Regionutveckling - Österbotten och Mellersta Österbotten

De centrala målen för NTM-centralens regionutveckling har skrivits in i det strategiska resultatavtalet som sträcker sig över en regeringsperiod. Det grundar sig på ett strategidokument som avfattats av de styrande förvaltningsområdena tillsammans samt på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras genomförandeplaner. Med andra ord genomför NTM-centralen de nationella riktlinjerna i strategidokumentet med beaktande av sitt eget områdes särdrag och förhållanden.

Med sin verksamhet påverkar NTM-centralen regionens livskraft, näringslivets framgångsfaktorer samt befolkningens välbefinnande.

Uppdaterad: 18.05.2022