Navigeringsmeny
POH Suunnittelu ja seuranta_sv

Planering och uppföljning -
Österbotten och Mellersta Österbotten

Verksamhetsplanering och -styrning

Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har ett gemensamt strategidokument. Dessutom har varje regionförvaltningsverk och NTM-central ett resultatavtal. NTM-centralerna ingår sina resultatavtal med arbets- och näringsministeriet. Strategidokumentet och resultatavtalen uppgörs för regeringens mandatperiod. Dokumentets och avtalens innehåll ses vid behov över årligen, med beaktande av ramarna för statsfinanserna samt statsbudgeten.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna föreskrivs att man vid uppföljning och utvärdering av utvecklingen ska använda mätinstrument som beskriver

  1. regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  2. arbetsmarknadsläget
  3. befolkningsutvecklingen och välståndet
  4. en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralen i Österbotten följer upp både resultaten av sin egen verksamhet och omvärldens tillstånd och förändringar.

Förändringar i omvärlden och utvecklingstrender påverkar den årliga strategiska och operativa resultatplaneringen. Utöver det kan man också snabbt ändra t.ex. inriktningen av finansieringen.

Informations- och prognostiseringsexperterna analyserar den utveckling som sker inom arbetsmarknaden, branscherna, regionekonomin, omvärlden samt infra- och samhällsstrukturen. Uppgifterna utnyttjas när man planerar NTM-centralens verksamhet och fattar beslut och också mer omfattande som stöd för region- och landskapsutvecklingen samt beslutsfattandet.

Uppdaterad: 02.11.2022