Navigeringsmeny
Webropol-kyselyjen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Satakunnan ELY-keskuksen Webropol-kyselyt

Tietosuojalaki (1050/2018)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 30.12.2022

Rekisterinpitäjä

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö: Iida Pakkanen
Organisaatio: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osoite: Yrjönkatu 6, 28100 Pori
Puhelin: 0295 022 909
Sähköposti: [email protected]
ELY-keskusten tietosuojavastaava: [email protected]
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ELY-keskuksissa

Rekisterin nimi

Webropol-kyselyn tietosuojaseloste (tarkempi nimi vaihtuu kyselyn mukaan)

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokyselyiden toteuttamiseksi, niiden palautteen käsittelemiseksi, ilmoittautumistietojen keräämiseksi sekä lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttamiseen.
Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, jotka vaihtelevat kyselykohtaisesti. Tällaisia henkilötietoja voivat olla kyselyn tarkoituksen mukaan:
•    Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, paikkatieto, organisaatio
•    Demografiset tiedot: sukupuoli, ikä
•    Muut asian hoitamisen kannalta tarpeelliset asiakkaan itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjoiden, palautteiden, kyselyjen tai tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsy rekisterin tietoihin on kyselyn luoneella ELY-keskuksen työntekijällä ja tapauskohtaisesti ELY-keskuksen työntekijöillä, joille on luovutettu kyselyn käyttöoikeudet välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai kolmansille tahoille ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysoikeus

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa vastauksen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus:
•    tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu rekisteriin
•    vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista
•    saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
•    rajoittaa tietojen käsittelyä
•    siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

 

Uppdaterad: 23.01.2024