Redono utvecklar ett lokalt ekosystem för matproduktion i Lojo

År 2016 började Henri Laine fundera på vad han skulle kunna göra för jordklotets bästa och för en bättre framtid. Laine som då var ingenjör inom processteknik arbetade med vattenrening i industrianläggningar. Han var särskilt bekymrad över tillgången till ren mat och rent vatten.

”Inom industrin kan alla biflöden inte alltid behandlas lokalt. Om det finns objekt där biflödena kan utnyttjas så blir transporten ett problem. Jag funderade på hur den befintliga industrin skulle kunna utnyttjas i lokal matproduktion och hur maten skulle kunna produceras på ett hållbart sätt och började ta fram en idé”, säger Henri Laine.

Sagt och gjort, Laine började söka på nätet, varifrån han skulle kunna få pengar för att utveckla sin idé. Han stötte på försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, som administreras av NTM-centralen i Södra Österbotten och som erbjuder understöd till små och medelstora industriföretag som främjar näringsåtervinning. Laine tog kontakt med NTM-centralen och från det startade både det första projektet och Laines företag Redono Oy.

Redonon toimitusjohtaja Henri Laine seisoo sisäviljelykontissa.
Redono Oy:s verkställande direktör Henri Laine.

Industribiflöden återvinns i urban matproduktion

Det nya företaget utvecklade BioFeed-enheten i containerstorlek i genomförbarhetsundersökningen som utfördes åren 2017–2018. Enheten producerar flytande gödsel av biflöden från industrin. Gödseln användes i odlingsförsök med bland annat mikroalger och olika växter i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia. I projektet framgick att konceptet kan tillämpas bland annat på biflöden från bryggerier, biogasanläggningar och cirkulationsvattenverk för fisk.

”BioFeed-behandlingsprocessen för industribiflöden som vi har utvecklat i projektet är i dag en patenterad metod”, berättar Laine.

Nu utvecklar företaget tillsammans med sina samarbetspartners en större produktionsmiljö i kommersiell skala, dvs. ett ekosystem för lokal urban matproduktion vid Rosk'n Rolls Munka avfallscentral i Lojo. På avfallscentralen finns också Gasums biogasanläggning, som producerar biogas och återvunna gödselmedel av bioavfall som samlas in i Nyland.

Illustration av ett lokalt ekosystem för urban matproduktion, som med hjälp av Redonos BioFeed-anläggning skulle kunna framställa närproducerad mat året runt samt råmaterial för livsmedelsproduktion med hjälp av cirkulär ekonomi.

Redonos BioFeed-behandlingsanläggning förädlar 10 000 kubikmeter näringsprodukter som passar för inomhusodlingsteknologier av gödselmedel som framställs i biogasanläggningar. De återvunna näringsämnena utnyttjas lokalt bland annat i produktion av mikroalger, arktiska örter, gourmet- och medicinska svampar, humle och andra matväxter.

”Syftet i projektet med PURE-genomförbarhetsundersökningen är att skapa ett företagsekosystem på Munka som betjänar flera olika parter och i vilket näringsämnen cirkulerar lokalt och närproducerad mat framställs året runt. I framtiden kan konceptet dimensioneras även för andra områden och för den internationella marknaden”, säger Laine.

Under projektets förlopp har olika behandlingsmetoder för gödsel från biogasanläggningar testats, en kommersiell modell av BioFeed-lösningen planerats och försök gjorts i inomhusodling med återvunna gödselpreparat. Vid tidpunkten för intervjun har odlingsförsöken avslutats och enlig Laine har de lyckats enligt förväntningarna. I odlingsförsöken odlades brännässla i samarbete med Arctic Warriors Oy såsom även andra matväxter och groddar. I samarbete med Bio-forskningsenheten vid HAMK har man också lyckats odla mikroalger med återvunna gödselmedel.

Med Redonos återvunna gödselmedel har man utfört odlingsförsök med olika växter. På bilden Redono Oy:s projektarbetare Tiia Laine och vattenodlingssystemet för örtväxter.
Brännässla har odlats med återvunna gödselmedel tillsammans med Arctic Warriors Oy.
Med återvunna gödselmedel gjordes också odlingsförsök med mikroalgen Chlorella Vulgaris i Bio-forskningsmiljön vid HAMK.

Samarbete är hörnstenen i projekten

Redono har fört sin idé vidare i flera projekt som fått bidrag av olika finansiärer. Utöver försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har företaget också fått bidrag av Business Finland och Sitra.

”Projekten har varit viktiga utvecklingssteg i företagets verksamhet och erbjudit en plattform för samarbetet mellan flera aktörer. Statens understöd har gjort det möjligt att skapa tillräckliga resurser för att genomföra projekten effektivt enligt planerna”, säger Laine.

Laine poängterar särskilt samarbetets betydelse. Redono samarbetar intensivt med företagen, läroinrättningarna och staden.
Efter PURE-projektet har Redono för avsikt att gå vidare i praktiken och fortsätta planeringsarbetet med samarbetsparterna bland annat genom att kartlägga investeringsbehoven.

Redono har beviljats finansiering från det riksomfattande försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för två forsknings- och utvecklingsprojekt. Den totala budgeten för REDONO-projektet, som genomfördes 1.5.2017–28.2.2018, var 103 000 euro, för vilket 70 procent (72 100 euro) beviljades i understöd ur försöksprogrammet. Den totala budgeten för PURE-projektet (Paikallisen Urbaanin Ruoan Ekosysteemi), som genomförs 1.12.2022–29.2.2024, är 250 000 euro, för vilket 70 procent (175 000 euro) har beviljats i understöd ur försöksprogrammet.

Ilmakuva PURE-tuotantoympäristöstä Lohjan Munkkaan jäteasemalla.
PURE-produktionsmiljö som planerats på Rosk'n Roll Oy:s Munka avfallscentral i Lojo. BioFeed-anläggningen behandlar 10 000 ton återvunna gödselmedel per år. Gödseln används i framställningen av mikroalger, humle och svamp samt i en vertikal växtodlingsanläggning. Anläggningshelheten innefattar också en förädlings-, behandlings-, lager- och logistikcentral.

Uppdaterad: 11.03.2024