Navigeringsmeny
ESA Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Arvomme

 • Asiakaslähtöisyys
 • Asiantuntijuus
 • Yhteistyö

Tehtävämme

 • Yrittäjyys ja työllisyys
 • Työvoiman osaamisen kehittäminen
 • Maaseudun kehittäminen
 • Maahanmuutto
 • Ympäristönsuojelu
 • Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus sekä kulttuuriympäristön hoito
 • Luonnonsuojelu ja –hoito
 • Vesivarojen käyttö ja hoito
 • Ympäristön tilan seuranta
 • Yleisen edun valvonta

ELY-keskuksen tehtäviä hoidetaan Elinkeinot, työvoima ja osaaminen sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilla. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella sekä koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. 

Valtakunnalliset vastuut

ELY-keskuksessa toimii vastuualueista erillisenä yksikkönä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus. TE-asiakaspalvelukeskus antaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja puhelimen, chatin, sähköpostin, some-kanavien ja muiden sähköisten viestintävälineiden avulla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja henkilöasiakkaille myös venäjäksi.

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa ELY-keskusten vesihuoltotehtävistä keskitetysti koko Suomen alueella. Vesihuoltotehtäviin sisältyvät vesihuoltolain mukaiset valvonta ja edistämistehtävät. Ympäristönsuojelulain mukainen jätevedenpuhdistamoiden valvonta ja vesilain mukainen pohjaveden oton valvonta jatkuu edelleen paikallisissa ELY-keskuksissa.

EU-rakennerahastotehtävät

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Itä-Suomen alueella. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Tie- ja liikennetehtävät

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Etelä-Savon alueella tie- ja liikenneolojen suunnittelutehtävät, tienpidon hankinnat, julkisen liikenteen järjestämisen sekä muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät. Myös Etelä-Savon maahanmuuttotehtävät ja kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee Etelä-Savon ELY-keskuksen toimintaa ja käsittelee muun muassa ELY-keskuksen tulossuunnitelmaa, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta sekä muita toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita. Neuvottelukunta tukee myös keskuksen ja kumppaneiden välisen yhteistyön edistämistä. 

Uppdaterad: 11.08.2022