

För projektet har man framställt en prototyp, med vilken provkörningar görs med tvättvatten från fiskrensningen i Hamnskärs Laxs utrymmen i Kaskö. Försöksutrustningens energiförbrukning är cirka 2 kilowattimmar per kubikmeter blodvatten.

För tillfället leds tvättvattnen från fiskrensning till kommunala avloppsreningsverk, som inte alltid ligger i närheten av fiskrensningsanläggningarna. I och med projektet underlättas logistiken när avloppsvattnet rengörs lokalt och de separerade näringsämnena transporteras i fast form för att användas som gödsel.

”Test har visat att vattnet kan rengöras till sådan nivå att det kan släppas ut i naturen efter reningsprocessen. Vattnet till och med hygieniseras, eftersom det elektriska fältet tar kål på bakterierna”, berättar Sirkku Rönkä.

”Vi kan också göra en sådan process, i vilken ammoniumkväve blir kvar i vattenfasen och all fosfor avskiljs i flock. Vattnet kan spridas på åker exempelvis i sådana områden där fosformängderna överskrids”, berättar Mikael Åbacka.
Flocon har för avsikt att presentera projektets resultat för fiskrensningsanläggningarna och köttproducenterna. Dessutom ska flockens gödselkvalitet analyseras i samarbete med gödseltillverkare och experter.

Kuvassa vasemmalla läpinäkyvä muovikuppi, jossa punaista nestettä ja sen edessä paperilapulla teksti "Puhdistamaton verivesi." Vieressä oikealla läpinäkyvä muovikuppi, jonka edessä lukee "Puhdistettu". Viimeisenä rivissä tummanruskea nokare flokkia.
Blodvatten är råmaterial för ren gödsel.

Teknologin har också testats på svingödsel

Projektet utnyttjar företagets tidigare forsknings- och utvecklingsarbete. Flocon genomförde sitt första projekt för näringsåtervinning åren 2018–2019, då teknologin utnyttjades för att separera näringsämnen ur slamgödsel från svin.

Rönkä och Åbacka berättar att fosforn i svingödsel kunde tas tillvara ypperligt, men kväve endast till 30–50-procent. Genom att effektivera förbehandlingen är det också möjligt att avlägsna kväve mera effektivt i framtiden.

”I det första projektet märkte vi också att det är nyttigt att rengöra olika avloppsvattenfraktioner skilt för att man ska få ett renare gödselmedel”, konstaterar Sirkku Rönkä.

Bidrag från försöksprogrammet har gjort företagets produktutvecklingsarbete möjligt

Rönkä och Åbacka konstaterar att med projektet kom företaget vidare från skrivbordsarbete till omsättning i praktiken. De anser att bidrag från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har gjort det lilla företagets produktutvecklingsarbete möjligt.

”Annars skulle vi inte kunna göra annat än de projekt som kunden beställer. Vi har ännu inte hittat kunder som betalar för att rena avloppsvatten från fiskrensning – vi måste först bevisa att processen fungerar. Vi har också vidareutvecklat vår reaktor för att kunna erbjuda en lösning som fungerar bättre”, konstaterar de.

Den totala budgeten för projektet för separering av näringsämnen från fiskeriindustrins avloppsvatten med den elektrokemiska Flocon-metoden (FLOCKALA) är 67 000 euro, för vilken 70 %, dvs. 46 900 euro har beviljats i bidrag från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Flocon fick bidrag ut försöksprogrammet för första gången åren 2018–2020, då företaget gick under namnet Axolot Solutions Finland Oy. Den totala budgeten för projektet för återvinning av näringsämnen i slam med den elektrokemiska vattenreningsmetoden var 175 547 euro, för vilket 45 %, dvs. 78 996 euro, beviljades i bidrag.

Titta på viden (undertexter på svenska) (youtube.com)

Uppdaterad: 31.01.2024