Kaukas fiskväg i Kervo å

Kaukas fiskväg hösten 2006.

Kervo å är den längsta förgreningen av Vanda å, den är 65 km lång. Den börjar i Ridasjärvi i Hyvinge och förenas med Vanda ås huvudfåra på gränsen mellan Helsingfors och Vanda, cirka 6 km från havet. Från dammen i Kaukas är det 56 km till Vanda å.

Fiskvägen genomfördes som en naturenlig lösning vid den högra stranden av Kaukas damm. Fiskvägens fallhöjd är cirka 3,8 m och den sammanlagda längden cirka 75 m med en genomsnittlig lutning på 5,4 %. Under den väg som går på dammvallen gjordes en underföring med broelement med en diameter på 2000 mm och en längd på 12 m. Fiskvägen fick en stängningskonstruktion i betong. Dammöppningen är två meter och tröskelhöjden är +64,50 m. Tröskelns grund utformades som ett V så att kanterna stiger med 0,10 m på båda sidorna. När dammbassängens vattenhöjd är +64,50 m är fiskvägens flöde cirka 0,4 m3/s. De egentliga trösklarna för fiskvägen gjordes med stenkonstruktioner som fisktrappa och översvämningströsklar så att vattnet koncentreras till trappan när det är lågvatten och när flödena är större flödar det över hela tröskelns bredd. Trösklarnas bredd är i genomsnitt 2,5 m. Mellan trösklarna placerades separata stenar ut för att leda flödet och fungera som skydd åt fiskar. Nedanom trösklarna gjordes minst 0,5 meter djupa bassänger. Vattenledningsförmågan hos fåran ovanför fiskvägens stängningskonstruktion reglerades genom att stenlägga fåran så att flödesvariationerna i fiskvägen är så små som möjligt. På sidorna om öppningen för stängningskonstruktionen sänkte man ner U-järn som vallar. Balkarnas tjocklek var 100 mm.

Efter restaureringen har fiskar kunnat stiga upp via fiskvägen utom när det är lågvatten. Fiskvägens öppning ligger cirka 20 meter från dammen nedströms och vid öppningen har stenar placerats ut för att styra lockvattenflödet till mitten av fåran. Förutom vid översvämningsflöden går merparten av flödet via fiskvägen, så fiskar som stiger upp i ån hittar den enkelt. Efter restaureringen har öring i olika åldrar observerats vid fiskvägen och det är sannolikt att den används både som vandringsförbindelse och levnadsmiljö.

Basuppgifter om Kaukas fiskväg

  • År för färdigställande: 2005/2006
  • Längd: 75 m
  • Stigning: 3,8 m
  • Stigningens struktur: betongtröskel, 19 naturstenströsklar och mellanstenläggningar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,2 m
  • Dimensionerande flöde: 0,4 m³/ vid vattennivå +64,80 m
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2,5 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–0,7
  • Avstånd från åmynningen: 56 km
Markkarta för Kaukas fiskväg.

Fiskvägens längdprofil.
Fiskvägens placering sett nedströms ifrån innan den gjordes.
Fiskvägens placering sett uppströms ifrån innan den gjordes.
 
Kaukas damm före fiskvägen gjordes.
Den övre tröskeln i betong skapas och trumman under vägen sätts på plats.
 
Tröskel skapas. Filtertyg sammanflätade under.
Övre tröskel i betong.
Fiskvägen i juni 2006.
Öring upptäckt vid fiskvägen som tillfälligt stängts för underhåll 2006.

 

Bilder: Harri Aulaskari, Juha Kuvaja och Nylands miljöcentral.

Uppdaterad: 04.08.2022