Fiskvägen i Brasas (fiskvägen vid Svartså vattenverksdamm)


Svartså vattenverksdamm reglerar Svartsån för vattenförsörjningen till produktionsanläggningarna i Sköldvik. Fiskvägen vid Svartså vattenverksdamm, även kallad fiskvägen i Brasas, färdigställdes 1994 och låter fiskar ta sig förbi dammen. Denna naturenliga fiskväg påminner om en fors och fiskarna kan stiga upp i den även om flödet är litet. Fiskvägens mynning finns i dammens omedelbara närhet, vilket gör att fiskar som stiger upp i ån lätt hittar den. Fiskvägen har använts av åtminstone 18 olika arter, bland annat nejonöga, lax, öring, abborre, vimma och många andra karpfiskar.

Basuppgifter om fiskvägen i Brasas

  • År för färdigställande: 1994
  • Längd: 50 m
  • Stigning: 2,5 m
  • Stigningens struktur: 5 trösklar och strömsten i bassängerna
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,5 m
  • Dimensionerande flöde: 1,0 m³/s (vid övre regleringsgränsen)
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 4–5 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,3–1,0 m
  • Avstånd från åmynningen: 2 km

Fiskvägen i Brasas är byggd i förbindelse med Svartså vattenverksdamm. Dammen som byggdes 1965 med tillstånd av vattendomstolen reglerar ån för vattenförsörjningen till produktionsanläggningarna i Sköldvik. Fiskvägen finns på den högra stranden i förhållande till åns strömriktning. Den är stenig och ojämn för att vara naturtrogen, och den är tätad med filterduk. Stigningens struktur består av översvämningströsklar med bassänger emellan. Stenar har placerats ut i bassängerna för att jämna ut stigningen. Fiskvägen i Brasas går genom dammvallen i en 15 meter lång kulvert som är 3 meter bred och 2,5 meter hög.

Fiskvägens mynning ligger bara cirka 10 meter från dammen, som en stor del av Svartsåns flöde leds via.

Fiskvägen planerades av Helsingfors vatten- och miljödistrikt 1993. Vatten- och miljödistriktet förverkligade den också. Kostnadsberäkningen för fiskvägen var 250 000 mark, som fiskerimyndigheten samt Borgå landskommun, Borgånejdens fiskeområde och Svartså Vattenverk Ab stod för. Kommunen, fiskeområdet och dammens ägare betalade sammanlagt nästan hälften.

Bilder: Pasi Lempinen

Uppdaterad: 04.08.2022