Navigeringsmeny
Työmarkkinatutkimus ja ennakointi - Uusimaa sv

Arbetsmarknadsundersökning och prognostisering - Nyland

Prognostisering är en utvärdering av framtidens utvecklingsriktningar och möjligheter som stöd för val och beslutsfattande. Ändringarna i samhällets, arbetets, förtjänstlogikens och delaktighetens former ställer nya krav även på utvecklingen av kunnandet och färdigheterna, vilket utbildningen och regionutvecklingen svarar på.

Samarbetsformerna kring prognostisering varierar mellan regionerna, men typiska verksamhetsformer är nationella, regionala och branschvisa prognostiseringsnätverk och -processer. Prognostiseringsprocesser som är gemensamma för alla NTM-centraler är bland annat prognostiseringen av regionala utvecklingsutsikter samt bedömningen av efterfrågan och utbudet på arbetskraft med hjälp av yrkesbarometern. Väsentligt är att prognostiseringsuppgifterna används i beslutsfattandet och för att rikta in utvecklingen.

NTM-centralen i Nyland publicerar årligen flera forskningsrapporter

NTM-centralerna ansvarar för prognostiseringen och analysen av behovet av arbetskraft och utbildning på kort sikt inom sitt område och prognostiserar hur utbildningen kan möta arbetsmarknadens behov. Detta konkretiseras till exempel i planeringen och anskaffningen av arbetskraftsutbildning. NTM-centralerna medverkar också i den prognostisering på lång sikt som landskapsförbunden koordinerar, och bidrar med kompetens och linjedragningar kring nationell utbildnings-, arbets- och näringspolitik.

Dessutom publicerar NTM-centralen i Nyland årligen flera forskningsrapporter och -publikationer. I regel behandlar undersökningarna den regionala arbets- och näringspolitiken, arbetsmarknaden, TE-byråns verksamhet och effekterna av olika arbetskraftstjänster. På den här webbplatsen har vi samlat de senaste undersökningarna som NTM-centralen publicerat. 

Kontakt

[email protected]

Regionala utvecklingsutsikter och verksamhetsmiljöanalyser

De regionala utvecklingsutsikterna är en publikation som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna utarbetar två gånger per år. I den har man samlat NTM-centralernas och andra regionutvecklares synpunkter på nuläget och framtidsutsikterna i NTM-centralens område och dess ekonomiska regioner.

På finska:

Riktlinjer för arbetskraftsutbildningen 

NTM-centralerna förutser utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsbehoven på kort sikt och analyserar hur utbildningen och arbetsmarknaden möts. Uppgifterna används bland annat för att utveckla och planera den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen. 

På finska:

Forskningspublikationer från NTM-centralen i Nyland

Enheten för sysselsättning och integration vid NTM-centralen i Nyland producerar årligen flera undersökningar om arbetsmarknaden och arbets- och näringsförvaltningen i regionen. 

På finska:

Branschspecifik information om arbetsmarknaden

NTM-centralen i Nyland producerar månatligen olika uppföljningar av sysselsättningsutvecklingen på den regionala arbetsmarknaden och inom branscherna. Uppföljningen grundar sig på arbets- och näringsbyråernas URA-register över lediga arbetsplatser och arbetslösa arbetssökande. Uppgifterna i uppföljningarna utnyttjas bland annat som grund för analyser av tillgången på arbetskraft.

På finska:

Uppdaterad: 21.07.2023