Fiskvägen i Kuskosk

Övre tröskeln i fiskvägen i Kuskosk.

Den naturenliga fiskvägen i Kuskosk i Forsby å är anlagd år 2008. Tack vare fiskvägen kan vandringsfiskar stiga upp i de övre delarna av Forsby å, bland annat i Mörskomån som mynnar ut i Forsby å. Sedan fiskvägen färdigställdes har stora öringar som stigit upp från havet observerats i Mörskomån. Själva fiskvägen är en lämplig livsmiljö för fiskar och lockar fiskar även när det inte är säsong för vandringsfiskar att stiga upp i ån.

Basuppgifter om fiskvägen i Kuskosk

  • År för färdigställande: 2008
  • Längd: 137 m
  • Stigning: 6 m
  • Stigningens struktur: 12 trösklar, strömstenar i bassängen
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,350,55 m
  • Dimensionerande flöde: 1,0 m3/s
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 45 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,30,8 m
  • Avstånd från åmynningen: 8 km

Vid Kuskosk i Forsby å har det sedan gammalt funnits en damm för kraftverket och kvarnen där. I samband med regleringsarbetet i Forsby å på 1980-talet förnyades dammen. Kraftverksverksamheten i Kuskosk har grundat sig på ett beslut av Kejserliga Senaten år 1880 och ett beslut av Västra Finlands vattendomstol 1980. Det nuvarande kraftverket i Kuskosk har byggts i enlighet med ett tillstånd som vattendomstolen gav 1995. Dess maximala användbara vattenföring är 8 m³/s och effekten 360 kW. Det har tre turbinaggregat: 180 kW, 90 kW och 90 kW. Det gamla kraftverket och kvarnen används inte längre.

Flygfoto över dammen.
Regleringsdammen i Kuskosk innan fiskvägen byggdes år 2007.

Fiskvägen i Kuskosk har byggts i samband med det nya vattenkraftverket och regleringsdammen i Kuskosk. Fiskvägen finns vid den högra stranden i förhållande till åns strömriktning. Den är naturenlig och påminner om en fors. Stigningens struktur består av översvämningströsklar med bassänger emellan. Stenar har placerats ut i bassängerna för att jämna ut stigningen.

Anläggningen av fiskvägen grundade sig på en restaureringsplan för fiskerihushållningen i Kuskosk som färdigställdes år 2000 av Nylands miljöcentral på uppdrag av arbets- och näringsbyrån i Nyland. Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade den 14 oktober 2004 arbets- och näringsbyrån i Nyland tillstånd att restaurera Kuskosk för fiskerihushållningen och att bygga en fiskväg. Tillståndet överklagades ända till högsta förvaltningsdomstolen. HFD meddelade beslut den 31 december 2007, enligt vilket tillståndet från Västra Finlands miljötillståndsverk vann laga kraft och det innebar att anläggandet av fiskvägen till slut var möjligt.

Miljöcentralen i Nyland anlade fiskvägen i Kuskosk med stöd från EU:s fond för fiskets utveckling (FFU). Stödet beviljades av arbets- och näringsbyrån i Nyland. Anläggandet av fiskvägen inleddes i mitten av maj 2008. Fiskvägen färdigställdes i slutet av september, så när som på den övre tröskeln. När den övre tröskeln färdigställdes den 8 oktober 2008 var fiskvägen klar.

Fiskvägen i Kuskosk direkt efter färdigställandet.

Flödet till fiskvägen kommer att variera enligt åns flöde och kraftverkets reglering. Regleringsintervallet är 0,7 m. Tillståndet för fiskvägen innehåller en begränsning av hur mycket vatten som får ledas till fiskvägen i Kuskosk. Större mängder vatten kan ledas till fiskvägen i cirka en månad på våren i april-maj och i högst två månader på hösten i september-december. Övriga tider kan en liten genomströmning ledas till fiskvägen.

Bilder: Pasi Lempinen, Tero Taponen (flygfoto)

Uppdaterad: 04.08.2022