Fiskvägen vid kvarndammen i Ingarskila å

Fiskväg år 2000, då första stenarna lades dit.

Kvarndammen i Ingarskila är byggd 1919 och vattnet användes till kvarnen och sågen fram till 1968. Den första versionen av fiskvägen (en betongtrappa) som stod klar 1988 lät fiskarna vandra förbi dammen om flödet var lämpligt. Fiskvägen förbättrades 1999 genom att lägga till stenar, men de flyttade på sig och fiskvägen fungerade inte på bästa möjliga vis. Därför förankrades stödstenar 2003 och stensättningen kompletterades samtidigt som den området nedanom fiskvägen restaurerades. Efter restaureringen kunde fisken vandra via fiskvägen utom när det var lågvatten. Hela åns flöde har tillgång till fiskvägen, så fiskarna som stiger upp i ån hittar den lätt. Efter den senaste restaureringen har man i fortplantningsområdena ovanför fiskvägen årligen observerat naturlig fortplantning av öring och att stora havsöringar stigit upp från havet.

Dammen vid Kvarnforsen var i praktiken det enda verkliga vandringshindret i Ingarskila å och fiskvägen öppnade vandringsförbindelserna från havet ända till det övre loppet. Fiskvägen i Kvarnforsen var den första fiskvägen i Nyland som myndigheterna genomförde. Ingarskila å har ett eget bestånd av havsöring som är mycket värdefullt. Via fiskvägen kan havsöringen utnyttja områdena ovanför dammen för att fortplanta sig. Dit har öringen inte kommit åt att vandra på länge.

Basuppgifter om fiskvägen vid kvarndammen i Ingarskila å

  • År för färdigställande: 1988/1999/2003
  • Längd: 20 m
  • Stigning: cirka 1,5 m
  • Stigningens struktur: 5 betongtrösklar och strömstenar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,3 m
  • Dimensionerande flöde: Hela åns flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 5 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–0,7 m
  • Avstånd från åmynningen: 13 km
Fiskvägen år 2000 innan stenar lades till.
När forsområdet restaurerades år 2002 gjordes 3 trösklar nedanom fiskvägen för att underlätta för fiskarna att ta sig till fiskvägen. Stenläggningen förbättrades också. Konstruktionerna syns bra på bilden som är tagen vid lågvatten.

På hösten när flödena ökade konstaterade man att fiskvägen fungerade betydligt bättre och i forsområdet ovanför påträffades flera fiskar som stigit upp från havet för att leka. Bild tagen i oktober 2004.

 

Bilder: Harri Aulaskari

Uppdaterad: 04.08.2022