Ersättning av dammen vid bevattningsdammen i Tali med bottentrösklar och restaurering av fåran

Fiskvägen fotograferad nedströms.

 

Rutiåns huvudfåra börjar norr om stadsdelen Gruvsta i Vanda i närheten av Tavastehusleden. Rutiåns huvudfåra som går genom Helsingfors, Vanda och Esbo är 9,1 km lång. Den totala arealen på avrinningsområdet är 24,4 km2. 25 % av avrinningsområdets areal är ogenomträngliga ytor (främst hustak och asfalterade ytor). Tillflöde har tappats av från den konstgjorda sjön i Sillböle ut i Rutiån, det har man i allmänhet gjort från mitten av maj till mitten av september. Vattnet till den konstgjorda sjön kommer längs en tunnel från Päijänne och rinner ut precis vid Rutiåns övre lopp, i en försumpad tjärn i Gruvsta. Enligt tillståndet från vattendomstolen får tillflöde på högst 75 l/s i medeltal per dygn ledas till Rutiån i maj-september. Under övriga tider får tillflöde inte ledas dit.

Dammen vid bevattningsbassängen i Tali låg i åns nedre lopp och var konstruerad att fördämma vattnet så att den bassäng som bildades skulle kunna användas till bevattning av golfbanan nästan oberoende av flöde. Dammen utgjordes av en cirka 3,5 meter bred och 1,5 meter höga träkonstruktioner. Beroende på flöde kunde konstruktionerna öppnas och stängas för att försöka hålla vattennivån på ungefär N60+1,40 m. Endast vid översvämning kunde fiskarna vandra förbi dammen. Eftersom dammen var i dåligt skick och konstruktionerna läckte, föreslog man att den skulle avlägsnas i sin helhet och ersättas med grunddammar och områden som lämpar sig för öringen att fortplanta sig och leva i. Arbetet beställdes av Teknos Oy/Vahanen Environment Oy och planeringen sköttes av Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho. NTM-centralen i Nyland ansvarade för övervakningen av projektet och för att se till att resultatet blev naturenligt.

Restaureringen uppnådde en betydlig förbättring av fiskarnas vandringsmöjligheter i Rutiån och forsområdet har konstaterats fungera som fortplantnings- och livsmiljö för öringen.

Basuppgifter om fiskvägen vid Tali bevattningsbassäng

År för färdigställande: 2013

  • Längd: 30 m
  • Stigning: cirka 0,8 m
  • Stigningens struktur: 4 bottentrösklar och strömstenar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,2 m
  • Dimensionerande flöde: hela bäckens flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 1–5 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–0,5
  • Avstånd från åmynningen: 0,7 km
Bevattningsdammen i Tali före restaureringen 2007.
Området nedanom fördämningen före restaureringen.
Restaurering hösten 2013. De nedre tre trösklarna är klara och den översta har påbörjats.
 
Restaurering hösten 2013. Byggandet av den översta tröskeln är igång.
Den övre tröskeln motströms. Fiskvägen färdigställdes på två veckor.

 

Det finns väldigt många motsvarande små dammar i landet. Ändringen av dammen i fråga är ett utmärkt exempel på hur motsvarande objekt kan diversifieras. Iståndsättning av vattendrag kräver numera och framför allt i framtiden betydligt större insatser av andra aktörer och vid det här objektet visade de som genomförde arbetet prov på utmärkt företagsamhet och möjliggjorde förändringen.

Bilder: Aki Janatuinen, Harri Aulaskari

Uppdaterad: 04.08.2022