Navigeringsmeny
POH Projektit ja hankkeet_sv

Projekt -
Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida finns en sammanställning över Österbottens NTM-centrals pågående projekt och egna utvecklingsprojekt. För projekt inom ansvarsområdena trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser svarar NTM-centralen i Södra Österbotten >> Välj Södra Österbotten under rubriken Välj område uppe till höger.

Näringar, arbetskraft och kompetens

Webbplatsen Västra Finlands Pärlor (på finska) är en gemensam inlärnings- och utvecklingsmiljö för projektaktörer i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta. På webbplatsen finns information om genomförda strukturfondsprojekt och deras goda erfarenheter.

Hållbar tillväxt och jobb 2014 - 2020-programmets innehåll och exempel på projekt som delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF) i Österbotten och Mellersta Österbotten enligt prioriterat område.

Prioriterat område 3 Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet (ESF)

Investeringsprioritet 6: Att arbetssökande och personer som står utanför arbetsmarknaden, inklusive långtidsarbetslösa och personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, bereds tillträde till arbetsplatser, även via lokala sysselsättningsinitiativ, samt att arbetskraftens rörlighet främjas

Särskilt mål 6.1 Främjande av sysselsättning av unga personer och andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden

Ett särskilt mål för investeringsprioriteten är att förbättra sysselsättningen för unga och andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Till stöd för höjning av sysselsättningsgraden behövs synnerligen exakt inriktade åtgärder samt en effektiv samverkan mellan kommunerna, staten, den privata och den tredje sektorn för skötsel av sysselsättningen. Föremål för åtgärderna är förutom de unga sådana män och kvinnor med en svag ställning på arbetsmarknaden som har en möjlighet att med hjälp av aktiv arbetskraftspolitik komma in på den öppna arbetsmarknaden. Föremål för åtgärderna kan förutom dem som redan befinner sig på arbetsmarknaden vara passiva män och kvinnor vars sysselsättningsförutsättningar huvudsakligen ska förbättras genom åtgärder som höjer kompetensen och förstärker arbetsmarknadsfärdigheterna och egentligen inte personer med långt utdragna rehabiliteringsåtgärder.

Projektexempel:

Job matching (YrkesAkademin!)
Projektets huvudsakliga mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Målgruppen är personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta sker genom kartläggning och individuell handledning som ska resultera i ett arbetsförhållande eller en arbetsprövningsperiod. I målgruppen kan ingå unga vuxna, långtidsarbetslösa, delvis arbetsföra personer och invandrare. Målet är att projektet ska minska på antalet arbetssökande inom projektets målgrupp, kunna avbryta långa perioder av arbetslöshet och att arbetsplatser får rätt arbetskraft enligt sina behov. Projektet är tvåspråkigt (svenska och finska).

 

Investeringsprioritet 7: Medarbetares, företags och företagares anpassning till förändringar

Särskilt mål 7.1 Förbättring av produktivitet och arbetshälsa

Tanken bakom den verksamhet som stöds av investeringsprioriteten är att företag och andra arbetsorganisationer bättre ska kunna anpassa sig till följande förändringssituationer: strukturella omvandlingar och reformer som orsakats av globaliseringen inkl. den gröna ekonomins tillväxt; plötsliga strukturomvandlingssituationer inkl. uppsägningar; åldersstrukturens utveckling.

Genom investeringsprioritetens åtgärder förbättras arbetets produktivitet och resultatnivå med hjälp av insatser som stöder förverkligandet av arbetslivets utvecklingsstrategi. Dessa omfattar bl.a. aspekter på ledning, organisering av arbetet, arbetshälsa, arbetsförmåga, arbetsplatsen, arbetsmiljön samt förmåga att förutse och hantera utmaningar.

Projektexempel:

EVE - Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen (Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus)
Projektets mål är att utveckla arbetsplatserna - att påverka produktivitet och konkurrenskraft, förnyelse och genomförande av ändringar samt intresse för tillväxtföretagande hos företag och arbetsplatser i regionen. Speciell uppmärksamhet fästs vid arbetskarriärerna och rörlighet inom yrken, arbetslivets kvalitet och arbetshälsan.

 

Investeringsprioritet 8: Jämställdhet mellan män och kvinnor inom alla branscher, inklusive anställningsmöjligheter, karriärutveckling och sammanjämkning av arbets-, familje- och privatliv samt främjande av principen lika lön för lika arbete

Särskilt mål 8.1 Minskning av segregeringen på grund av kön i arbets- och utbildningskarriärerna

Genom investeringsprioritetens åtgärder strävar man efter att bidra till en minskning av klyftorna mellan könen i arbetslivet bl.a. i fråga om aktivitet på arbetsmarknaden, karriärutveckling och företagarskap. Jämställdhet mellan könen i arbetslivet främjas bl.a. genom att segregeringen i arbets- och utbildningskarriärer tonas ned och att lösningar som stöder sysselsättningen främjas så att sammanjämkningen av arbete och privatliv underlättas.

Projektexempel:

INTEGRA (Kokkotyö-stiftelsen)
Detta projekt hör i grund och botten inte till denna investeringsprioritet, men när projektet planerades fästes stor vikt vid jämställdhetsperspektivet särskilt när det gäller invandrare (NaistenKoulu och MiestenKoulu). Inom projektet utvecklas en ny långvarig (ca ett år) och interaktiv modell för arbetsträning för invandrare vid arbetsverkstäder. Genom att utveckla träningsmodellen förbättras arbetstränarnas kompetens och de får pröva på nya arbetsmetoder. Genom utveckla verksamheten och modellen och testa och tillämpa erfarenheterna från NaistenKoulu förbättras invandrarnas förutsättningar att få sysselsättning, beaktas deras annorlunda ställning samt upprätthålls och främjas invandrarnas arbetshälsa och arbetsförmåga.

 

Prioriterat område 4 Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande (ESF)

Investeringsprioritet 9: Alla åldersgruppers jämlika möjligheter till livslångt lärande ökas inom ramarna för officiellt och inofficiellt lärande samt lärande i vardagen, arbetskraftens kunskap, yrkesskicklighet och kompetens förbättras och flexibla utbildningsvägar främjas bland annat genom karriärvägledning och godkännande av inhämtad kompetens

Särskilt mål 9.1 Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och jämställdhet i utbildningen

Det särskilda målets resultat har förbättrats av tjänster och förfaringssätt som stöder övergångsfaser i utbildningen och arbetslivet. Via effektiviserade tjänster och förfaringssätt har man fått i synnerhet unga personer och andra som saknar yrkesinriktad examen att i allt större utsträckning delta i utbildning, kunnat förbättra deras yrkesskicklighet och färdigheter för arbetslivet och på så sätt främja sysselsättningen. Ett annat resultat är att den utbildning som har producerats för målgruppen håller högre kvalitet och beaktar arbetslivets behov bättre än förut. Ett flitigare deltagande av underrepresenterade grupper kan konstateras i de utbildningar som erbjudits.

Projektexempel:

Allegro School of Entrepreneurship (Novia Jakobstad)
Det svenskspråkiga projektet Allegro School of Entrepreneurship representerar något nytt när det gäller att införa ett nytt tänkesätt i verksamheten när man talar om nya jobb för studerande. Den modell för entreprenörskap som projektet tillämpar kommer från Sverige. Som vi vet är ungdomsarbetslösheten hög särskilt i städerna och det blir allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att högskoleutbildningen behöver uppdateras så att den motsvarar arbetsmarknadens krav idag och i framtiden. Projektet genomför två utvecklingsprocesser samtidigt: De studerandes kursutbud utvecklas och samtidigt förbättras undervisningspersonalens kompetens.

Särskilt mål 9.2 Förbättring av utbudet och kvaliteten av utbildningen för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher

Som ett resultat av det särskilda målet har man kunnat erbjuda ett utbildningsutbud som bättre motsvarar tillväxt- och strukturomvandlingsbranschernas behov. På samma gång har kompetens och anpassningsförmåga för förändrade kompetensbehov förbättrats hos de män och kvinnor som medan de var i arbete eller arbetslösa deltog i projekten. I syfte att säkerställa utbildningsutbudets lämplighet och kvalitet har man producerat bättre metoder för förutseende av utbildnings- och kompetensbehov. På samma gång har man förstärkt ett systematiskt samarbete mellan läroanstalterna, högskolorna och arbetslivet.

Projektexempel:

LEAN 2 (Vasa stad (Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa yrkesinstitut). Yrkesakademin i Österbotten är delgenomförare.)
Målet med projektet är att förbättra utbildningens lämplighet och kvalitet genom att höja personalens LEAN-kompetens. LEAN går ut på att tillämpa principer för kvalitetsledning på produktion. I stället för att sätta fokus på enskilda frågor sätter man fokus på att optimera helheten. Inom projektet förbättras resultat och kvalitet genom att utveckla ansökningsfasen och de studerandes deltagande i kontinuerlig förbättring av utbildningens kvalitet, studierna och inlärningsmiljön, vilket förutsätts av kvalitetssystemet. LEAN tas också i bruk i olika inlärningsmiljöer inom undervisningen för grundexamen i byggnadsbranschen och mediebranschen och LEAN-verksamheten inom turism- och kosthållsbranschen utvidgas. Projektet höjer LEAN-kompetensen hos läroinrättningarnas personal för att man ska kunna främja en kontinuerlig förbättring av företagen och arbetsplatserna. Att planera och genomföra detta LEAN-kompetenscenter är vuxenutbildningscentrets centrala funktion i detta projekt.

SmartCampus (Karleby universitetscenter Chydenius)
Till projektets utvecklingsobjekt hör bl.a. att utveckla undervisningens kvalitetskontroll så den passar de nya förhållandena och utveckla undervisningen så att den bättre beaktar möjligheterna i omvärlden, att utveckla interaktiviteten i studierna och göra de studerande delaktiga i olika lösningar, att göra laboratorie- och seminarieliknande undervisning möjlig i virtuell miljö, att öka de studerandes medvetenhet om sina egna starka sidor när det gäller studierna och att förbättra användbarheten hos den virtuella miljöns läromaterial och teknologiska lösningar. Utvecklingsarbetets resultat utvärderas med avseende på funktionsduglighet och effekt med hjälp av en vetenskaplig undersökning inom projektet.

 

Prioriterat område 5 Social delaktighet och fattigdomsbekämpning (ESF)

Investeringsprioritet 10: Aktiv delaktighet, även för att främja jämlika möjligheter och aktiv delaktivet, samt förbättrad sysselsättning

Särskilt mål 10.1: Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Som ett resultat av det särskilda målet har arbets- och funktionsförmågan förbättrats hos personer i svag ställning på arbetsmarknaden som har deltagit i åtgärderna och på så sätt har deras strävan efter sysselsättning främjats. Ett annat resultat av det särskilda målet är de effektiviserade tjänsteprocesser av bättre kvalitet som tagits fram för målgruppen. Dessutom har känslan för gemenskap och medborgarskap förstärkts inom medborgarinitierade utvecklingsprojekt i stadsregionerna.

Projektexempel:
Osana (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä)
Projektets mål är att främja invandrares delaktighet på många nivåer. Karleby stad ger information, rådgivning och vägledning i form av lågtröskelservice på ett och samma ställe och främjar på så sätt invandrarnas möjlighet att få del av servicen. Projektet främjar invandrarnas delaktighet som kunder genom att de är med och utvecklar och genomför integrationsfrämjande nätverkssamarbete för regionen. Kunddelaktigheten förverkligas här på så sätt att invandrarna är med och utvecklar service som gäller dem själva. Målet är att utveckla en modell för nätverkssamarbete och att etablera den som permanent praxis.