Navigeringsmeny
UUD Planering och uppföljning

Planering och uppföljning - Nyland

Verksamhetsplanering och -styrning

Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har ett gemensamt strategidokument och dessutom har varje regionförvaltningsverk och NTM-central ett resultatavtal. NTM-centralen i Nyland har ingått ett resultatavtal med arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet och Trafikledsverket.

Strategidokumentet och resultatavtalen utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll justeras vid behov årligen med beaktande av ramarna för statsfinanserna och statsbudgeten.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna stadgas att i uppföljning och utvärdering av förverkligandet av målen för regionutveckling används åtminstone mätinstrument som beskriver

  1. regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  2. arbetsmarknadsläget
  3. befolkningsutvecklingen och välståndet
  4. en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralen i Nyland följer upp både resultaten av den egna verksamheten och verksamhetsmiljöns tillstånd och de förändringar som sker i den.

Förändringarna i verksamhetsmiljön och utvecklingens riktning påverkar den årliga strategiska resultatplaneringen och resultatplaneringen av verksamheten. Dessutom kan till exempel ändringar av hur finansieringen riktas göras till och med tämligen snabbt.

Informations- och prognostiseringssakkunniga analyserar utvecklingen av arbetsmarknaderna, branscherna, regionekonomin, verksamhetsmiljön samt infra- och samhällsstrukturen. Informationen används för att planera och fatta beslut om NTM-centralens verksamhet samt även i större utsträckning som stöd för region- och landskapsutveckling samt beslutsfattande.

Uppdaterad: 21.03.2024