Navigeringsmeny
POH Talous ja elinkeinoelämä

Ekonomi och näringsliv -
Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida publiceras uppföljnings-, prognostiserings- och statistikmaterial som gäller ekonomi och näringsliv. På sidan finns endast det senast publicerade materialet. Frågor om äldre material kan skickas per e-post till registratur.osterbotten(at)ntm-centralen.fi

Regionala utvecklingsutsikter

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna ger ut två gånger om året. I den sammanställs NTM-centralernas och andra regionutvecklares syn på NTM-centralens områdes och dess ekonomiska regioners nuläge och framtida utvecklingsutsikter. I översikten utvärderas regionens utvecklingsutsikter ur tre olika perspektiv, vilka är näringsliv och företagsverksamhet, arbetslöshetens mängd och struktur samt tillgång på kunnig arbetskraft.

SMF-företagsbarometern

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet utföra SMF-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska omvärld. Därmed ger den en bild av finländska små och medelstora företags uppfattningar om förändringarna i den ekonomiska omvärlden och de faktorer som påverkar företagens affärsverksamhet och utvecklingsutsikter. Barometern publiceras såväl som en riksomfattande rapport som regionala rapporter.

Konjunkturöversikt

Avsikten med översikten är att ta fram så färsk information som möjligt om de senaste konjunkturerna inom de viktigaste industribranscherna och huvudbranscherna i båda våra landskap. Som material används månatliga uppgifter om omsättningen. De beställs av Statistikcentralen i samarbete med Österbottens handelskammare, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund. Översikten ges ut två gånger om året, på  våren och hösten.

Finansieringspublikation

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten publicerar årligen en publikation över den
finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och
Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering
även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikation
omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens
NTM-centrals område.